МАНДАТНА ПРОГРАМА

НА РЪКОВОДСТВОТО НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ЗА РАЗВИТИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА, МАНДАТ 2019 – 2023г.

Мандатната програма на ръководството на Технически университет – Варна (ТУВ) обхваща периода на мандат 2019 – 2023г. за развитие на университета. Разработена е в съответствие с целите и задачите, заложени в Стратегията за развитие на Технически университет - Варна за периода 2019 – 2025г.

В основата на Мандатната програма са залегнали следните нормативни документи на национално и университетско ниво:

 • Закон за висшето образование;
 • Закон за развитие на академичния състав в Република България;
 • Стратегия за развитие на висшето образование в България 2014 – 2020г.
 • Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030;
 • Национална стратегия за учене през целия живот;
 • Правилник за устройството и дейността на ТУ – Варна;
 • Правилник за условията и реда за заемане на академични длъжности в ТУ – Варна и др.

Мандатната програма е подчинена и произтича от мисията и визията за развитие на ТУВ:

Мисия

Технически университет-Варна е държавна образователна институция, която е поела предизвикателството и отговорността да удовлетворява потребностите на обществото от обучение на високообразовани и професионално подготвени специалисти с висше образование в условията на глобални технологични промени и задълбочаване на културните взаимодействия в един динамично променящ се свят. Нашата мисия също така е да бъдем фактор в развитието на интелектуалния потенциал на България, да подпомагаме процеса на устойчивото развитие, основан на интелигентен растеж, икономика на знанието и иновациите, да внедряваме европейските и световни стандарти в областта на обучението на студенти и докторанти и научноизследователската дейност, да допринасяме за разширяване общуването между народите. На базата на партньорски отношения с индустрията, бизнеса и практиката, активна научноизследователска дейност, ситуирането в европейското образователно и научно пространство и тясно сътрудничество с редица европейски университети и други партньори, използвайки собствените си постижения и традиции, Университетът осигурява подготовка на пазарно ориентирани, висококвалифицирани инженерни и други специалисти от всички образователно- квалификационни и научни степени за нуждите на българската, европейската и световната икономика в областта на:

 • корабостроене и корабоплаването;
 • машиностроене и машиностроителните технологии;
 • електротехника, електроника и автоматика;
 • комуникационна и компютърната техника и технологии;
 • енергетиката;
 • индустриалния мениджмънт;
 • екологията и техниката и технологиите за опазване на околната среда и морето;
 • социалните дейности;
 • растениевъдство, земеделска техника и аграрно инженерство.

Техническият университет-Варна е единственото гражданско държавно висше училище в България, което в съответствие с географското си положение изпълнява специфичната цел да интегрира в цялостен процес подготовката на специалисти с висше образование и провеждането на научни изследвания в специфични и уникални за системата на висшето образование области като, корабостроене и морски технологии, корабоплаване и воден транспорт, екология, техника и технологии за опазването на морската акватория.

За изпълнение на своята мисия Техническия университет-Варна разчита:

 • на компетентността, ентусиазма и вярата на своя човешки капитал (преподаватели, служители, студенти и докторанти) в прогреса на обществото основан на икономиката на знанието, иновациите и споделените академични ценности;
 • на доброто име, създадено през половин вековното значимо присъствие в научния, духовния и икономически живот на град Варна, региона и Република България;
 • на тясното сътрудничеството и изградената партньорска мрежа с държавни органи, бизнес структури и неправителствени организации от страната и региона;
 • на разширяващата се партньорска мрежа и установените тесни взаимоотношения с университети и научни институции от България, и с такива, които изграждат европейското образователно и научно пространство на ЕС и извън него.

Визия

Устойчиво развитие на Технически университет - Варна, като конкурентоспособен, динамичен в развитието и адаптивен към промените във външната среда  европейски образователен, научно – изследователски, иновационен и предприемачески център.

Мандатната програма обхваща основните ценности и принципи, целите за развитие на ТУ – Варна и дейностите за тяхното реализиране по области на дейност.

Главната стратегическа цел, която стои в основата на развитието на ТУВ през мандат 2019 – 2023г. е - Развитие на активна и устойчива взаимовръзка „Образование – наука – бизнес”, водеща до успешното развитие на ТУВ, като образователен, научно – изследователски, иновационен и предприемачески център в региона, страната и в Европа.

 1. Цели, дейности и отговорности по основни области на дейност в ТУВ.

А. Образователна дейност.

Основна цел: Осигуряване на високо качество и конкурентоспособност на предлаганите от ТУВ образователни услуги с отчитане на потребностите на личността, бизнеса и държавата.

Цели

Дейности

Отговорни лица/звена

1.Изграждане на система за ранна професионална ориентация на учениците, подготовка, и подбор на талантливи младежи за обучение в ТУВ

1.Разгръщане на дейност за професионалното ориентиране на учениците към инженерните науки посредством създаване на научни клубове, научно – популярни лектории и др.

Зам.РекторУД/ръководители катедри

 

2.Подготовка и реализация на комплекс от университетски мероприятия, насочени към повишаване равнището на подготовка и професионална ориентация на учениците за обучение в ТУВ (конкурси,  конференции, олимпиади, летни училища, дни на отворените врати и др.)

Зам.РекторУД/ръководители катедри

2. Развитие и разширяване на портфейла от бакалавърски, магистърски и докторски програми, иновативни и адекватни на потребностите на бизнеса в региона и страната;

1. Анализ и оценка на действащите бакалавърски програми и тяхната актуализация и модернизация съобразно изискванията на потребителите на кадри

Зам.РекторУД/Консултативни съвети към катедрите

 

2.Разширяване на портфейла от магистърски програми с оглед удовлетворяване приоритетните направления за развитие на регионалната и национална икономика.

Зам.РекторУД/катедрени съвети

 

3.Увеличаване на обхвата на докторските програми и засилване на приложния им характер, на основата на приложението на проектния подход.

 

Ръководител„Докторантски център“/ръководители катедри

3. Модернизация на съдържанието и организацията на образователния процес в интерес на иновационното развитие на регионалната и национална икономика.

1.Комплексно осигуряване на учебния процес в бакалавърски и магистърски програми с учебници, учебно – методически пособия и учебни материали, включително електронни версии.

Зам. РекторУД /Ръководители катедри

 

2.Въвеждане на нов образователен модел на обучение в ОКС „Бакалавър“ в съдържателен план, включващ три блока – базов (фундамент), блок със специални дисциплини и практико – ориентиран блок – с активното участие на бизнеса и провеждан преобладаващо в бизнес среда. 

Зам.РекторУД /Декани/Ръководители катедри

 

3.Базиране на обучението върху актуални научни проекти и активно въвличане на студентите в изследователската работа.

Директор

НИИ/Ръководители катедри

 

4.Активно приложение на нови форми на провеждане на обучителни курсове (включително дистанционна форма) по поръчка на бизнеса и публичната власт в центровете на самоиздръжка в ТУВ – ЦПО, ЦПДО, МКЦ и ЦП

Директор Дирекция „Обучение през целия живот“/Директори на обучителни центрове

4. Развитие на експорта на образователни услуги, насочен към повишаване нивото на конкурентоспособност на обучението в ТУВ в международен аспект.

1.Формиране в ТУВ на двуезична научно – образователна и социална среда, посредством обучение на английски език в бакалавърски, магистърски и докторски програми и международната студентска и преподавателска мобилност.

Зам. Ректор Интернационализация

 

2.Развитие на съвместни магистърски програми с двойни дипломи в резултат на активно сътрудничество с водещи университети в света.

Директор

Дирекция „МСМОП“/Ръководители катедри

5.Модернизация на образователната инфраструктура.

1.Модернизиране на образователния сграден фонд и лабораториите с образователна и научна апаратура.

Ректор/Гл.секретар

 

2.Усъвършенстване на информационното осигуряване на учебния процес

Отдел Информационен

 

3.Подобряване на социално – битовите условия на студентите

Ректор/Гл. секретар

 

 

Б. Научно – изследователска дейност.

Основна цел: Осигуряване на високо качество и конкурентоспособност на научните изследвания и продукти на ТУВ.

Цели

Дейности

Отговорни лица/звено

1.Развитие на приоритетните научни направления в ТУВ и концентриране на ресурси за тяхната поддръжка.

1.Определяне на приоритетните научни направления с отчитане целите и задачите на иновационното развитие на региона и страната

Зам.РекторНД/Директор НИИ/катедрени съвети

 

2.Разработване на програма за развитие на приоритетните научни направления

Директор НИИ

 

3.Финансова, инфраструктурна и информационна поддръжка на научните колективи, работещи в приоритетните направления на ТУВ и българската икономика

Ректор/Гл. секретар

2.Активно взаимодействие между изследователските екипи  в приоритетните научни направления за генериране на фундаментални и приложни проекти и формиране към ТУВ на малки иновационни предприятия

1.Организация на мрежово взаимодействие и сътрудничество  между изследователските групи, работещи в приоритетните научни направления на Научния институт в ТУВ за съвместна работа по перспективни междудисциплинарни иновационни и научно – изследователски проекти.

Директор НИИ/Ръководители научни секции

 

2.Интегриране на фундаменталните изследвания с приложните разработки

Зам. Ректор НД

 

3.Привличане на студенти, докторанти и млади учени в създаването на малки иновативни предприятия

Зам.РекторНД/Управител ВТП

3.Повишаване проектния капацитет на ТУВ за разработване, спечелване и ефективно управление на национални и международни научно - изследователски проекти.

1.Активизиране дейността на Научно – изследователския институт в областите на акредитираните професионални направления.

Директор НИИ/Ръководители научни секции

 

2.Засилване на информационната, методическата и административната подкрепа на проектните екипи

Ръководители научни секции

4.Разработване и внедряване на система за комплексна оценка  на научно – изследователската дейност и стимулиране на преподавателския състав и докторантите за постигане на високи научни резултати.

1.Формиране на електронно портфолио на научно – изследователската дейност на преподавателя в ТУВ

Ръководители катедри

 

2.Активизиране и чувствително нарастване на публикационната дейност на академичния състав и докторантите в научни издания, включени в световната система за рефериране, индексиране и оценяване

Зам.РекторНД/академичен състав

 

3.Разработване на система от материални стимули за:

поощряване на преподаватели и докторанти, публикуващи научни трудове в реферирани и индексирани в световната база SCOPUS и WoS;

колективи, допринесли за призово място на професионалното направление в рейтинговата система на висшите учебни заведения в България.

Зам. Ректор НД

5.Развитие на инфраструктурата на научната и иновационната дейност в ТУВ

1.Развитие на „активни научно-изследователски лаборатории”, чрез регламентиране на повече самостоятелност и поощряване привличането на финансиране от национални и международни програми и проекти.

Зам. Ректор НД/ Директор НИИ

 

2.Активно участие в конкурси за развитие на регионална иновационна инфраструктура.

Директор НИИ

 

3.Въвеждане на политика на отворен достъп до научна информация и научни данни - платформи и бази данни и др.

Ръководител сектор „Библиотека“

6.Утвърждаване на ТУВ, като генератор на иновации за МСП   в  региона.

1.Разработване на нормативно – правна база в сферата на комерсиализация на резултатите от научно – изследователската дейност на ТУВ.

Ръководител „Център за управление на интелектуалната собственост“

 

2.Разработване на програма за насърчаване на научните и научно – приложните продукти за реализация на пазара.

Управител ВТП

 

3.Стимулиране на създаването на обекти на интелектуалната собственост от преподаватели, студенти и докторанти в ТУВ.

Зам. Ректор НД

 

4.Разработване на програма за стратегическо партньорство на ТУВ с фирмите от бизнеса в региона и страната, за тяхното научно – приложно и иновационно осигуряване.

Директор Дирекция „СУАП“

 

5.Изграждане и развитие на звено в ТУВ, подпомагащо процеса на комерсиализация на създаваните научни продукти.

Зам. Ректор НД

 

В. Интернационализация.

Основна цел: Позициониране на ТУВ като международно признат център на научните изследвания и подготовката на конкурентоспособни кадри за глобалната икономика.

Цели

Дейности

Отговорни лица/звено

1.Активно международно сътрудничество в сферата на образованието,    науката и културата и интеграция в европейското образователно и научно пространство

1.Подпомагане членството в световни и европейски академични, образователни и научни организации, работни групи и комисии и участието в тяхната дейност.

Зам.Ректор Интернационализация

 

2.Активно и резултатно международно сътрудничество в научно – образователната сфера с водещи чуждестранни университети, научни организации и фирми от бизнеса.

Зам.Ректор Интернационализация/Директор Дирекция „МСМОП“

 

3.Обмен на добри практики с академични институции от чужбина относно структурата, организацията и управлението на образователния и научноизследователски процес.

Зам.Ректор Интернационализация

 

4.Активен академичен обмен на преподаватели, студенти и докторанти в чуждестранни университети по европейска програма Еразъм +.

Ръководител Дирекция „МСМОП“

 

5.Активна рекламна кампания на ТУВ и неговата дейност в чуждестранни медии, справочници, бюлетини, Интернет, социални мрежи и на заинтересовани организации и лица.

Ръководител „Център маркетинг, реклама и връзки с обществеността“ (МРВО)

 

6.Провеждане на уебинари и видео конференции в образователната и изследователска дейност с участието на учени от страната и от чужбина

Зам. Ректор НД 

 

Г. Кадрова политика.

Основна цел: Провеждане на активна, последователна и стимулираща кадрова политика.

Цели

Дейности

Отговорни лица/звено

1. Формиране на нова визия за трудовата заетост на преподавателския състав, адекватна на стратегическите приоритети за развитието на ТУВ, като изследователски и иновационен център.

1.Намаляване на норматива за учебна заетост с оглед освобождаване на времеви ресурс за научна, проектна и иновационна дейност, които ще генерират допълнителни приходи за университета и за членовете на академичния състав и ще повишат рейтинга на ТУВ.

Ректор/Зам. Ректор УД

 

2.Привличане на работа в  университета на изявени специалисти в инженерната област от регионалния бизнес за интегрирането на образователния процес и производствената среда и по – добра адаптация на студентите към производствените условия и изискванията на работодателите.

Ректор/Зам. Ректор АСК

2. Създаване на благоприятна мотивационна среда, в която да се разгърне научно – изследователската, проектната и иновационната дейност на академичния състав.

1.Постепенно отпадане на изискването за редукция при отчитането на учебната заетост на преподавателите.

Ректор/ Зам. Ректор УД

 

2.Допълнително материално стимулиране на преподаватели, водещи лекционни курсове в големи потоци.

Ректор/ Зам. Ректор УД

 

3.Ежегоден ръст на заплащането на труда на преподавателския състав, за поддържане на конкурентоспособно равнище на пазара на труда.

Ректор

 

4.Материално стимулиране на преподавателския състав, реализиращ активна и резултатна научно – изследователска, проектна и иновационна дейност.

Ректор

3. Създаване на благоприятни условия за развитие на кадровия състав.

1.Търсене и привличане на инициативни в професионално отношение и талантливи млади преподаватели.

Зам. Ректор АСК

 

2.Разработване на програма за стимулиране развитието на младите преподаватели за превръщането на ТУВ в притегателен център за младите специалисти.

Ректор/ Зам. Ректор АСК

4. Дългосрочна политика, насочена към балансиране на  възрастовата структура  на преподавателския състав и оптимизиране структурата на административния и помощно – техническия персонал в ТУВ.

1.Предприемане на мерки за балансиране структурата на хабилитирания и нехабилитиран състав в някои катедри и факултети.

Декани/ Ръководители катедри

 

2.Възстановяване на баланса във възрастовия състав на катедрите.

Декани/ Ръководители катедри

 

3.Оптимизиране и преструктуриране на състава и дейността на административния и помощно – технически персонал с оглед приоритетите за стратегическо управление на ТУВ

Ректор/ Гл. секретар

 

 

Д. Управление на университета.

Основна цел: Усъвършенстване на управленския процес и организационно – управленската структура на ТУВ и повишаване ефективността на управлението.

Цели

Дейности

Отговорни лица/звено

1.Изграждане на нова визия за управлението на университета.

1.Внедряване на нов модел за управление с основен фокус – хората в ТУВ – преподаватели, студенти и администрация и ключова роля на партньорството между тях в управлението.

Ректор

 

2.Формиране на експертни съвети (преподаватели, администратори, студенти) към ректора, подпомагащи стратегическото и оперативно управление на ТУВ.

Ректор

2. Изграждане на система за стратегическо управление в ТУВ.

1.Внедряване на стратегическото планиране на всички равнища на управление в ТУВ с приложението на проектния подход.

Директор Дирекция „СУАП“

 

2.Аналитично осигуряване на управленската дейност.

Директор Дирекция „СУАП“, Директор Дирекция „АРС“

 

3.Развитие на система за вътрешно отчитане и контрол на реализацията на стратегическите планове и резултатите от дейността на всички равнища на управление в ТУВ.

Директор Дирекция „СУАП“

3. Усъвършенстване на СУК в ТУВ, която да  обхваща базовите и управленски процеси и развитието на организационната структура.

1.Актуализиране и синхронизиране на действащата нормативна документация в СУК.

Зам. Ректор АСК/Ръководител Център по качество

 

2.Изграждане на стратегически ориентирана организационно – управленска структура.

Директор Дирекция „СУАП“

4. Създаване на ефективна система за управление на финансово – икономическата дейност, осигуряваща решаването на задачите за  стратегическо развитие на ТУВ.

1.Политика на устойчив ръст на доходите на ТУВ за сметка на диверсификацията на видовете дейности.

Ректор

 

2.Увеличаване обема на извънбюджетните средства и значително нарастване на техния дял в общия бюджет на ТУВ.

Ректор

 

3.Формиране и реализиране на програма за оптимизиране на разходите в процеса на реализация на стратегията за развитие на ТУВ.

Гл. счетоводител/ Гл.секретар

5. Формиране на организационна култура на университета чрез развитието на неговите традиции, делови и етични отношения

1.Разработване на документални процедури, необходими за поддръжка и развитие на организационната (вътрешно - университетската) култура.

Ръководител „Център по качество“

 

2.Организиране и реализация на мероприятия със социално – културен характер в ТУВ.

Ръководител Отдел „МРВО“

 

 

Е. Социална политика.

Основна цел: Ангажирана към персонала, студентите и докторантите, социална политика, договаряна в партньорство със синдикатите и студентския съвет в ТУВ.

Цели

Дейности

Отговорни лица/звено

1. Ангажирана към персонала, студентите и докторантите, социална политика, договаряна в партньорство със синдикатите и студентския съвет в ТУВ.

1.Разработване и реализация на социална програма за персонала и студентите в ТУВ, на основата на партньорство със синдикалните организации и студентския съвет.

Ректор/Синдикални съвети/Студентски съвет

 

2.Сключване на Колективен трудов договор със синдикалните организации в ТУВ.

Ректор/Синдикални съвети

 

3.Договаряне със синдикалните организации на приоритетите при разходването на средствата от фонд СБКО.

Ректор/ Синдикални съвети

 

4.Възстановяване и развитие на столовото хранене в университета и повишаване изискванията за здравословно хранене.

Гл. секретар

 

5.Обособяване във всяка учебна сграда на ТУВ на помещение за отдих и комуникации на преподавателския състав в паузите между учебните занятия.

Гл. секретар

 

6.Създаване на Клуб на преподавателя, в който академичният състав от различни поколения да обменя идеи в образователната и научна дейност.

Гл. секретар

 

 

Ж. Развитие на студентската общност в ТУВ.

Основна цел: Успешно интегриране и развитие на студентската общност в ТУВ.

Цели

Дейности

Отговорни лица/звено

1. Мерки за по – активно присъствие и участие на студентите в работата на органите на управление в ТУВ

1.Включване на представители на студентската общност във всички органи за управление на ТУВ.

Ректор

2. Подобряване на качеството на живот на студентите в ТУВ.

1.Разширяване на студентската клубна дейност по интереси.

Зам. Ректор НД/Студентски съвет

 

2.Извършване на ремонтни дейности в студентските общежития с оглед осигуряването на комфортни условия за живот на студентите от ТУВ.

Гл. секретар

 

3.Възможности за безплатно ползване на университетската спортна база и преференциално ползване на почивната база на ТУ – Варна в Чепеларе.

Ректор/ Гл. секретар

 

4.Развитие на ТУ – Варна, като територия на културни събития.

 

Ръководител Център „МРВО“

3. Създаване на условия за работа на студентите в ТУВ.

1.Осигуряване на временна и почасова заетост на студентите в административните и помощно – технически звена на университета

Ректор/ Гл. секретар

 

2.Осигуряване на стажантски практики по образователни, научни и научно – приложни проекти, ориентирани към нуждите на бизнеса

Зам. Ректор УД

 

3.Осигуряване на условия за формиране на студентски центрове на територията на Високо – технологичния парк в ТУВ, както и създаване на малки иновационни предприятия

Управител на ВТП

 

 

З. Университетска инфраструктура.

Основна цел: Модернизация на инфраструктурата на ТУВ за осигуряване на качествено образование, развитие на научните изследвания, адекватни на изискванията на иновационното развитие на регионалната и национална икономика.

Цели

Дейности

Отговорни лица/звено

1. Създаване на комфортна среда за обучение на основата на съвременна материално – техническа база и инфраструктура на образователния процес.

1.Разработка и реализация на програма за обновяване на аудиторния фонд

Гл. секретар

 

2.Разширяване на лабораторната база и оборудване и инфраструктурата за практико ориентирано обучение

Зам. Ректор НД/ Гл. секретар

 

3.Реконструкция и модернизация на сградния фонд в ТУВ и студентските общежития

Гл. секретар

 

И. Комуникационна политика.

Основна цел: Активна комуникационна политика за укрепване имиджа на ТУВ, като авторитетен образователен, научен и иновационен център.

Цели

Дейности

Отговорни лица/звено

  1.Развитие на устойчив позитивен имидж на ТУВ в академичната и обществената среда.

1.Изготвяне на календар на провеждане на форуми и събития сред обществеността, научните среди, бизнеса и медиите за:

популяризиране научните, научно-приложните постижения на преподаватели, докторанти и студенти от ТУВ;

презентиране на резултатите от реализиращи се международни и национални научно – изследователски и научно – приложни проекти, в чиито екипи участват преподаватели, докторанти и студенти от ТУВ.

Ръководител Център „МРВО“

 

2.Брандиране на ТУВ в интернет и дигиталното пространство.

Ръководител Център „МРВО“

 

3.Създаване на мрежа от възпитаници на ТУВ с положителен опит, като посланици за набиране на студенти

Ръководител Център „МРВО“