Във връзка с изпълнение на задачите по Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2", Технически университет - Варна – бенефициент, обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в програмата.

МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ“

Допустими кандидати:

"Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научнообразователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ.

По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за МУ. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му.

Кандидати по този модул могат да:

 • заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са докторанти в редовна форма на обучение, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в организацията бенефициент и са назначени на трудов договор в нея;
 • са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са новоназначени по програмата в организацията бенефициент, които отговарят на условието за млад учен, т.е. допустими са и външни за организацията кандидати.

Допустими разходи за стимулиране на МУ: част от средствата по съответния модул ще бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени МУ, така и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в организацията бенефициент МУ съгласно утвърдените в програмата ставки https://www.mon.bg/nauka/politiki-i-initsiativi/natsionalni-nauchni-programi/natsionalni-nauchni-programi-odobreni-aktualizirani-2022-g/natsionalna-programa-mladi-ucheni-i-postdoktoranti-2/

 

В това издание на програмата е предвидена сума за изпълнение на научноизследователските задачи (до 20% от цялата сума на гранта за модула) – за заплащане на такси правоучастие/публикуване, закупуване на материали, консумативи, специализирано оборудване, информационни продукти и др.

Ще се съблюдава за правомерно и справедливо изразходване на сумата от всички селектирани в модула.

МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ“

Допустими кандидати:

 Кандидати по този модул могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват. По време на участието им в Програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за постдокторант: учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не повече от пет години след придобиването ѝ.

В случаите, в които организацията, от която мигрират, е ВУ или НО от страната, тя трябва да даде съгласие за участие в Програмата, както и да поеме ангажименти за пускане на кандидата в неплатен отпуск при запазване на щатното му място и използване на освободения финансов ресурс за стимулиране на млади учени.

Допуска се назначаването на ПД на допълнителен трудов договор за работа на непълен работен ден в същата организация бенефициент, в която работят.

В този модул задължително се кандидатства и с подаване на проектно предложение в организацията-бенефициент, което да отговаря на следните изисквания: да е в актуална тематика и на високо научно ниво, да е представена детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка. Предложението се подава на български или на английски език, в съответствие с разработените от организацията-бенефициент насоки за кандидатстване и подготвя според уазаното във формата за проектно предложение.

Срок за изпълнение на проектното предложение: до 12 месеца.

Допустими разходи за подкрепа на ПД: за новоназначени в организацията бенефициент, за вече назначени в организацията бенефициент, както и съгласно посочената информация на https://www.mon.bg/nauka/politiki-i-initsiativi/natsionalni-nauchni-programi/natsionalni-nauchni-programi-odobreni-aktualizirani-2022-g/natsionalna-programa-mladi-ucheni-i-postdoktoranti-2/.

Допълнително, до 15% от средствата по модула могат да се използват за командировки (пътни, дневни и квартирни), теренна работа, заплащане на такси за правоучастие в научни форуми, както и до 25% от средствата по модула могат да се използват за материали и консумативи, необходими за осъществяване на научните изследвания. 

И тук, както и при модул ,,Млади учени“, ще се съблюдава за правомерно и справедливо изразходване на сумата от всички селектирани в модула.

 

ДОКУМЕНТИ за КАНДИДАТСТВАНЕ: ТУК

ДЕКЛАРАЦИИ: ТУК

ОЦЕНЪЧНА КАРТА: ТУК

ФОРМА ЗА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ТУК

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

 • Всички кандидати получават входящ номер на подадените документи. Номерът се пази за последващи справки относно хода на конкурсната процедура.
 • Кандидатите биват уведомени по електронна поща за това дали са допуснати или не са допуснати до конкурсната процедура, като се посочват обосновано мотивите за недопускане.
 • ВСИЧКИ подадени документи и проектното предложение се оценяват от специалисти в съответното направление, при предварително определени правила, съгласно програмата, разработените правила на организацията бенефициент и действащата законова и нормативна уредба в Р. България.
 • При липса на представени доказателства, както и неизпълнение на задълженията от участие в предходни издания на ННП „МУПД“, кандидатът автоматично губи право на участие в конкурсната надпревара.
 • Непълен комплект документи или подаването им след установените срокове води до недопускане за участие в конкурсната надпревара.
 • Невярно подадена информация води до недопускане в конкурсната надпревара.
 • Одобрените кандидати по тази програма не могат да получават допълнителни възнаграждения или допълнителни стипендии по други сходни програми с национално финансиране, финансиране от ЕС или други донорски програми. И обратното – лица, които получават допълнително финансиране по други програми не могат да кандидатстват по настоящата.
 • НЕ СЕ ДОПУСКА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗАЯВЕНИ В РАБОТЕН ПЛАН / ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ!
 • Всички одобрени кандидати сключват трудови договори с организацията –бенефициент
 • Всички одобрени кандидати спазват условията на договора, изпълняват съвестно предвидените научни изследвания, участват в научни форуми и събития за популяризиране на резултатите от изследванията
 • Всички одобрени кандидати публикуват определен минимум статии в международно реферирано издание с IF, Scopus /Webof Science или представят доказателства при отчитането на дейностите, за приета/и за публикуване научна/и разработка/и.
 • Всички включени в програмата млади учени и постдокторанти се отчитат в средата и в края на периода им на участие. Допълнително ще бъдат публикувани отчетните форми
 • При неизпълнение на изискванията, участниците връщат получените средства
 • Закупените ДМА и ДНМА се зачисляват към звеното, към което е зачислен и съотв. участник в програмата.
 • При незапълване на обявените бройки се извършва второ класиране или обявява нова конкурсна процедура. Целта е оптимално разпределение на средствата!

Подаване на документи:

 • лично или чрез упълномощен представител в Деловодствона ТУ-Варна срещу входящ номер, на адрес: гр. Варна 9010, ул. Студентска 1
 • по електронна поща на адрес: , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,да се посочи в Subject текст: Кандидатура ННП МУПД-2,  втори етап

Подаващият получава входящ номер!

Документите, които се подават на място в Деловодство на ТУ-Варна трябва да са окомплектовани, в съответната последователност, придружени с диск/флаш памет,  както и в запечатан плик.

Може да се кандидатства и със сканирани документи (кандидатите задължително прилагат файл с активни линкове към списъка с публикации и цитирания), както и с документи на английски език (за кандидати, завършили извън страната). Оригиналните документи, преведени на български език, ще се изискват само от спечелилите кандидати, преди подписване на договорите им.

 

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 15.07.2024 – 12.00 Ч.