Документи за изтегляне

ПРАВИЛАТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ КОНКУРСИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ФИНАНСИРАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА НАУЧНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

ЗАПОВЕД на Ректора за обявяване на конкурсите

Приложение 1 Разпределение на средствата за 2024г.

Приложение 2 Календарен план за провеждане на вътрешните конкурси за проекти за 2024г.

Приложение 3 Конкурсни комисии


Указания за подготовка на предложения за проекти:

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на научноизследователски проекти в ТУ-Варна

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на научноизследователски проект в ТУ-Варна

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на проекти в помощ на докторанти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проект в помощ на докторанти

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на проекти за подпомагане на клубната дейност

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проекти за подпомагане на клубната дейност

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за демонстрационни проекти, финансирани от субсидията за присъщата научноизследователска дейност на ТУ-Варна

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на демонстрационен проект

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на факултетни инфраструктурни проекти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проекти за финансиране на факултетни инфраструктурни проекти

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на проекти за научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е организатор

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за частично финансиране на проекти за научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е организатор

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на проекти за научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е съорганизатор

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за частично финансиране на проекти за научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е съорганизатор

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на индивидуални участия в научни прояви

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за частично финансиране на индивидуални участия в научни прояви

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на издаването на научни трудове

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за частично финансиране на издаването на научни трудове

 


Указания за оценяване на предложения за проекти, финансирани целево от държавния бюджет – 2024г.:

Указания за оценяване на предложения за научноизследователски проекти (НП) -2024г.

Указания за оценяване на предложения за проекти в помощ на докторанти (ПД) -2024г.

Указания за оценяване на предложения за проекти в помощ на клубната дейност(КД) -2024г.

Указания за оценяване на предложения за демонстрационни проекти (ДП) -2024г.

Указания за оценяване на предложения за факултетни инфраструктурни проекти (ИСП) - 2024г.

 


Класиране на проектите:

Заповед № 284 /14.05.2024г. за класиране на проектите

Приложение №1 към Заповед № 284 Списък на класираните проекти

 


 

ДОГОВОР за научноизследователски проект

ДОГОВОР за проект в подкрепа на докторант

ДОГОВОР за проект за подкрепа на клубната дейност

ДОГОВОР за демонстрационен проект

ДОГОВОР за факултетен инфраструктурен проект

ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен форум

ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен труд

 


 Допълнително класиране на проектите:

Списък на класирани проекти

ДОГОВОР за факултетен инфраструктурен проект

ДОГОВОР за демонстрационен проект

ДОГОВОР за проект за подкрепа на клубната дейност