Схема на структурата на ТУ-Варна

Технически университет-Варна е с автономно управление.

Управлението на университета и на звената му се осъществява от изборни академични органи за управление и назначавани административни ръководители. Ректорът, деканите и другите академични ръководители на звената, заместниците им и членовете на Академичния съвет и Факултетните съвети се избират чрез тайно гласуване за срок от 4 години.

Управленска Административна Академична
Управленска структурана ТУ-Варна Административна структурана ТУ-Варна Академична структурана ТУ-Варна