МТФ

МАШИННО- ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

» Материалознание и технология на материалите
» Технология на машиностроенето и металорежещи машини
» Растениевъдство
» Транспортна Техника и Технологии
» Механика и машинни елементи
» Индустриален мениджмънт

КФ

КОРАБОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

» Корабостроене и Корабни машини и механизми
» Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища
» Екология и опазване на околната среда
» Индустриален дизайн
» Топлотехника


ЕФ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

» Електроснабдяване и електрообзавеждане
» Електротехника и електротехнологии
» Електроенергетика
» Теоретична и измервателна електротехника
» Социални и правни науки
» Математика и Физика


ФИТА

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

» Автоматизация на производството
» Компютърни науки и технологии
» Електронна техника и микроелектроника
» Комуникационна техника и технологии
» Софтуерни и интернет технологии