Достъп до информация

Според „Закона за достъп до обществена информация“ всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Технически университет - Варна.

Заявленията за достъп до обществена информация се подават в деловодството на Технически университет – Варна на адрес гр. Варна, ул. „Студентска“ №2, Ректорат. Образци на заявленията могат да се изтеглят от:

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа:

  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 1, т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

Заявленията за предоставяне на достъп се разглеждат в срок до 14 дни от датата на регистрирането им в деловодната система на ТУ-Варна или от уточняване предмета на исканата информация.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията съгласно заповед на Министъра на финансите.