Документи за изтегляне

ПРАВИЛА за организиране, провеждане и отчитане на вътрешните конкурси за научни изследвания, финансирани целево от държавния бюджет

СИСТЕМА от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите

ЗАПОВЕД на Ректора за обявяване на конкурсите

Приложение 1 Разпределение на средствата за 2023г.

Приложение 2 Конкурсни комисии


Указания за подготовка на предложения за проекти:

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на научноизследователски проекти в ТУ-Варна:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на научноизследователски проект в ТУ-Варна:

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на проекти в помощ на докторанти:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проект в помощ на докторанти:

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на проекти за подпомагане на клубната дейност:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проекти за подпомагане на клубната дейност:

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за демонстрационни проекти, финансирани от субсидията за присъщата научноизследователска дейност на ТУ-Варна:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на демонстрационен проект:

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на факултетни инфраструктурни проекти:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проекти за финансиране на факултетни инфраструктурни проекти:

 

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на проекти за научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е организатор

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на проекти за научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е съорганизатор

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на индивидуални участия в научни прояви

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на издаването на научни трудове


Класиране на проектите:

Заповед № 278 /02.05.2023г. за класиране на проектите 
Приложение №1 към Заповед № 278 Списък на класираните проекти


ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен форум 
ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен труд  

 


Указания за оценяване на предложения за проекти, финансирани целево от държавния бюджет – 2023г.:

Указания за оценяване на предложения за научноизследователски проекти (НП) -2023г.

Указания за оценяване на предложения за проекти в помощ на докторанти (ПД) -2023г.

Указания за оценяване на предложения за проекти в помощ на клубната дейност(КД) -2023г.

Указания за оценяване на предложения за демонстрационни проекти (ДП) -2023г.

Указания за оценяване на предложения за факултетни инфраструктурни проекти (ИСП) - 2023г.

 


Класиране на проектите:

Заповед № 532 /10.07.2023г. за класиране на проектите

Приложение №1 към Заповед № 532 Календарен план

Приложение №2 към Заповед № 532 Списък на класираните проекти


Договори за изпълнение на проектите:

ДОГОВОР за научноизследователски проект

ДОГОВОР за проект в подкрепа на докторант

ДОГОВОР за проект за подкрепа на клубната дейност

ДОГОВОР за факултетен инфраструктурен проект

 


Класиране на проектите:

Актуализирано разпределение на средствата

Приложение №1 към протокол на ЦКК №4/13.07.2023г.


Договори за изпълнение на проектите:

ДОГОВОР за научноизследователски проект

ДОГОВОР за демонстрационен проект

 


Анекси за уточняване финансирането на проектите - 2023г.:

Анекс за уточняване финансирането на научноизследователски проекти (НП) -2023г.

Анекс за уточняване финансирането на проекти в помощ на докторанти (ПД) -2023г.

Анекс за уточняване финансирането на проекти в помощ на клубната дейност(КД) -2023г.

Анекс за уточняване финансирането на демонстрационни проекти (ДП) -2023г.

Анекс за уточняване финансирането на инфраструктурен проект за изпълнението през първата година (ИСП) -2023г.-

Анекс за уточняване финансирането на инфраструктурен проект за изпълнението през втората година (ИСП) -2023г.

Анекс за уточняване финансирането на научен форум, на който ТУ-Варна е ОРГАНИЗАТОР - 2023г.

Анекс за уточняване финансирането на научен форум, на който ТУ-Варна е СЪОРГАНИЗАТОР - 2023г.

 

Указания за разработка на отчетите по проектите за 2023г.:

Указания за разработка на отчетите на научни проекти (НП) за 2023г.

Указания за разработка на отчетите на проекти в помощ на докторанти (ПД) за 2023г.

Указания за разработка на отчетите на проекти в подкрепа на клубната дейност (КД) за 2023г.

Указания за разработка на отчетите на демонстрационни проекти (ДП) за 2023г.

Указания за разработка на отчетите на факултетни инфраструктурни проекти (ИСП) след първата година на изпълнение -2023г.

Указания за разработка на отчетите на факултетни инфраструктурни проекти (ИСП) след втората година на изпълнение -2023г.

Указания за разработка на отчетите на проекти за частично финансиране на научен форум, организиран от ТУ-Варна - 2023г.

Указания за разработка на отчетите на проекти за частично финансиране на научен форум, на който звено от ТУ- Варна е съорганизатор – 2023г.

Указания за разработка на отчетите на проекти за частично финансиране издаването на Сборник-научни трудове за 2023г.


Указания за разработка на резюмета на разработените проектите за2023г.


Указания за оценяване на отчетите по проектите за 2023г.:

Указания за оценяване на отчетите на научни проекти (НП) за 2023г.

Указания за оценяване на отчетите на проекти в помощ на докторанти (ПД) за 2023г.

Указания за оценяване на отчетите на проекти в подкрепа на клубната дейност (КД) за 2023г.

Указания за оценяване на отчетите на демонстрационни проекти (ДП) за 2023г.

Указания за оценяване на отчетите на факултетни инфраструктурни проекти (ИСП) след първата година на изпълнение - 2023г.

Указания за оценяване на отчетите на факултетни инфраструктурни проекти (ИСП) след втората година на изпълнение - 2023г.