МАНДАТНА ПРОГРАМА

за развитието на Технически университет – Варна

за периода  2023-2027 година

 

I.ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Технически университет – Варна е държавна образователна институция, създадена през 1962 г., имаща за цел подготовка на специалисти в различни области на научното познание. В своята шестдесет годишна история, Университетът се утвърди като авторитетно висше учебно заведение, част от Европейското единно образователно и научно пространство, разполагащо с модерна образователна и изследователска инфраструктура, притежаващо висококвалифициран персонал и ползващ се с академична автономия и свобода, съответстващи на стандартите за съвременна академична структура от този ранг. В този период нашият университет постигна високи резултати и постижения в обучението на студенти, докторанти и специализанти  и  научноизследователската дейност, които спомогнаха за утвърждаване на неговия национален и международен авторитет и престиж в областта на науката и образованието. Последните десетилетия се характеризираха с динамични промени в технологичното развитие, с върхови постижения в развитието на науката и предизвиканите от това промени в макроикономическата и социалната среда на образованието и науката в национален и световен мащаб. Цикличността в икономическото и социалното развитие, глобализационните тенденции,  задълбочаващата се демографска криза, сериозните екологически предизвикателства, пред които е изправена нашата държава от една страна, а от друга, достигнатото ниво на развитие  на науката, техниката и технологиите, равнището на иновациите, новите образователни и информационни технологии, които навлизат динамично в образователния процес, повишаващите се изисквани на вътрешния и международен пазар на труда пред специалистите с висше образование, създават множество нови предизвикателства пред системата на висшето образование. Целта на настоящата мандатна програма за развитието на Технически университет – Варна е да намери адекватните отговори на тези, а и на други предизвикателства, които стоят или ще възникнат през периода 2023-2027 година.

 

 1. МИСИЯ, ВИЗИЯ И СТАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 

2.1. Мисия

 Технически университет – Варна е държавна образователна институция, която е поела предизвикателството и отговорността да удовлетворява потребностите на обществото от обучение на високообразовани и професионално подготвени специалисти с висше образование в условията на глобални технологични промени и задълбочаване на културните взаимодействия в един динамично променящ се свят. Важен компонент на мисията е да бъдем фактор в развитието на интелектуалния потенциал на България, да подпомагаме процеса на устойчивото развитие, основан  на интелигентен растеж, икономика на знанието и иновациите, да внедряваме  европейските и световни стандарти в областта на обучението на студенти и докторанти и научноизследователската дейност, да допринасяме за разширяване общуването между народите.

На базата на партньорски отношения с индустрията, бизнеса и практиката, да развиваме активна научноизследователска дейност, ситуирана в европейското образователно и научно пространство в тясно сътрудничество с европейски университети и други партньори, използвайки собствените си постижения и традиции. Университетът осигурява подготовка на пазарно ориентирани, висококвалифицирани инженерни и други специалисти от всички образователно-квалификационни и научни степени за нуждите на българската и световната икономика в областта на:

 • корабостроене, корабоплаване и кораборемонт;
 • машиностроене и машиностроителни технологии;
 • транспортна, автомобилна и земеделска техника и технологии;
 • електротехника, електроника, автоматика и мехатроника;
 • комуникационна и компютърна техника и технологии, софтуерно инженерство, киберсигурност и изкуствен интелект;
 • електроенергетика, топлотехника, електроснабдяване и електрообзавеждане;
 • индустриален мениджмънт, дизайн и технологично предприемачество;
 • екология, техника и технологии за опазване на околната среда и морето, защита на населението от бедствия и аварии;
 • социални дейности и социално предприемачество;
 • растениевъдство, семепроизводство и растителна защита.

Технически университет – Варна е единственото държавно висше училище в България, което в съответствие с географското си положение изпълнява специфичната цел да интегрира в цялостен процес подготовката на специалисти с висше образование и провеждането на научни изследвания в специфични и уникални за системата на висшето образование области като корабостроене и морски технологии, корабоплаване и воден транспорт, екология, техника и технологии за опазване на морската акватория.

 

2.2. Визия

Развитие, утвърждаване и открояване на Технически университет – Варна като модерен и значим национален, регионален и европейски образователен, научноизследователски и информационен център, притежаващ висок авторитет сред обществото и бизнеса, пълноценно интегриран в европейското образователно и изследователско пространство. Посредством висококачествено обучение и приложението на авангардни научни постижения и технологии и техния трансфер в практиката, Университетът ще  допринася за динамичен, устойчив и интелигентен растеж на страната и региона, базиран на приложението на научно знание, високи технологии и иновации.

 

2.3. Стратегически цели

Стратегическите цели на Технически университет – Варна през периода 2023-2027 година ще бъдат:

2.3.1. Утвърждаване на Технически университет – Варна като модерен университет, осъществяващ висококачествено обучение на студенти, докторанти и специализанти в областта на техническите науки и други области на висше образование и професионални направления.

2.3.2. Ориентиране на цялостната дейност на Университета към потребностите на трудовите пазари за подготовка на специалисти с висше образование с необходимия професионален профил и висока квалификация.

2.3.3. По-нататъшно развитие на Технически университет – Варна като изследователски, иновационен и технологичен център,  решаващ конкретни проблеми на индустрията и бизнеса на страната,  Черноморския регион и социалната практика.

2.3.4. Достигане и поддържане на европейските и световни стандарти за качество и резултати в областта на обучението на студенти и докторанти и на научноизследователската дейност.

2.3.5. Постоянно модернизиране на учебния процес чрез използване на предимствата на новите информационни технологии в обучението, дигитализация на обучителната среда и хибридно обучение, съобразно спецификите на отделните специалности.

2.3.6. Реализиране на последователна политика в областта на човешкия капитал, повишаване  квалификацията на академичния състав, последователност в кариерното развитие и приемственост между поколенията. Равноправна институционална подкрепа за кариерно израстване на всички членове на академичния състав.

2.3.7. Постоянно подобряване и модернизиране на условията на обучение и труд в Университета, чрез непрекъснато осъвременяване на материалната база и инфраструктурата на университета.

2.3.8. Укрепване на международния имидж на Университета чрез развитие на международното сътрудничество с широк кръг от европейски и други университети, научни институти и международни организации, както и безусловното стимулиране на мобилността на преподаватели, служители  и студенти и съвместното участие в разработката на научни и други проекти и програми.

2.3.9. Прилагане на последователна политика за  прозрачно, ефективно, ефикасно  и икономично използване на публичните финансови средства. Децентрализация на бюджета на университета  по основни структурни звена.

 

III.СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОЛИТИКИ

 

3.1. Образователни цели

Превръщане на Технически университет – Варна в модел за качествено образование и повишаване на конкурентоспособността на предлаганите образователни програми и продукти, въвеждане на модерни образователни технологии, развитие на системата продължаващо обучение и за учене през целия живот и адаптирането им към изискванията на пазара на труда.

Задачи за реализацията на образователните цели:

3.1.1. Разработване на нова, цялостна, съдържателно и ресурсно обвързана концепция за всички образователно-квалификационни степени, професионални направления и специалности в ТУ Варна, съобразена с реалното пазарно търсене и перспективите за трудова реализация на специалисти с висше образование.  

3.1.2. Последователно прилагане  на европейския модел за качествено образование в Университета и подобряване на университетската система за управление и оценка качеството на обучението.

3.1.3. Разширяване и оптимизиране на образователната и професионална структура на Университета, съобразена с реалното пазарно търсене на специалисти с висше образование.

3.1.4. Ежегоден задълбочен анализ (собствен и от външни независими организации) на предлаганите бакалавърски и магистърски специалности в съответствие с нуждите на бизнеса и кандидатстудентския интерес, обуславящо тяхното осъвременяване и актуализиране.

3.1.5. Разработка  и по-нататъшно приложение на Стратегия и модел за продължаващо и обучение през целия живот в Университета и усъвършенстване на институционалната среда за нейната реализация.

3.1.6. По-нататъшно усъвършенстване и надграждане на системата за електронно и дистанционно обучението в Университета, интензифициране на разработката и разширяване на приложението в образователния процес на дигитални образователни продукти.

3.1.7. Внедряване и развитие на европейския модел за дуално обучение и усъвършенстване на практическото обучение в Университета. Стимулиране на практическите форми на обучение в реална работна среда с цел придобиване на съвременна подготовка чрез работа „на терен“ в партньорски организации и бърза  адаптация към професионалната сфера на реализация.

3.1.8. Усъвършенстване на административното обслужване на студентите, чрез внедряване на по-гъвкави и облекчени процедури в цялостния жизнен цикъл на студентите в Университета (от приема на студентите до тяхното дипломиране). Дигитализация на преобладаващата част от процедурите по административното обслужване на студентите.

3.1.9. Реално прилагане на кредитната система при реализирането на образователната кариера на студентите както в рамките на университета, така и в други национални и чуждестранни университети.

3.1.10. Интегриране и използване на резултатите от научни изследвания и проекти в образователния процес, прилагане на добрите образователни практики на водещи национални и европейски университети.

3.1.11. Създаване на условия за устойчиво и ефективно взаимодействие на Университета и потребителите на кадри, със структурите на бизнеса и социалната среда с цел по-плътно адаптиране на учебните планове и програми към потребностите на бизнеса.

3.1.12. Модернизиране и интензифициране на дейността на Кариерния център на университета и по-активно подпомагане на студентите за своевременното им професионално и кариерно ориентиране и връзката им с пазара на труда.

3.1.13. Приоритетно разработване на нова, по-гъвкава и ефективна система за привличане на кандидат-студенти и водене на кандидатстудентска кампания. По-тясно сътрудничество със средните училища, разработка и въвеждане на система за подбор на талантливи ученици за бъдещи студенти на университета. Задълбочаване на  сътрудничеството с Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „Акад. Благовест Сендов“.

 

3.2. Научноизследователски цели

Превръщане на Университета в национален и регионален център на високи и приложими в икономиката и социалната практика резултати от фундаментални и приложни научни изследвания и иновативни решения.

Задачи за реализацията на научноизследователските цели:

3.2.1. Интензифициране на научноизследователската и научноприложната дейност на Университета с оглед превръщането му във водещ изследователски център за трансфер на знания, технологии и иновации с национално, регионално и международно значение.

3.2.2. Укрепване и целева подкрепа на водещите научни школи на Университета, развитие и популяризиране на високотехнологични „коридори” по отделни  направления и интердисциплинарни изследвания в приоритетни научни и научноприложни области.

3.2.3. Създаване на среда на свободно формиране на екипи от академичния състав за разработване и управление на научноизследователски проекти, финансирани по национални и европейски програми.

3.2.4. Повишаване на институционалната подкрепа за участие в национални и международни проекти за грантове за научни изследвания. Създаване на система за засилване на интереса и мотивацията на академичния състав за по-активно участие в научноизследователската дейност.

3.2.6. Разработване на програма за кандидатстване и участие в проекти по европейски програми с ключови бизнес партньори, целево насочени към научни области, приети като приоритетни за Университета.

3.2.7. Разширяване на сътрудничеството с национални и международни научни центрове, държавни и общински институции, бизнеса и неправителствения сектор за съвместно разработване и изпълнение на научно-изследователски проекти по ключови проблеми на икономическото и социално развитие.

3.2.8. Участие в национални и регионални клъстери и иновационни паркове за постигане на ново измерение на връзката образование-наука-бизнес.

3.2.9. Разработване на нов финансов модел за финансиране на научната дейност в Университета и разширяване финансовите възможности чрез привличане на допълнителни  финансови ресурси с участието на бизнеса и заинтересовани страни.

3.2.10. Разработване и приложение на концепция за модернизация и развитие на Високотехнологичния парк на университета и превръщането му в активен център за иновации и предпочитан партньор на бизнеса.

 

3.3. Цели, свързани с общественото развитие

Достигане на европейските стандарти за работна среда и справедливо заплащане на труда, достоен социален статус за всички членове на академичната общност, с особена грижа за по-младите поколения. Превръщане на Университета в желан и търсен партньор на бизнеса и заемане на достойно място в националната и международна академична мрежа. Активна роля на Университета в провежданите социално-икономически, научно-технологични, информационни и други политики с национално, регионално и европейско значение.

Задачи за реализацията на целите, свързани с общественото развитие

3.3.1. Гарантиране на академичната свобода в Университета, създаване и поддържане на атмосфера на спокойствие, почтеност и откритост във взаимоотношенията, насърчаване на  свободното деклариране и обмен на възгледи, намерения и идеи.

3.3.2. Осигуряване на законност, публичност и прозрачност при функционирането на всички органи за управление на Университета, както и при формирането и разходване на публичните средства с оглед подобряване на всички аспекти на функциониране на Университета.

3.3.3. Непрекъснат, равностоен и честен диалог със синдикалните организации по всички въпроси на трудовия колектив, стремеж към осигуряване на условия за развитие на демократичните права на основата на принципите на синдикализма. Сключване на актуален и взаимноизгоден Колективен трудов договор с ясни ангажименти за допълнителни социални придобивки.

3.3.4. Поддържане на активна комуникация с институциите на държавната и местна власт, бизнеса, националните и международни партньори на университета.

3.3.5. Разработване и реализиране на цялостна концепция за модерна и активна информационна, маркетингова  и рекламна дейност на Университета.

3.3.6. Разработване на нов, модерен WEB сайт на Университета с висока функционалност и информативност, който да отразява новата модерна визия.

3.3.7. Насърчаване развитието на физическата култура и спорта в Университета, както и на здравословния начин на живот, чрез разширяване на възможностите за практикуване на различни видове спорт и други дейности свързани със здравословния начин на живот от страна на студентите, докторантите, преподавателите и служителите. Прилагане на постоянни мерки за поддържане и усъвършенстване на спортната база на Университета.

 

3.4. Цели, свързани с академичния състав и студентската общност

Насочени са към развитие на академичния състав, постоянно повишаване на неговата квалификация, мотивиране на неговата научноизследователска и иновационна дейност, подкрепа на кариерното развитие и адекватна оценка на получаваните резултати. Целите са насочени към поддържане на постоянен и равноправен диалог със студентската общност в университета, подкрепа на студентското самоуправление и  успешната професионална реализация на студентите.

Задачи за реализацията на целите, свързани с академичния състав и студентската общност:

3.4.1. Актуализиране и усъвършенстване на вътрешните нормативни документи, регулиращи академичното и кариерно развитие на академичния състав. Разработка и прилагане на система за стимулиране на развитието на академичния състав и открояване на тези, които допринасят за увеличаване на националното и международното признание, авторитета и капацитета на Университета.

3.4.2. Провеждане на политика за повишаване на доходите на всички професионални групи, работещи в Университета. Усъвършенстване на системата за оценка и заплащане на труда на преподавателите, административния и технически персонал чрез по-добро обвързване на механизмите за формиране на работната заплата с резултатите от труда.

3.4.3. Целенасочено стимулиране и оказване на цялостна методическа и друга помощ на младите преподаватели за научно и кариерно развитие.

3.4.4. Целенасочено осигуряване на условия за професионално и социално развитие на всеки член на академичния и административен състав с отчитане на възможностите за по-пълно удовлетворяване на личните очаквания и обществените потребности.

3.4.5. Установяване и поддържане на етични академични и професионални отношения с целия персонал зает в Университета, прилагане на активен творчески подход, коректност и поемане на отговорности при максимално ограничаване на  административния натиск, зачитане на достойнството и защита на всеки член на академичния и административния състав на Университета.

3.4.6. Създаване на условия за издигане на професионалния и социален статус, престижа и професионалното самочувствието на членовете на академичния и административния състав на Университета.

3.4.7.  Равнопоставен, открит, честен, градивен и непрекъснат диалог със студентите и представителите на студентската общност с оглед усъвършенстване на образователните и всички дейности имащи отношение към тях. Подкрепа за своевременното решаване на всички въпроси, касаещи  развитието на студентската общност.

3.4.8. Усъвършенстване на системата за социална подкрепа за студентите и докторантите посредством разширяване на обхвата на предоставянето на стипендии за постигнати резултати в обучението, както и на тези със социална насоченост. Облекчаване на административните процедури по подаване на документи за отпускане на студентски и докторантски стипендии. 

3.4.9. Подобряване на условията за настаняване на студентите в студентските общежития, както и условията за студентско хранене. Реализиране на политика за модернизация на студентските общежития и на облекчаване на процедурите по настаняване в тях. Модернизация на студентските столове и подобряване на храната в тях. Разширяване на възможностите за студентско самоуправление в студентските общежития и на мерки за повишаване на отговорността на студентите по опазване на материалната база и оборудването на студентските общежития.

3.4.10. По-широко включване на студенти и докторанти в системата за осигуряване на качеството на образователния процес - участие в официалния механизъм за одобрение, преглед и наблюдение на образователни програми; участие в обсъждането и приемането на критерии, правила и процедури за оценяване на студентите; достъп до наличните образователни и информационни ресурси; достъп до информация от обществен характер и др.

3.4.11. Всестранна подкрепа на всичките аспекти на студентското самоуправление в Университета. Активна подкрепа за подобряване на организационната дейност и участието на Студентския съвет в реализацията на различни политики на университета. Възстановяване и подпомагане на ежегодно провежданата Студентска научна сесия, организирана от Студентския съвет.

3.4.12. Оказване на активна помощ за разширяване участието на студентската общност в различни младежки инициативи, национални и международни програми – ERASMUS+, Европейски корпус за солидарност, Диалог по въпросите на младежта в ЕС и др.

3.4.13. Разширяване на политиката за цялостна финансова и друга подкрепа за дейността на студентските клубове. Стимулиране включването на студентите в студентски клубове и разширяване на сферата на тяхната дейност. Създаване на система от материални и морални стимули, насочена към изявените студенти, с източник както средства от бюджета на университета, така и средства предоставени от партньорски организации от частния бизнес

3.4.14. Създаване условия за подпомагане на обучението и пълноценно интегриране в обучителната среда на чуждестранните студенти и докторанти, както и на студентите и докторантите в неравностойно положение, активното им включване във всички мероприятия на университета.

 

 

3.5. Организационно-управленски цели

Модернизация на системата на управление в Университета на основата на внедряването на съвременните достижения на управленската наука и на достиженията на  информационните технологии. Въвеждане на балансиран финансов модел на управление, осигуряващ прозрачност, стабилност и рационалност на публичните финанси и паричните потоци.

Задачи за реализацията на организационно-управленските цели:

3.5.1. Утвърждаване на демократичен академичен стил на управление, изграден върху рационалността, екипната работа и колективното вземане на решения, зачитане на мнението и човешкото достойнство на всеки член на колектива.

3.5.2. Оптимизиране на организационно-управленската структура в съответствие с динамичните промени на вътрешната и външна среда на университета и повишаване на ефективността на управлението. Опростяване на комуникацията между отделните звена в университета, намаляване на административни процедури и разширяване на  използването на цифровите технологии във всички сфери  на университета - обучение, наука, администрация.

3.5.3. Съхраняване и развитие на автономията на факултетите и катедрите по отношение на образователната и научноизследователската политика и управлението на финансовите ресурси. Децентрализация на бюджета на университета  по основни структурни звена.

3.5.4. Усъвършенстване на системата за информиране на всички членове на академичния и административен състав относно взетите решения на Академичния съвет, Стопанския съвет, Настоятелството на Университета и останалите колективни органи за управление.

3.5.5. Подобряване на дейността на Настоятелството на Университета. По-широко представителство в действащо академично настоятелство на влиятелни обществени кръгове и превръщането му в активен посредник между университета и институционалните органи на държавна и местна власт, бизнеса и неправителствения сектор.

3.5.6. По-нататъшно развитие на системата за анкетни проучвания на мнението на обучаемите и разширяване на участието на студентската общност в реализирането на системата за оценяване на качеството на обучение и административно обслужване.

 

            3.6 Политики насочени към реализация на стратегическите и специфичните цели

Реализацията на формулираните стратегически и специфични цели, и изпълнението на съответните задачи през периода на Мандатната програма 2023-2027 год. в Технически университет – Варна ще стане с помощта на определени политики. Тези политики ще се осъществяват в условията на действащата в нашата страна правно-нормативна база, регулиращи сферата на висшето образование, научноизследователската дейност, развитието на академичния състав, както и регулаторите и регламентите на Европейското образователно и изследователско пространство. Най-важните политики, които ще се реализират са:

 

3.6.1. Политика за развитие на човешкия капитал на Университета

Тази политика е насочена към усъвършенстване развитие на най-ценния ресурс на Университета, човешкия капитал, с който разполага и включва неговите преподаватели, служители, студенти и докторанти. Осъществяването на тази политика ще включва следните мерки:

3.6.1.1.Прилагане на систематични мерки за привличане, задържане и развитие на кадрите на всички управленски, академични  и изпълнителски нива.

3.6.1.2. Мотивиране на преподавателите за постигане на високи резултати и поддържане на висока професионална и академична компетентност.

3.6.1.3. Развитие на условия и среда, благоприятстващи повишаването на обучителния и научноизследователския капацитет на Университета.

3.6.1.4. Прилагане на стриктни и справедливи изисквания и адекватен контрол на изпълнението на професионалните задължения на всички управленски равнища.

3.6.1.5. Работа по национални и международни програми за развитие на човешките ресурси на Университета и повишаване конкурентоспособността му в страната и в чужбина.

3.6.1.6. Засилено взаимодействие  с обучаемите, изграждане и поддържане на устойчива системна обратна връзка със студентите и докторантите от всички специалности и професионални направления.

3.6.1.7. Стимулиране приложението на съвременни и нови методи и технологии в преподаването и обучението. Разширяване на приложението на информационните технологии в образователния и научноизследователския процес.

3.6.1.8. Решително подобряване на практическото обучение, студентските стажове и практики, както и на дейността на студентските клубове в Университета.

3.6.1.9. Интензифициране на работата с докторантите и усъвършенстване на тяхното обучение,  изследователска и публикационна дейност.

3.6.1.10. Активно включване на студентите в научноизследователската дейност в Университета и в реализацията на национални и международни изследователски и други проекти.

3.6.1.11. Оптимизиране и дигитализация на административното обслужване на студентите и докторантите.

3.6.1.12. Разширяване на сътрудничеството в рамките на партньорските мрежи и съвместното обучение по линия на европейските образователни програми.

3.6.1.13. Стимулиране на студентите чрез изплащането на диференцирани стипендии и поощрителни награди за постигнати значими резултати. 

 

3.6.2. Политика за развитие и усъвършенстване на материално-техническата база и инфраструктура

Тази политика е насочена към развитие и усъвършенстване на материално-веществения елемент в обучението и в изследователската работа, който при достигнато ниво на развитие на науката и съвременните технологии, във все по-сериозна степен обуславя високото качество на образователния и научноизследователския  процес в  Университета. Практическата реализация на тази политика ще включва осъществяването на следните мерки:

3.6.2.1. Реновиране на сградния фонд, осъвременяване и оптимизиране на наличната материална база и общата инфраструктура на ТУ-Варна.

3.6.2.2. Ускорена реализация на програма за енергоспестяване и внедряване на програми за енергийна ефективност и независимост на ниво университет (фотоволтаични централи на покривите на сградите, вкл. и на паркингите при конструктивна и архитектурна възможност; соларни колектори). Модернизиране  на отоплителната централа с цел минимизиране на разходите по паропреносната мрежа и повишаване на коефициента на полезно действие чрез разделяне на сградните инсталации на отделен кръг за всяка сграда или групи сгради.

3.6.2.3. Значително подобряване на условията за обучение и труд в Университета – модернизиране на лаборатории, лекционни и семинарни зали, преподавателски кабинети; обособяване на зони за отдих и самоподготовка.

3.6.2.4. Разширяване приложението на съвременните информационни и комуникационни технологии в цялостния процес на управлението на Университета. Разширяване на интернет пространството на територията на целия университет чрез безплатен Wi-Fi.

3.6.2.5. Продължаване на изграждането на лаборатории, тренажори, стендове и друго оборудване с приложение в процеса на обучение и в научноизследователската работа. Привличане на партньорски организации от бизнеса с оглед осигуряването на най-съвременното оборудване.

3.6.2.6. Разширяване и модернизиране на университетската библиотека. Дигитализация на разполагаемия библиотечен фонд.

3.6.2.7. Реконструкция и модернизация на студентските общежития,  спортната база и подобряване на социално-битовите условия за живот на студентите. Подобряване на условията за настаняване на български и чуждестранни студенти – ремонт  на студентските общежития, включително въвеждане в експлоатация на бл. 15.

3.6.2.8. Поддържане на кампуса на Университета в състояние отговарящ на европейските стандарти. Усвояване и облагородяване на всички свободни площи,  изграждане на паркинги, зони за отдих и рекреация, въвеждане на единна система за контрол на входно-изходните точки и оптимизиране на потока от автомобили и пешеходци.

3.6.2.9. Поетапно изграждане на Технически университет – Варна като интегриран кампус, обединяващ всички образователни и научноизследователски звена и услуги на едно място, и превръщането му в модерно, високотехнологично и многофункционално, енергийно ефективно и климатично неутрално съоръжение, при пълно прилагане на принципите на устойчиво управление на ресурсите и енергийна независимост.

 

3.6.3. Политика за ефективно управление на публични финансови средства

Тази политика е насочена към оптимално управление на публичните бюджетни средства на Университета с оглед създаване на условия за нормално осъществяване на неговата дейност, както и на необходимите предпоставки за бъдещо развитие. Реализацията на посочената политика включва осъществяването на следните практически мерки:

3.6.3.1. Рационално, ефективно и икономично разходване на публичните бюджетни средства. Стриктно спазване на изискванията на действащата нормативна база, регулираща публичните финанси. Прозрачност при планирането и реализацията на разходите, строга отчетност и контрол от страна на всички органи за управление на Университета, съобразно техните правомощия.

3.6.3.2. Нарастване на собствените приходи на Университета и привличане на по-голям брой чуждестранни студенти. Прозрачност при планирането и реализирането на нови инвестиции в инфраструктура и други области в Технически университет – Варна.

3.6.3.3. Привличане на външни финансови средства чрез разработката и ефективно управление на проекти по европейски фондове и програми и увеличаване приема на чуждестранни студенти.

3.6.3.4. Разширяване предоставянето на образователни и други услуги за външни потребители.

3.6.3.5. Създаване на условия за реализация на взаимно изгодни публично-частни партньорства между Университета и представители на бизнеса и неправителствения сектор.