НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИ:​

 1. Заявление-декларация - изтеглете, разпечатайте и попълнете от тук: Приложение 1 (Заявлението-декларация трябва да е заверена от факултетна канцелария с нанесен кандидатстудентски бал).
 2. Декларация за лични данни – изтеглете, разпечатайте и попълнете от тук: Приложение 3.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ /студенти горни курсове/:​

 1. Заявление-декларация - изтеглете, разпечатайте и попълнете от тук: Приложение 1 (Заявлението-декларация трябва да е заверена от факултетна канцелария с нанесен среден успех от предходната учебна година и брой невзети изпити).
 2. Искане – за желаещите да запазят стаята, ползвана предходната година. Изтеглете, разпечатайте и попълнете от тук: Приложение 2
 3. Декларация за лични данни – изтеглете, разпечатайте и попълнете от тук: Приложение 3

 

Студенти с предимство съгласно чл. 15 ал. 2 от НПСОС :

 • Починал родител
 • Студенти от многодетно семейство, ако някой от братятa или сестрите е учащ
 • Студенти със 70 на сто намалена работоспособност
 • Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение
 • Чуждестранни студенти, които учат на основание на междуправителствени спогодби

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Студенти с инвалидност над 70 % представят копие от ТЕЛК.
 2. При починал родител се представя копие от смъртния акт.
 3. При три и повече деца в семейството (учащи, студенти и докторанти) се представят служебни бележки за тях.
 4. Студенти, отгледани до пълнолетие си в домове за деца, лишени от родителска грижа – служебна бележка от съответната институция.
 5. Чуждестранните студенти, приети по силата на ПМС no 103/1993 г. и ПМС no 228/1997 г. представят и ксерокопие на удостоверението от МОН.