Конкурс за подбор на участници в национална програма „Млади учени и постдокторанти“ в Технически университет - Варна 2021

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти за научноизследователска работа в България. Крайната цел на програмата е създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, отговорна към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на ИСИС.

СРОК НА ПРОГРАМАТА
Три години 2018-2020, стартира през 2019 година.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА
Общият бюджет е 15 000 000 лв. разпределен за трите години както следва: 2018 г. – 5 000 000 лв.; 2019 г. – 5 000 000 лв. - индикативна стойност; 2020 г. – 5 000 000 лв. ‐ индикативна стойност.

Финансирането на дейностите по Националната програма се извършва със средства, осигурени от Централния бюджет, които се предоставят на акредитирани по чл. 85, ал. 1, т. 7 на Закона за висшето образование (ЗВО) държавни висши училища (ДВУ) и научни организации (НО) по чл. 47, ал.1 на ЗВО чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН). Изпълнението на програмата е в съответствие на специфична цел 3 на НСРНИ в Република България 2017-2030.

БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРАМАТА
Бенефициенти по програмата са: - акредитирани държавни висши училища (ДВУ) по чл. 85, ал. 1, т. 7 на Закона за висшето образование (ЗВО); - научни организации (НО) по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, имащи интензивност на научната продукция (брой публикации на учен) за последните три завършени календарни години, съгласно информацията в базите данни Web of Science и/или Scopus над единица. Средствата по програмата се разпределят към бенефициентите пропорционално на интензивността на научната им продукция и броя учени, назначени на основен трудов договор в тях.

ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА за ТУ-ВАРНА

 1. Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ се реализира на основание Решение № 577/17.08.2018 г. на МС на Р. България и решение на МОН за предоставяне на средства по програмата на ТУ - Варна за 2019 г.

 2. Целта на програмата е привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти в ТУ-Варна, което ще осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа.
 3. Очакваните резултати от изпълнението на програмата в ТУ-Варна е увеличаване броя на младите хора, избиращи кариера в Университета и стимулирането им да провеждат висококачествени фундаментални и иновационни научни изследвания по актуални теми и да развиват сътрудничество с учени от други сектори и страни.
 1. Индикатори за изпълнението на програмата в ТУ-Варна:
 • брой публикации в реферирани и/или индексирани научни издания (Scopus, Web of Science) с участие на млад учен и/или постдокторант;

За 2021 год. този брой е не по-малко от три публикации в реферирани и/или индексирани издания с участие на млад учен и/или постдокторант (Scopus, Web of Science);

 • брой заявки за патенти и регистрирани патенти с участието на млади учени и постдокторанти;
 • брой подкрепени млади учени - този брой се определя на основата на отпуснатите средства по програмата за съответната година;
 • брой финансирани грантове на постдокторанти - този брой се определя на основата на отпуснатите средства по програмата за съответната година.
 1. Допустими кандидати

Програмата е насочена към подкрепа на следните целеви групи:

 • Млади учени - лица, които извършват преподавателска и научноизследователска дейност в ТУ-Варна след придобиване на първа ОКС "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й.

За начална дата на отчитане на срока от 10 години се счита датата на протокол от защита на дипломна работа или успешно положен държавен изпит. Кандидатите за модул „Млади учени“ трябва да отговарят на определението „млад учен“ за целия период на участието си в програмата при евентуално одобрение за съответната година.

 • Постдокторанти - лица, придобили образователно-научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването й.

За начална дата на отчитане на срока от 5 години се счита датата на протокол от защита на дисертационен труд.

Кандидатите за модул „Постдокторанти“ трябва да отговарят на определението „постдокторант“ за целия период на участието си в програмата при евентуално одобрение за съответната година.

Хабилитирани лица не се допускат за участие.

В конкурса могат да участват български и чуждестранни млади учени и постдокторанти, работещи в ТУ-Варна.

 1. Средствата за финансиране по се разпределят между основните звена на ТУ-Варна с решение на АС на ТУ-Варна в съответствие с броя на потенциалните участници в нея от съответното основно звено и постиженията му в научноизследователската дейност.

Средства по програмата:

 • Изплащане на допълнително месечно възнаграждение на вече назначен в ТУ-Варна млад учен, на пълен работен ден, не по-ниско от 200 лв. и не по-високо от 500 лв. Основното месечно възнаграждение на новоназначен млад учен в Университета не може да бъде по-ниско от 900 лева ;
 • Основно месечно възнаграждение на един постдокторант назначен на пълен работен ден - не по-ниско от 1 500 лв. и не по-високо от 3 000 лв.;
 1. Конкретните възнаграждения на целевите групи се определят в зависимост от отпуснатите средства на ТУ-Варна за съответната година.
 2. Включването на лица, отговарящи на изискванията и желаещи да участват в изпълнението на програмата в ТУ-Варна, е чрез обявяването на конкурс по документи и подбор на кандидатите.
 3. Комисия, назначена със Заповед на Ректор, изработва и публикува, изискванията към кандидатите, правила и критерии за прозрачен подбор на тези от тях, които ще се включат в изпълнението на програмата, както и квотите по модули за основните звена. Решенията на тази Комисия се докладват и утвърждават на АС на ТУ-Варна.

Подбор на кандидатите за включване в програмата се извършва от комисия, назначена със заповед на Ректор на ТУ-Варна, включваща представители на млади учени и постдокторанти. Комисията е председателствана от Зам. ректор НД.

 1. Кандидатите представят в Деловодство на ТУ-Варна в срок до 26.02.2021г., 14.00ч. изискваните документи.
 2. За всички кандидати, участвали в предходни издания на национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“, е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО представянето на ДОКАЗАТЕЛСТВО за публикуваните/приети за публикуване в издания с импакт фактор (Scimago Journal Ranking, Journal Citation Reports..), Scopus и/или Web of Science научни разработки, изготвени по време на участието в програмата. При непредставяне на изискваните доказателства, кандидатът автоматично губи право на участие в конкурсната надпревара.


ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по ННП ,,МУПД" да се сложат в папка и голям плик /подходящ носител / и запечатат!!!
Отгоре на плика да се постави етикет с имената на кандидата, катедрата, факултет, номер за връзка и за кой модул кандидатства!

Подробна информация относно критериите за допустимост - ТУК
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТУК
ДЕКЛАРАЦИИТУК
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА - ТУК

ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИТЕ

След първоначалното класиране, незапълнени квоти и останали средства – разпределят се според броя точки на резервите при общо класиране. Остатъкът от средства се подава към съответните основни звена, чийто кандидати са селектирани на второ класиране.


След първоначалното класиране и при останали средства те следва да се разпределят според броя точки на резервите при общо класиране. Остатъкът от средства се подава към съответните основни звена, чийто кандидати са селектирани на второ класиране.

КЛАСИРАНЕ - ТУК

МОНИТОРИНГ
При реализацията на програмата вътрешноведомствената комисия от МОН осъществява периодичен мониторинг и в края на програмата, след представяне на окончателни отчети за изпълнение на програмата, комисията изготвя доклад включващ:

‐ информация за изпълнението на заложените показатели;
‐ информация за резултатите от извършения мониторинг;
‐ информация за разходите по програмата.
Отчетът се публикува на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

ФОРМА ЗА ОТЧЕТ - ТУ-ВАРН - ТУК

ФОРМА ЗА ОТЧЕТ - 2ро тримесечие - ТУК

ФОРМА ЗА ОТЧЕТ - заключителен - ТУК

ФОРМА ЗА ОТЧЕТ - за всички периоди за участие (2019-2021) – ТУК

ДЕМАРКАЦИЯ
Средствата по Националната програма не могат да се използват за идентични дейности, финансирани от фондовете на Европейския съюз, друго национално финансиране, както и други донорски програми.