Стратегията на ТУ-Варна в областта на научните изследвания е превръщането и утвърждаването на университета в иновационен и технологичен център.

Реализацията на стратегията се осъществява чрез:

 • развитие и утвърждаване на връзките на ТУВ с водещи фирми
 • създаване на специализирани научно-изследователски лаборатории, обслужващи промишлеността на региона и страната
 • финансиране на научно-изследователската дейност на преподавателите от собствени приходи на бюджета
 • организиране на бизнес-инкубатори и Център за високи технологии

Изследователската дейност обхваща фундаментални и научно-приложни изследвания, консултантска и производствена дейности. В изследователската дейност участват 33 изследователи, както и преподавателите от техническите катедри. Профилът на изследванията, предвид широката гама от технически специалности, по които се води учебен процес е много широк.

Университетът е водещ в следните направления:

 • създаване на нови материали, технологии за подобряване на експлоатационните качества на детайли и инструментална екипировка, технологии за заваряване и възстановяване
 • диагностика на машини и конструкции
 • динамика, якост и надеждност на машините
 • проектиране на кораби и морски съоръжения
 • проектиране и изследване на ел. централи, мрежи, машини и апарати
 • програмни технологии, мрежи, Интернет и мрежови приложения
 • оптимално управление на промишлени обекти
 • изследвания по приложна математика и числени методи
 • спътникови комуникации
 • екология и техника за опазване на морето от замърсяване
 • изследвания в областта на водния транспорт

Независимо от стагнацията в развитието на българската икономика поръчковите научни изследвания и инженерингова дейност бележат ръст. През периода 1987 - 2002 г. обемът на тази дейност е нараснал със 70 %. Със създаването на "Корпоративен университет" ще се осигури увеличаване обема на изследователската дейност.

Финансирането на НИД от страна на бюджетната субсидия е недостатъчно - от порядъка на 86000 лв. Тази дейност се финансира на базата на конкурс и класиране на проекти на преподаватели.

Създаването на специализирани научно-изследователски лаборатории се стимулира от промишлеността.

Необходимо е да се отбележат следните лаборатории:

 • НПЛ "Акредитирана лаборатория по структурен анализ"
 • НПЛ "Виброконтрол и диагностика на машини и съоръжения"
 • НПЛ 3 към катедра "Радиотехника"
 • НПЛ "Термични и ремонтно-възстановителни технологии"
 • НПЛ "Енергийни източници: Слънце, Вятър, Биомаса"
 • НПЛ "Хидроакустични системи за управление"
 • НПЛ "Технология на леярското производство"
 • НПЛ "Висококонцентрирани източници на енергия"
 • НПЛ "Специални ел. машини и апарати"
 • НПЛ "Газова лаборатория"

ТУ-Варна работи за създаването на бизнес-инкубатори и високотехнологичен център. Проблем е липсата на законова уредба както за високотехнологичните центрове, така и за бизнес-инкубаторите. Независимо от това, във Варна се работи по проект, финансиран от ФАР и координиран от Областната управа, в който ТУ-Варна е участник.

Отличителна черта на НИД се явява публикационната дейност на преподавателите и докторантите. ТУ-Варна регулярно организира научни сесии и семинари по "Динамика на механични системи", "Съвременни проблеми в теорията и практиката на управление на предприятията", "Транспорт. Екология. Устойчиво развитие", "Компютърни системи и технологии", "Електроника" и др. През 2002 г. в чест на 40-годишнината на ТУ-Варна бе проведен научен конгрес МЕЕТ/MARIND'2002 с участието на 90 чуждестранни и 288 български изследователи. Провежда се и студентска научна сесия, като докладите на студентите се издават в отделен сборник.

Съвместната научна дейност по международни програми е широка. За периода 1990-2001г. са реализирани 21 проекта на обща стойност 1200000 EUR.

Със средства от тези проекти са оборудвани:

 • Европейски център "Енергия-Природа-Балкан"
 • Център за непрекъснато обучение
 • CAD-CAM лаборатория
 • Лаборатория по Linux и компютърни мрежи
 • специализирани лаборатории към катедрите