Студентите завършили специалност ”Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи (АРУКС)” получават диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” и придобиват професионална квалификация "Специалист по автоматика, роботика и управляващи компютърни системи”. Могат да се реализират в областта на индустриалната автоматизация във всички стопански отрасли. Важна особеност на обучението по специалността е неговата практическа насоченост, която се изразява преди всичко в усвояване на умения за решаване на конкретни проблеми, свързани с  инсталирането, експлоатацията, ремонта и поддръжката на автоматични и автоматизирани устройства и модули, на информационни и управляващи компютърни системи във всички области. Това се постига чрез засилено практическо обучение, включващо учебна практика от I до V семестър включително и специализираща практика в VI семестър което се извършва в модернизираните лаборатории на катедра "Автоматизация на производството", обзаведени със съвременна измервателна, информационна и управляваща техника на фирмите Siemens, Festo, Altera, ABB, Texas Instruments, Analog Devices, National Instruments, както и във водещи предприятия и инженерингови фирми като http://www.kasi-bg.euhttp://www.siemens.com , www.wago.bg .