Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019“

  1. Цел на процедурата за двустранно сътрудничество

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно и технологично сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да сеподпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България,са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.

 

  1. Обща информация за двустранната програма

Конкурсът за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019 се обявява на основата на Спогодбата между Народна Република България и Китайска народна република за основните насоки на дългосрочното икономическо и научно-техническо сътрудничество, подписана на 06.05.1987 год. в Пекин и Протокола от шестнадесета сесия на Българо-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество от 23.04.2018 г.

 

Научните областите, в които ще бъдат финансирани проектите, са:

- устойчиво селско стопанство, храни и биотехнологии;

- информационни и комуникационни технологии;

- здраве и биомедицина.

 

  1. Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА. Останалите критерии за допустимост на кандидатите са определени в Общите условия и Специфичните условия за конкурса.

 

  1. Бюджет

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 750 000 лв., от които 375 000 лв. от бюджета на ФНИ за 2020 г. Минималната сума за всеки отделен проект е 150 000 лв., максималната сума е 250 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36 месеца. 

 

  1. Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения се представят до 17 часа на 13.03.2020 год. в деловодството на Фонд "Научни изследвания" на хартиен и електронен носител, както следва:

- на хартиен носител в един екземпляр с оригинални подписи и печати; ¬ в електронен формат, като документите, съдържащи подписи, са сканирани.

- в електронен формат, като документите да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа).

 

Срокове по конкурса:

Дата за затваряне на конкурса: 13.03.2020 год.

Срок за оценяване от страна на ФНИ: юни 2020 год.

 

  1. Документи за конкурса:
  1. Образци на документите за кандидатстване, както и допълнителни документи - на страницата с покана за конкурса: https://www.fni.bg/?q=node/1041

За по-бързо приемане и обработване на проектните предложения е необходимо изброените формуляри на документи за кандидатстване:

- Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на български език);

- Административно описание на проектното предложение - Част 1 (на английски език);

- Научно описание на проектното предложение - Част 2 (на български език);

да бъдат записани на електронен носител (неразделна част от документацията за кандидатстване) както следва:

  •  в електронен формат като документите, съдържащи подписи, са сканирани;
  •  в електронен формат, като документите да дават възможност за автоматично търсене

    (в pdf формат генериран автоматично от документа).

Биографиите на членовете на колектива и други приложения, ако има такива, трябва да бъдат част от съответния файл – част 2.

Същата информация да бъде разпечатана и да се предава на хартиен носител при предаване на проектното предложение.

Разпечатаният проект се предава перфориран в класьори или меки папки (без джобове).

Линк към поканата: https://www.fni.bg/?q=node/1041

За запитвания, справки, техническа и административна помощ – моля да се обърнете към членовете на НИИ към ТУ-Варна, както и на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.