Документи за изтегляне

ПРАВИЛА за организиране, провеждане и отчитане на вътрешните конкурси за научни изследвания, финансирани целево от държавния бюджет

СИСТЕМА от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите

ЗАПОВЕД на Ректора за обявяване на конкурсите

Приложение 1 Разпределение на средствата за 2021г.

Приложение 2 Календарен план за изпълнение на научноизследователски проекти

Приложение 3 Конкурсни комисии


Указания за подготовка на предложения за проекти:

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на научноизследователски проекти в ТУ-Варна

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на научноизследователски проект в ТУ-Варна

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на проекти в помощ на докторанти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проект в помощ на докторанти

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за финансиране на проекти за подпомагане на клубната дейност

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на проекти за подпомагане на клубната дейност

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за инфраструктурни проекти, финансирани от субсидията за присъщата научноизследователска дейност на ТУ-Варна.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на инфраструктурен проект.

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения за демонстрационни проекти, финансирани от субсидията за присъщата научноизследователска дейност на ТУ-Варна.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за финансиране на демонстрационен проект.

УКАЗАНИЯ за подготовка на предложения на проекти за частично финансиране на научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е организатор

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на проекти за научни форуми, на които звено от ТУ-Варна е съорганизатор

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на издаването на научни трудове

УКАЗАНИЯ за частично финансиране на индивидуални участия в научни прояви


Указания за оценяване на предложения за проекти, финансирани целево от държавния бюджет – 2021г.:

Указания за оценяване на предложения за научноизследователски проекти (НП) -2021г.

Указания за оценяване на предложения за проекти в помощ на докторанти (ПД) -2021г.

Указания за оценяване на предложения за проекти в помощ на клубната дейност(КД) -2021г.

Указания за оценяване на предложения за демонстрационни проекти (ДП) -2021г.

Указания за оценяване на предложения за инфраструктурни проекти (ИСП) -2021г.


Класиране на проектите:

Заповед № 258/27.04.2021г. за класиране на проектите

Приложение №1 към Заповед № 258/27.04.2021г Списък на класираните проекти

Приложение №1 към Протокол №3/10.05.2021г. на ЦКК - Списък на класираните проекти


Договори за изпълнение на проектите:

ДОГОВОР за научноизследователски проект

ДОГОВОР за проект в подкрепа на докторант

ДОГОВОР за проект за подкрепа на клубната дейност

ДОГОВОР за демонстрационен проект

ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен труд

ДОГОВОР за проект за частично финансиране на научен форум

ДОГОВОР за факултетен инфраструктурен проект


Анекси за уточняване финансирането на проектите - 2021г.:

Анекс за уточняване финансирането на научноизследователски проекти (НП) -2021г.

Анекс за уточняване финансирането на проекти в помощ на докторанти (ПД) -2021г.

Анекс за уточняване финансирането на проекти в помощ на клубната дейност(КД) -2021г.

Анекс за уточняване финансирането на демонстрационни проекти (ДП) -2021г.

Анекс за уточняване финансирането на инфраструктурни проекти (ИСП) -2021г.

Анекс за уточняване финансирането на научен форум, на който ТУ-Варна е ОРГАНИЗАТОР - 2021г.

Анекс за уточняване финансирането на научен форум, на който ТУ-Варна е СЪОРГАНИЗАТОР - 2021г.


Указания за разработка на отчетите по проектите за 2021г.:

Указания за разработка на отчетите на научни проекти (НП) за 2021г.

Указания за разработка на отчетите на демонстрационни проекти (ДП) за 2021г.

Указания за разработка на отчетите на факултетни инфраструктурни проекти (ИСП) за 2021г.

Указания за разработка на отчетите на проекти в помощ на докторанти (ПД) за 2021г.

Указания за разработка на отчетите на проекти в подкрепа на клубната дейност (КД) за 2021г.

Указания за разработка на отчетите на проекти за частично финансиране на научен форум, организиран от ТУ-Варна - 2021

Указания за разработка на отчетите на проекти за частично финансиране на научен форум, на който звено от ТУ- Варна е съорганизатор – 2021г.

Указания за разработка на отчетите на проекти за частично финансиране издаването на Сборник-научни трудове за 2021г.


Указания за оценяване на отчетите по проектите за 2021г.:

Указания за оценяване на отчетите на научни проекти (НП) за 2021г.

Указания за оценяване на отчетите на демонстрационни проекти (ДП) за 2021г.

Указания за оценяване на отчетите на факултетни инфраструктурни проекти (ИСП) за 2021г.

Указания за оценяване на отчетите на проекти в помощ на докторанти (ПД) за 2021г.

Указания за оценяване на отчетите на проекти в подкрепа на клубната дейност (КД) за 2021г.