Академичната година за студентите от ОКС „Магистър“ започва по учебен разпис, обявен на сайта на катедрата, където ще бъде поместена информация за начина на провеждане на занятията.