График за изборни процедури за попълване състава на Академичен съвет на ТУ-Варна /частични избори - мандат 2019-2023 г./


Покана до членовете на общото събрание на Технически Университет - Варна

Протокол 11.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати за членове на АС с мандат 2019-2021г. (Частични избори - 02.03.2021 г.)


Резултати от провеждане на частични избори за попълване състава на Колективни органи за управление на ТУ-Варна с мандат 2019-2023 г.


Протокол кандидатури за АС и КС 23.09.2020


Покана до членовете на общото събрание на Технически Университет - Варна

Резултати от провеждане на частични избори за попълване състава на Академичния съвет на ТУ-Варна на 22.11.2019 г., мандат 2019-2023 г.

Резултати от провеждане на частични избори за попълване състава на Академичния съвет на ТУ-Варна на 15.11.2019 г., мандат 2019-2023 г.


График за провеждане на избори за ръководни органи в основните звена на университета. 

Предложение за структура и състава на ръководните органи на основните звена.

Структура на ръководните органи на Колеж в структурата на ТУ


Списък на допуснатите кандидати за членове на АС - МАНДАТ 2019-2023 г.

Протокол от заседание на Комисията по подготовка на изборните процедури в ТУ-Варна


Резултати от провеждане на частични избори за попълване състава на Академичния съвет на ТУ-Варна на 01.07.2019 г., мандат 2019-2023 г.

Резултати от провеждане на избор за Ректор на Технически университет - Варна на 24.06.2019 г., мандат 2019-2023 г.

Резултати от провеждане на избори за Председател и Зам.-председател на Общото събрание на ТУ-Варна на 24.06.2019 г., мандат 2019-2023 г.

Резултати от провеждане на избори за Председател и Зам.-председател на Контролния съвет, Членове на Академичния съвет и Членове на Контролния съвет на ТУ-Варна на 24.06.2019 г., мандат 2019-2023 г.


Списък на канидатите 2019-2023г.