Конкурс за подбор на участници в национална програма „Млади учени и постдокторанти“ в Технически университет - Варна 2019

Националната научна програма  „Млади учени и постдокторанти“ се реализира на основание Решение № 577/17.08.2018 г.  на МС на Р. България и решение на МОН за предоставяне на средства по програмата на Технически университет - Варна за 2018 г.

Целта на програмата е привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти в ТУ-Варна, което ще осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа. Крайната цел на програмата е създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, отговорна към обществото.

Срок на изпълнение на програмата

Срокът на изпълнение на програмата е три години (2018-2020 г.).

Програмата е насочена към подкрепата на следните целеви групи:

 • Млади учени - лица, които извършват преподавателска и  научноизследователска дейност в ТУ-Варна  след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й;
 • Постдокторанти - лица, придобили образователно-научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването й.

В конкурса могат да участват български и чуждестранни млади учени и постдокторанти, работещи в  ТУ-Варна и такива извън структурата на  Университета. 

Правила на програмата тук

 

Кандидатите, желаещи да се включат в изпълнението на програмата в ТУ-Варна, трябва да представят в Деканата на Основното звено следните документи:

А) Млади учени:

 • Автобиография, европейски формат;
 • Копие от диплома за придобиване на ОКС „Магистър“ и документ утвърждаващ владеенето на чужд език;
 • Описание на досегашната научна работа на кандидата;
 • Списък на публикациите и на проектите, в които е участвал;
 • Работен план и анотация за бъдещата изследователска работа по програмата (до 3 стр.);
 • Други материали доказващи професионалните качества и достижения на кандидата;
 • Сертификати, грамоти и други документи доказващи наличието на постижения на кандидата.

Б) Постдокторанти:

 • Автобиография, европейски формат;
 • Копие от диплома за придобиване на ОНС „Доктор“ и документ утвърждаващ владеенето на чужд език;
 • Описание на досегашната научна работа на кандидата;
 • Списък на публикациите и на проектите, в които е участвал;
 • Списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции и събития;
 • Работен план и анотация за бъдещата изследователска работа по програмата (до 3 стр.);
 • Други материали доказващи професионалните качества и достижения на кандидата;
 • Сертификати, грамоти и други документи доказващи наличието на постижения на кандидата.

 • Машинно-технологичен факултет - Зам. Декан НКР доц. д-р инж. Николай Куртев;
 • Електротехнически факултет - Зам. Декан НКР доц. д-р инж. Емил Панов;
 • Корабостроителен факултет - Зам. Декан НКР доц. д-р инж. Анна Симеонова;
 • Факултет по изчислителна техника и автоматика - Зам. Декан НКР проф. д-р  инж. Венцислав Вълчев;
 • Добруджански технологичен колеж - Зам. Директор доц. д-р инж. Радко Михайлов.

 • Машинно-технологичен факултет - Млади учени - 2 бр. Постдокоранти - 1 бр.;
 • Електротехнически факултет - Млади учени - 2 бр. Постдокоранти - 2 бр.;
 • Корабостроителен факултет - Млади учени - 2 бр. Постдокоранти - 1 бр.;
 • Факултет по изчислителна техника и автоматика - Млади учени - 9 бр. Постдокоранти - 1 бр.;
 • Добруджански технологичен колеж - Постдокоранти - 1 бр.

Неусвоените квоти за включване на кандидати в програмата за съответната година от основни звена се разпределят допълнително между останалите.

Показателите за оценка на кандидатите са представени в Приложение 1 на Правилата за реализацията на националната програмата „Млади учени и постдокторанти“ в Технически университет - Варна

Срок за подаване на документите: 18.01.2019 г.

Срок за обявяване на окончателно класиране на кандидатите от факултетните комисии: 25.01.2019 г.

протоколи:

протокол 1

протокол 2

протокол 3

протокол 4

протокол 5

протокол 6

 


 

Младите учени и постдокторанти включени в програмата са длъжни да отчитат   своята дейност, като предоставят писмен отчет на всеки три месеца, заверен от  Зам. Ректор ННППД и след приключване на договора трябва да представят и финален отчет.

Тримесечен отчет: Формата за "Отчет за извършена научно-изследователска и експериментална работа"