Кариерна борса Електроника и устойчив бизнес

Технически университет – Варна Ви кани да участвате в тридневна КАРИЕРНА БОРСА „Електроника и устойчив бизнес“.

Тя ще се проведе в периода 09.10.2023 – 11.10.2023г. във фоайето на Електротехническия факултет на Технически университет – Варна.
По време на кариерната борса фирмите ще могат да направят подбор и среща със студенти в сферата на професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, Информационно-комуникационни технологии и други.

Прочети още...

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА обявява конкурс за попълване на управленски екип по проект проект BG05M2OP001-2.016-0026

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА обявява конкурс за попълване на управленски екип по проект проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Прочети още...

ТУ-Варна организира курс за обучение на консултанти по енергийна ефективност на промишлени системи

съгласно учебен план - Приложение №12 от Наредба № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност (Наредба Е-РД-04-1 /3.01.2018 г.).

Обучението включва:

Прочети още...

ТУ-Варна организира курс за обучение на консултанти по енергийна ефективност на сгради за ниво 1

съгласно учебен план - Приложение №10 от Наредба № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност (Наредба Е-РД-04-1 /3.01.2018 г.).

Обучението включва:

Прочети още...

Технически университет – Варна Представя възможности за участие в студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност

Покана за участие в Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност в изпълнение на дейност 12 по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Прочети още...

Откриване на новата учебна 2023/2024 година

Прочети още...

 

Invitation to express interest in becoming a member of the SEED+ project team.

We are thrilled to announce a groundbreaking initiative aimed at accelerating Europe's journey towards a greener and more sustainable future!

The SEED+ Project: Nurturing Innovation for a Cleaner Tomorrow

In alignment with the European Union's ambitious commitment to reduce net greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030, the SEED+ project has emerged as a beacon of hope and innovation. This visionary project is poised to catalyze change on an unprecedented scale.

Прочети още...

How to become a member of the BOOSTalent project team.

🚀 Introducing the BOOSTalent Project: Revolutionizing Innovation and Entrepreneurship for 2030 🌟

We are thrilled to announce the launch of the BOOSTalent project, a dynamic initiative that unites an esteemed eight-partner consortium. Comprising five leading higher education institutions and three visionary business partners, the consortium is set to redefine institutional innovation and entrepreneurship practices for a brighter future.

Прочети още...

Официално откриване на академичната учебна година на Технически университет – Варна

На 2 октомври 2023 г. / понеделник / в 10.00 часа в двора на университета, пред сградата на Ректората ще бъде официално открита новата академична учебна година.

Домакин на празника ще бъде проф. д-р Драгомир Пламенов, ректор на ТУ – Варна, който ще приветства студенти, преподаватели и гости с откриването на учебната 2023/ 2024 г. Ще бъде отслужен и тържествен водосвет за здраве и благоденствие.

 

Прочети още...

Технически университет - Варна обявява конкурс (ВТОРА ПОКАНА) за подбор на студенти, млади учени, постдокторанти и преподаватели за провеждане на изходящи мобилности

Технически университет - Варна обявява конкурс (ВТОРА ПОКАНА) за подбор на студенти, млади учени, постдокторанти и преподаватели за провеждане на изходящи мобилности в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““

Прочети още...