Документи за изтегляне

ПРАВИЛА за организиране, провеждане и отчитане на вътрешните конкурси за научни изследвания, финансирани целево от държавния бюджет

СИСТЕМА от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите

ЗАПОВЕД на Ректора за обявяване на конкурсите

Приложение 1 Разпределение на средствата за 2021г.

Приложение 2 Календарен план за изпълнение на научноизследователски проекти

Приложение 3 Конкурсни комисии


Указания за подготовка на предложения за проекти:

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на научноизследователски проекти в ТУ-Варна

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на научноизследователски проект в ТУ-Варна

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на проекти в помощ на докторанти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проект в помощ на докторанти

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на проекти за подпомагане на клубната дейност

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проекти за подпомагане на клубната дейност

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за инфраструктурни проекти, финансирани от субсидията за присъщата научноизследователска дейност на ТУ-Варна.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на инфраструктурен проект.

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за демонстрационни проекти, финансирани от субсидията за присъщата научноизследователска дейност на ТУ-Варна.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на демонстрационен проект.

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения на проекти за частично финансиране на научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е организатор

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на проекти за научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е съорганизатор

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на издаването на научни трудове

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на индивидуални участия в научни прояви


Указания за оценяване на предложения за проекти, финансирани целево от държавния бюджет – 2021г.:

Указания за оценяване на предложения за научноизследователски проекти (НП) -2021г.

Указания за оценяване на предложения за проекти в помощ на докторанти (ПД) -2021г.

Указания за оценяване на предложения за проекти в помощ на клубната дейност(КД) -2021г.

Указания за оценяване на предложения за демонстрационни проекти (ДП) -2021г.

Указания за оценяване на предложения за инфраструктурни проекти (ИСП) -2021г.


Класиране на проектите:

Заповед № 258/27.04.2021г. за класиране на проектите

Приложение №1 към Заповед № 258/27.04.2021г Списък на класираните проекти

Приложение №1 към Протокол №3/10.05.2021г. на ЦКК - Списък на класираните проекти


Договори за изпълнение на проектите:

ДОГОВОР за научноизследователски проект

ДОГОВОР за проект в подкрепа на докторант

ДОГОВОР за проект за подкрепа на клубната дейност

ДОГОВОР за демонстрационен проект

ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен труд

ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен форум

ДОГОВОР за факултетен инфраструктурен проект