Онлайн форма за кандидатстване за стипендии зимен семестър 22/23

 

Право на стипендия имат само студенти редовно обучение субсидирано от държавата, успешно положили всички изпити

Вид  стипендия

Важи за:

Условия за кандидатстване:

Необходими документи

1

Стипендия "УСПЕХ"

студенти от II до IV курс, ОКС: "Проф. бакалавър", "Бакалавър" и  от I до  III курс ОКС "Магистър"

успех от 5,00 до 6,00 (от предходните 2 семестъра)  *за студенти първи курс, право на стипендия от втори семестър

Удостоверение за лична банкова сметка

2

Стипендия "УСПЕХ и ДОХОД"

студенти от II до IV курс, ОКС: "Проф. бакалавър", "Бакалавър" и  от I до  III курс ОКС "Магистър"

успех от 4,00 до 4,99 (от предходните 2 семестъра) *за студенти първи курс, право на стипендия от втори семестър

Документи за доходи;                                                           Удостоверение за лична банкова сметка

3

Целогодишни стипендии *ако студентите са подали документи и получават стипендии по този критерий, не кандидатстват през летен семестър

Всички студенти редовно обучение ОКС: "Проф. бакалавър", "Бакалавър" , "Магистър"

                                            Успешно положени всички изпити

1. Кръгли сираци

Удостоверение за наследници за двамата родители; Удостоверение за лична банкова сметка

2. Деца на двама родители с трайни увреждания

Решение от ТЕЛК и за двамата родители; Удостоверение за лична банкова сметка

3. Деца от семейства с един родител, който е с трайни увреждания

Удостоверение за наследници (за починалия родител ), а другият родител не е сключвал повторен брак - документ от ТЕЛК;
Удостоверение за лична банкова сметка

4. Студенти с трайни увреждания

Решение от ТЕЛК *ако решението е безсрочно, се предоставя веднъж, при първото кандидатстване за стипендия;
Удостоверение за лична банкова сметка

5. майки с деца до 6-годишна възраст

Удостоверения за брак (ако има сключен ) и за раждане; Удостоверение за лична банкова сметка

6. бащи с деца до 6-годишна възраст (само ако майката НЕ Е  студент, починала е, или родителските права се упражняват от бащата )

Удостоверения за брак (ако има сключен ) и за раждане на детето; Декларация от майката, че не е студентка, или удостоверение за наследници (ако майката е починала), или съдебно решение, ако родителските права са присъдени на бащата; Удостоверение за лична банкова сметка

7. студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи

Документ, удостоверяващ, че студентът е бил настанен  в заведения от такъв тип; Удостоверение за лична банкова сметка

8. чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет - за първата година на обучението, ако са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия

Документ удостоверяващ, че стъдента е приет по съответния акт на Министерски съвет; Удостоверение за лична банкова сметка

4

Стипендия "ПЪРВИ КУРС"

Студенти, завършили средно образование през уч. 2021/22г. от следните специалности Приложение 1 /lлинк/

Студенти, които отговарят на условията, съгласно Приложение 1

Диплома за средно образование, Удостоверение за лична банкова сметка

5

Стипендия за приоритетни професионални направления

студенти от II до IV курс, ОКС: "Проф. бакалавър", "Бакалавър" и от II до  III курс ОКС "Магистър" *за ТУ-Варна, без професионално направление 3.4 Социални дейности

успех от 5,00 до 6,00 (от предходните 2 семестъра)  *разпределението е по квотен принцип

 Удостоверение за лична банкова сметка- Заявление за стипендия за първокурсници ДЗИ 21-22

- Приложение 1

- Указания за кандидатстване за стипендия зимен семестър

- Декларация студенти -бащи. pdf 

 


 

Телефон за информация  052/ 383 268