Семестриалните такси за ОКС „Проф. бакалавър по…“ и ОКС "Бакалавър" (субсидирано от държавата обучение) съгласно РМС № 317 от 26 април 2023 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2023/2024 г. и съгласно заповеди №1257-ПФ / 20.07.2023 г. и № 1032-ПФ / 16.05.2022 г. на Ректора на ТУ-Варна са съответно:

 • За всички професионални направления в област „Технически науки” (без ПН „Общо инженерство“, „Комуникационна и компютърна техника“ и „Енергетика“)
  За специалност "Корабостроене и морска техника (КМТ)" студентите държавна поръчка са освободени от семестриална такса:

  - редовно обучение – 325 лв.;
  - задочно обучение – 275 лв.;
 • За професионално направление „Общо инженерство“ и „Комуникационна и компютърна техника“:
  -редовно обучение – 375 лв.;
  -задочно обучение – 300 лв.
 • За професионално направление „Енергетика” (за 1 и 2 курс)
  Студентите държавна поръчка са освободени от семестриална такса:

  - редовно обучение – 605 лв.;
  - задочно обучение – 500 лв.
 • За професионално направление „Енергетика” (за всички останали курсове):
  - редовно обучение – 325 лв.;
  - задочно обучение – 275 лв.
 • За професионално направление „Растениевъдство”:
  - редовно обучение – 375 лв.;
  - задочно обучение – 300 лв.
 • За професионално направление „Социални дейности”:
  - редовно обучение – 300 лв.;
  - задочно обучение – 275 лв.
 • За специалности по регулирани професии:
  • Специалност „Корабни машини и механизми“ (за 1, 2, 3 и 4 курс):
   - редовно обучение – 650 лв.;
   - задочно обучение – 500 лв.
  • Специалност „Корабни машини и механизми“ (само за 5 курс):
   - задочно обучение – 470 лв.
  • Специалност „Електрообзавеждане на кораба“ (за 1, 2, 3 и 4 курс):
   - редовно обучение – 700 лв.;
   - задочно обучение – 515 лв.
  • Специалност „Електрообзавеждане на кораба“ (само за 5 курс):
   - задочно обучение – 515 лв.
  • Специалност „Корабоводене“ (за 1, 2, 3 и 4 курс):
   - редовно обучение – 800 лв.;
   - задочно обучение – 650 лв.
  • Специалност „Корабоводене“ (само за 5 курс):
   - задочно обучение – 600 лв.

Семестриалната такса може да бъде платена в произволна банка или чрез Изипей, по сметката на ТУ - Варна в обслужващата търговска банка:

IBAN: BG08STSA93003116000301     
BIC: STSABGSF     

БАНКА ДСК АД

 

!!! При попълване на вносната бележка за "задължено лице" се изписва името на студента – собствено, бащино и фамилно и ЕГН. За "основание на плащане" се изписва "семестриална такса, специалност, форма на обучение и факултетен номер".