Заповед стипендии зимен семестър 2021-2022

Класирани
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Право на стипендия имат само студенти редовно обучение субсидирано от държавата, успешно положили всички изпити
Вид стипендия Важи за: Условия за кандидатстване: Необходими документи
Стипендия "УСПЕХ" студенти от II до IV курс, ОКС: "Проф. бакалавър", "Бакалавър" и II и III курс ОКС "Магистър" успех от 5,00 до 6,00 (от предходните 2 семестъра) Удостоверение за лична банкова сметка
Стипендия "УСПЕХ и ДОХОД" студенти от II до IV курс, ОКС: "Проф. бакалавър", "Бакалавър" и II и III курс ОКС "Магистър" успех от 4,00 до 4,99 (от предходните 2 семестъра) Документи за доходи; Удостоверение за лична банкова сметка
Целогодишни стипендии Всички студенти редовно обучение ОКС: "Проф. бакалавър", "Бакалавър" , "Магистър" 1. Кръгли сираци Удостоверение за наследници за двамата родители; Удостоверение за лична банкова сметка
2. Деца на двама родители с трайни увреждания Решение от ТЕЛК и за двамата родители; Удостоверение за лична банкова сметка
3. Деца от семейства с един родител, който е с трайни увреждания Удостоверение за наследници (ако единият родител е починал, а другият родител не е сключвал повторен брак ) документ от ТЕЛК; Удостоверение за лична банкова сметка
4.студенти с трайни увреждания Решение от ТЕЛК; Удостоверение за лична банкова сметка
5. майки с деца до 6-годишна възраст Удостоверения за брак (ако има сключен ) и за раждане; Удостоверение за лична банкова сметка
6. бащи с деца до 6-годишна възраст (само ако майката НЕ Е студент, починала е, или родителските права се упражняват от бащата ) Удостоверения за брак (ако има сключен ) и за раждане на детето; Декларация от майката, че не е студентка, или удостоверение за наследници (ако майката е починала), или съдебно решение, ако родителските права са присъдени на бащата; Удостоверение за лична банкова сметка
7. студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи Документ, удостоверяващ, че студентът е бил настанен в заведения от такъв тип; Удостоверение за лична банкова сметка
8. чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет - за първата година на обучението, ако са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия Документ удостоверяващ, че студента е приет по съответния акт на Министерски съвет; Удостоверение за лична банкова сметка
Стипендия "ПЪРВИ КУРС" Студенти, завършили средно образование през уч. 2020/21г. от следните специалности Приложение 1 Студенти, които отговарят на условията, съгласно Приложение 2
Начин за подаване: онлайн или на място - ст. 307 МФ от 08:30 до 16:00 часа всеки работен ден
Формуляр, Диплома за средно образование, Удостоверение за лична банкова сметка

 

- Указание за отпускане на стипендии в ТУ-Варна за зимен семестър на учебната 2021/2022 година. pdf 

- Заявление за стипендия за първокурсници ДЗИ 20-21. pdf

- Приложение 1. pdf

- Приложение 2. pdf

- Декларация студенти -бащи. pdf 

 

Формат за кандидатстване за стипендии за зимен семестър на учебната 2021/2022 година

 


Конкурс за награди на докторант

 

Телефон за информация  052/ 383 268