ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедри

» Електроснабдяване и електрообзавеждане

» Електротехника и електротехнологии

» Електроенергетика

» Теоретична и измервателна електротехника

» Социални и правни науки

» Математика и Физика

Декан

 Доц. д-р инж. Юлиан Рангелов

Кабинет: 206 Е, 806Е
Тел: 052 / 383 527; 0899328086
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
Зам. Декан УД

Доц. д-р инж. Милена Димитрова Иванова

Кабинет 824Е
Тел: 0895653287
E_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Зам. Декан НДКР

Доц. д-р инж. Пламен Великов Парушев

Кабинет 107аЕ
Тел. 0899904941
E_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Секретар на EФ

Радослава Велиева
Кабинет 206 Е
Тел: 052/ 383 527, 0895550819
email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Експерт ТИС

Фронт-офис „Обслужване на студенти“

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Електротехническият факултет (ЕФ) е един от най-старите и основни факултети на ТУ-Варна. През годините той е бил утвърден център за подготовка и преквалификация на силнотокови електроинженери. Във факултета се обучават студенти по специалнос­тите: „Електротехника”, „Електро­енергетика”, „Електроснабдяване и елек­трообзавеж­дане”, „Електрообзавеждане на кораба”, „Възобновяеми енергийни източници” и „Социален мениджмънт“. Катедрите на факултета извършват обучение на студенти по програми от ОКС „Магистър“, а също така обучение на редовни и за­дочни докто­ранти от научните специалности: „Електрически машини”, „Електрически апарати”, „Електро­технологии”, „Електроснабдяване и електро­обза­веждане”, „Елект­роенергийни системи”, „Теоретична електро­техника” и „Измервателна електротехника“.

Електротехническият факултет е създаден с Постановление на МС на РБългария № 162 от 27.09.1962 година заедно с основаването на ВМЕИ - Варна. Съгласно поста­новлението във ВМЕИ започват да функционират три факултета - Машиностроителен, Електротехнически и Корабостроителен. До натрупване на съответния преподавател­ски потенциал и материална база в ЕФ първоначално действат само някои негови ос­новни катедри („Теоретична и измервателна електротехника”, „Електрически машини и апарати”).

От 03.06.1966 г. ЕФ е напълно комплектован като самостоятелен факултет, в който освен силнотокови специалности, част от студентите се обучават по специал­ности „Радиотехника” и „Съобщителна техника”. В началото на 70-те години от миналия век започва усилена индустриализация на страната. Пред Висшия машинно-електротехнически институт- Варна (ВМЕИ - Варна) е поставена задача да разшири спектъра на специалностите, по които подготвя инженери. В Електротехническия факултет последователно се разкриват нови специал­ности: „Автоматизация на производството”, „Електроснабдяване и електрообзавеж­дане”, „Електроенергетика”. В определен период от време факултетът се е наричал „Факултет по електроника, електротехника и автоматика”.

С Постановление на МС на Република България № 195 от 27.12.1989 година Елек­тротехническият факултет се формира като факултет, в който се обучават студенти само от електротехническите специалности „Електрически машини и апарати” („ЕМА”), (в последствие „Електротехника и електротехнологии” (ЕТЕТ), „Електри­чески централи, мрежи и системи” („ЕЦМС”) и „Електроснабдяване и електрообзавеж­дане” („ЕСЕО”).

От декември 2015 г. в съставана Електротехническия факултет влизат и катедри „Социални и правни науки“ и „Физическо възпитание и спорт“.