Специалности:

Курсът на обучение е три години редовно обучение и три години и половина задочно обучение.

ДТК-Добрич

  • обучава специалисти с висше образование в образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..." 

  • извършва научно-изследователска, иновационна и внедрителска дейност и се;

  • провежда курсове за повишаване квалификацията на специалисти със средно и висше образование

Завършилите колежа получават диплом за висше образование за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..." от ТУ-Варна.

Тези от тях, които имат среден успех от следването Добър (4,00) и по-висок, могат чрез конкурс по документи да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен "магистър" - 2,5 години по специалности от същото професионално направление за висше образование, в което вече са се дипломирали.

Директор

доц. д-р инж. Свилен Стоянов
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Teл: 058 / 604 712, в. 21

 

Към сайта на колежа »

Още


Академично звено

«Добруджански технологичен колеж»

гр. Добрич

Директор на колежа

доц. д-р инж. Свилен Стоянов

Академичен състав на колежа

 гл. ас. д-р инж. Красимира Загорова
гл. ас. д-р инж. Светлана Паскалева
гл. ас. д-р инж. Десислава Михайлова
ас. инж.
Светлозар Захариев
ас. инж. Аспарух Атанасов

Хоноровани Преподаватели
доц. д-р инж. Радко Михайлов
гл. ас. д-р инж. Владимир Георгиев Демирев

Създаване на колежа

 

Възникването на ДТК е през 1988 г. като «Техникум над средно образование» (ТНСО) филиал на «ТНСО по химическа промишленост и машиностроене» гр. Варна. На 13 януари 1989 г. със заповед на председа-теля на Съвета за висше образование се разкрива «Отделение по машиностроене и електротехника» гр. Добрич към ВМЕИ Варна. Отделението е в ща-та и бюджета на института. През 1991 г по сила-та на «Правилник за устройство и дейност на по-лувисшите институти» отделението се преиме-нува на «Полувисш институт по машиностроене и електротехника» (ПИМЕ) гр. Добрич, интегриран с ВМЕИ Варна. От началото на 1997 година по сила-та на Закона за висше образование ПИМЕ се преоб-разува в «Добруджански технологичен колеж»  в структурата на ТУ Варна. Колежът има програм-на акредитация за ОКС «професионален бакалавър» в професионални направления: 5.1. «Машинно инженерство» за 5 години, обща оценка 8,79, считано от 2014 г. (Решение на Акредитационния съвет Протокол № 18/15.05.2014 г.), 5.2. «Транспорт, корабоплаване и авиация“» за 6 години, обща оценка 9,02, считано от 2013 г. (Решение на Акредитационния съвет Протокол № 11/25.04.2013 г.) и 5.13. «Общо инженерство» за 6 години, оценка Добра“, считано от 2010 г. (Решение на Акредитационния съвет Протокол № 38/10.12.2010 г.)

Научни направления в което работи състава на колежа

Колежът се развива в следните научни направления:

­          Земеделска и транспортна техника и технологии;
­          Електронна техника и автоматика;
­          Аграрно инженерство

 

 Тематика на научните изследвания

·         Автоматизация и роботизация на процесите в земеделието;
·         Икономически проблеми на поливното земеделие;
·         Сушене на земеделската продукция;
·         Безопасност на движението ;
·         Експлоатационни характеристики на земеделските машини;
·         Нарязване на резби;
·         Пластичната обработка при дълбоко изтегляне;
·         Динамика, якост и надеждност на машините, апаратите и системите;

Постижения на научните изследвания

­          «Изследване и моделиране на технологични процеси с приложение в земеделската техника и технологиите» – договор № НП47-153/04.06.2009 г.-9800 лева.
­          «Създаване на научно-приложна лаборатория  за внедряване на иновации и практическо обучение по механизация и електрификация на селското стопанство» - договор № ИСП5-217/10.07.2009 г. 18 750 лева.
­          „Изследване и моделиране на технологични процеси с приложение в земеделската техника и технологиите” 2010 договор № НП22-849/27.05.2010 г.-3700 лева.
­          „Изследване и оптимизиране параметрите на съоръжения и технологии, които се прилагат в земеделската практика” 2011 договор № НП23-546/29.04.2011 г.-4000 лева.
­          “Приложение на електронизацията и моделирането за преобразуване на физични величини в съоръжения за земеделието” 2012 договор № НП17-609/21.04.2012 г.-3500 лева.
­          „Изследване на състоянието, инструментариума и проблемите на прецизното земеделие в Североизточна България“
­          „Иновативни практики, свързани със сензориката, логистиката и енергийната ефективност в условията на прецизното земеделие” 2013 договор № НП22-540/12.04.2013 г.-6000 лева.
­          „Разширяване приложението в земеделската практика на технологии, техники и съоръжения за прецизно земеделие“ 2014 договор № НП30-1312/09.04.2014 г.-5000 лева.
­          „Моделиране и усъвършенстване на технологии и процеси с приложение в прецизното земеделие“, 2015 договор № НП22-784/16.04.2015 г.-4000 лева.
­          „Изследване и моделиране параметрите на почвообработващите и прибиращите машини в условията на прецизно земеделие, 2016 договор № НП26-1086/26.04.2016 г.-6000 лева.

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

·  Стенд за изпитване на пневматични елементи «ФЕСТО» и стенд за изпитание на хидро елементи  - зала 01Ж,  площ 48 м 2;
·  Стенд за изследване качествата на система за задвижване  и комбинирани измервателни прибори - зала 201В, площ 24 м 2;
·  Стенд за регулиране сходимостта на ходовите колела, на спирачната и кормилната системи на транспортен агрегат - зала 03Ж, площ 48 м 2 ;
·  Стенд за регулиране на газоразпределителния механизъм и на коляномотовиковата група на ДВГ - зала 03Ж, площ 48 м 2;
·  Стенд за настройка и регулиране на горивонагне-тателни помпи за дизелови ДВГ - зала 02Ж, 24 м 2;
·  Стенд за изпитване на филтри - зала 06А, 60м2.