Регионален съвет за развитие на Североизточен регион Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0123

Регионален съвет за развитие на Североизточен регион
Концепция за интегрирани териториални инвестиции
(КИТИ)
№ BG16FFPR003-2.001-0123
„Варна - град отворен към морето, културен,
туристически, образователен и здравен център, с грижа
за хората и двигател на устойчивото развитие на Североизточен регион“

Прочети още...

В ТУ-ВАРНА стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.01-0026

В ТУ-ВАРНА стартира изпълнението на проект  BG05M2OP001-2.01-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““ с бенефициент Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Проектът е  финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“,  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 1 498 758.36 лв. Периодът на изпълнение е от 8.11.2021 г. до 31.12.2023 г.

Прочети още...

Теоретично и експериментално изследване на модели и алгоритми за формиране и контрол на специфични релефни текстури по различни видове функционални повърхнини

Основна цел на проекта е изследване на модели и алгоритми за формиране и контрол на топографските характеристики на нови специфични релефни текстури по различни видове функционални повърхнини.

      Ще бъдат извършени теоретични и експериментални изследвания относно:

Прочети още...

Проект „Повишаване на знанията за състоянието на водната среда във Варненско езеро“

Основна цел на проекта е да се разработи база от научни знания и добри практики за подпомагане на дейностите, свързани с подобряване състоянието на морската околна среда и увеличаване на приноса за реализиране на целите на „синия растеж“.

 

Прочети още...

Наблюдение и интерпретация на физиологични състояния чрез изкуствен интелект

Основната цел на е да се проектира и разработи прототип на интелигентна система за събиране и обработка на данни от биосензори и интерпретация на физиологични състояния, характерни за ежедневието ни. Системата е предназначена да работи в реално време, но част от предвидените функционалности свързани с анализа и представянето на данните ще могат да се ползват само извън реално време. След първична обработка и съхранение в база данни, на потребителите ще бъде осигуряван достъп до информацията и функционалности позволяващи  автоматична оценка на състоянието и предсказване на вероятността за настъпване на определени диагностични и пред-клинични състояния. Наличието на такава система се очаква да допринесе за увеличаване на възможностите за предприемане на превантивни действия, с цел съхраняване здравето и работоспособността на човека.

Прочети още...

Ергономично изследване на работната среда чрез иновативни компютърни модели с цел превенция на мускулно-скелетни смущения

Основна цел е ергономична оценка на работната среда, на новите или появяващи се рискове, за да се състави план-програма за своевременни и ефективни превантивни мерки. Тя е следствие от кампаниите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и предстоящата кампанията за 2020-2022г., която поставя акцента върху превенцията на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС). За целта ще се създаде система от индикатори за изследване позата на тялото, продължителността на въздействие, стресовите фактори и други рискове на работната среда.

Прочети още...

Изследване на възможностите за развитие на интелигентни интерфейси човек-машина в посока разпознаване на рискови когнитивни и емоционални състояния

Основна цел на проекта е да бъдат изследвани възможностите за усъвършенстване на съвременните интелигентни интерфейси човек-машина, чрез създаването и използването на нови подходи, които да позволят интегрирането на нови функционалности свързани с разпознаване на степента на съсредоточеност, на нивата на остър стрес, като и степента на когнитивна натовареност и някой негативни емоционални състояния. В частност тези функционалности целят разпознаване на комбинациите от фактори, състояния и поведения, които предопределят повишаване на рисковете и нивата на опасност при взаимодействието в колаборативните системи човек-робот.

Прочети още...

Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС)

Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС) e oдобрена с постановление на Министерския съвет на Република България с основна цел подкрепа на научно-изследователски, научно-приложни и демонстрационни дейности за развитие и въвеждане на нови технологии, свързани с възобновяемата енергия и декарбонизиране на икономиката.

Прочети още...

Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТ в НОС)

Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" (ИКТвНОС) включва три основни направления, в които са разпределени свързаните с нея дейности. Обхватът ѝ позволява ефективно изпълнение на поставените цели и цялостно подобряване на електронната инфраструктура за отворена наука, приложението на цифрови технологии в обучението и информационната сигурност.

Прочети още...

Иновативни технологии за откриване на туморни образувания чрез фазово – контрастна образна диагностика

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания” по обявен конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017г., с договор №DN17/2.

Основна цел: Този проект има за цел разработването и изследването на нови технологии за откриване на рак на гърдата и е в пълно съответствие с политиките на ЕС и на Република България в тази посока. На фокус е разработването и изследването на методи за планарна (2D) и триизмерна (3D) фазово-контрастна образна диагностика за откриване на тумори на млечната жлеза.

Прочети още...