Студентите придобиват фундаментални и специализирани знания в областта на медицинската електроника и в много други области свързани с електрониката, компютърните и информационните технологии. Обучението се извършва в катедра Електронна техника и микроелектроника”. Завършилите специалисти са с образователно-квалификационна степен Професионален Бакалавър”, а придобитите знания и умения им позволяват да работят в области като: конструиране и производство на медицинска електронна техника; обслужване, ремонт и поддръжка на медицинска електронна техника и системи за образна диагностика; търговска дейност в областта на медицинска електронна техника; индустриална и силова електроника; компютърни системи и мрежови технологии. Катедрата разполага с лаборатории, оборудвани със съвременни компютри и работни станции, свързани в локална мрежа и осигурен достъп до Интернет. За обучение се използват софтуерни пакети за симулация и проектиране – MATLAB, PSPICE, XILINX. Катедрата разполага с развойни системи на водещи производители в областта на електрониката – Texas Instruments, Analog Devices, Microchip, Freescale, Altera, Atmel, Xilinx. В лабораториите се използва измервателна техника на фирмите Tektronix, Agilent, National Instruments, Beckhoff. Катедрата разполага със специализирани лаборатории, разполагащи със съвременни медицински апарати и системи като пациентен монитор, симулатор на биомедицински сигнали, фетален монитор, спирометрична система, ултразвукова диагностична система.