Уважаеми студенти,

разхлабването на противоепидемичните мерки благоприятства включването ви в проект „Студентски практики – фаза 2“. Целта на програмата е да подобри практическите умения на студентите и да укрепи партньорствата между Университета и работодателите.

Студентски практики

Всички действащи студенти могат да кандидатстват за проекта. Има възможност да бъдат включени един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност. Студентите трябва да имат предвид следното:

  • Практическото обучение трябва да съответства на изучаваната от тях специалност или професионално направление.
  • Студентите не могат да участват в практическо обучение в обучаваща организация (фирма), с която към момента на кандидатстване за студентска практика са в трудови правоотношения.
  • Практическото обучение се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда, в изпълнение на задачи съгласно изготвена програма. То не замества задължителното по учебен план практическо обучение, ако такова е предвидено.
  • Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител от обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник.

След успешното приключване на проекта студентите получават стипендия в размер на 600 лв. и сертификат за участие.

Студентите се регистрират на адрес https://praktiki.mon.bg/registration/students и попълват профила си в изградения в информационната система модул. Те самостоятелно кандидатстват за избрани от тях позиции, съответстващи на професионалното направление, в което се обучават. На сайта на ТУ-Варна е поместено ръководство за регистрация на студентите. След одобрение от обучаващата организация, чрез информационната система студентът потвърждава участието си в практическо обучение само за една позиция.

Технически изпълнители към проекта за осъществяване на връзка с академичните наставници и приемане на договорите на студентите за кандидатстване по проекта:

Технически изпълнител

Кабинет,
телефон

За студенти от факултет/колеж

Мая Газибарова

802Е,
052383346
0878148084

ФИТА и МТФ

Нина Тодорова

403М,
052383290
0895653292

КФ, ЕФ, ДТК и КСТУ

 

Ще бъдат приемани само договори на студенти (3 броя оригинали), които имат избрани академичен наставник и ментор от фирмата, разработени работна програма и график, и са потвърдени от обучаващата организация (фирма). За да стартират студентските практики е необходимо да бъдат подписани договори между ТУ-Варна и съответните обучаващи организации и ментори.

Екип на проект „Студентски практики – Фаза 2“ ТУ-Варна

 


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ официално обяви началото на второто издание на изключително популярната процедура „Студентски практики 2“ – 21.02.2020 година. Програмата отново е с конкретен бенефициент - МОН.
Целта на програмата е да подобри практическите умения на студентите в зависимост от нуждите на пазара на труда, както и да укрепи връзките и партньорствата между висшите училища и работодателите.
Бюджетът този път е в размер на 46 млн.лв., с 10 млн. повече от първата фаза. 44 000 е прогнозният брой студенти, които ще могат да се възползват от процедурата. От тях в педагогически науки - 6000, технически специалности - 7000, природни науки, математика и информатика - 2700. Младежите ще получат практически опит в реална работна среда, което ще им помогне да намерят мечтаната работа в бъдеще.
Второто издание на процедурата ще подкрепи провеждането на практическо обучение в реална работна среда на студенти, които се обучават в приоритетни професионални направления и защитени специалности, както и в специалности с нисък процент на реализация на пазара на труда или с недостиг на специалисти на пазара на труда.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ – ТУК

Регистрация на студент:
https://praktiki.mon.bg/registration/students

Ръководство за регистрация на студенти: ТУК

За допълнителна информация относно - момент на стартиране на регистрацията на студенти; информация за функционални експерти; академични наставници, към които да се обръщат студентите с въпроси; списък фирми, в които може да се провеждат студентски практики и  много други – следете сайта!