Издаване на карти за Столово хранене в Технически университет – Варна

  1. Стойността на един храноден за студенти е в размер на 3,60 лв., съгласно НАРЕДБА за ползване на студентските общежития и столове, Приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г. За преподаватели и служители на ТУ-Варна е в размер на 1,80 лв. на ден, на основание Заповед № 98/ 13.02.2020 г. на Ректора на ТУ-Варна.

  2. При загубване, повреждане на картата или друго обстоятелство /завършване, напускане и др./, е необходимо ползвателят да информира своевременно Инспектор „Стипендии“ и дължи възстановянане на разходите по нейното издаване в размер на 5,00 лв., като същата престава да бъде активна.

  3. Обектите, в които картата може да бъде използвана са:

    Студенстски стол в кампуса на ТУ-Варна, находящ се в гр. Варна, ул. Студентска 1.

    СО, бл. 18 на ТУ-Варна, находящо се в гр. Варна, ул. Дубровник 18.

 

Заявление за преподаватели и служители на ТУ-Варна

Заявление за студенти на ТУ-Варна

Телефон за информация  052/ 383 268

Студенстски стол в кампуса на ТУ-Варна, находящ се в гр. Варна, ул. Студентска 1.

СО, бл. 18 на ТУ-Варна, находящо се в гр. Варна, ул. Дубровник 18.