Списание ТехнокулТУра

Списание "ТехнокулТУра" е издание на Технически университет - Варна с главен редактор Николай Жеков. Излиза от печат два пъти годишно. Тук можете да се запознаете с архива на изданието и с нови публикации.

За академичните измами, вандализма и кражбите

„Уни­що­же­ни­е­то на коя да е на­ция не изиск­ва атом­ни бом­би или из­полз­ва­не на ра­ке­ти с да­ле­чен ра­ди­ус на дейст­вие. Иска се са­мо сни­жа­ва­не на ка­чест­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и раз­ре­ша­ва­не на из­ма­ма­та от стра­на на уча­щи­те се на из­пи­ти­те. Па­ци­ен­ти­те уми­рат в ръ­це­те на та­ки­ва ле­ка­ри. Зда­ни­я­та се ру­шат в ръ­це­те на та­ки­ва ин­же­не­ри. Па­ри­те се гу­бят в ръ­це­те на та­ки­ва ико­но­ми­сти и сче­то­во­ди­те­ли. Спра­вед­ли­вост­та се гу­би в ръ­це­те на та­ки­ва юри­сти и съ­дии. Кра­хът на об­ра­зо­ва­ни­е­то – то­ва е крах на на­ци­я­та.“

Прочети още...

О, езико наш многострадални!

Чл. 3 на За­ко­на за вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние (ЗВО) гла­си: „Вис­ше­то свет­ско об­ра­зо­ва­ние е не­за­ви­си­мо от иде­о­ло­гии, ре­ли­гии и по­ли­ти­чес­ки док­три­ни. То се осъ­ще­ствя­ва в съ­от­вет­ствие с об­що­чо­веш­ки­те цен­нос­ти и на­ци­о­нал­ни­те тра­ди­ции.“ Имен­но за един от най-важ­ни­те еле­мен­ти на на­ци­о­нал­ни­те тра­ди­ции – ези­ка – ще ста­не ду­ма в то­зи ма­те­ри­ал. То­ва е на­ча­ло­то на по­ре­ди­ца от ма­те­ри­а­ли за про­бле­ми­те на вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние в на­шия уни­вер­си­тет (и не са­мо), ко­и­то ще из­ли­зат пе­ри­о­дич­но в тая руб­ри­ка.

Прочети още...

Самолетните двигатели в лаборатория 708М

      Ако си мис­ли­те, че по­зна­ва­те по­тай­нос­ти­те на на­шия уни­вер­си­тет, но не сте би­ли в ла­бо­ра­то­рия 708 М на ка­тед­ра „ККММ“, зна­чи се лъ­же­те. Там ос­вен всич­ко дру­го има ра­бот­но ко­ле­ло на ко­раб­на пар­на тур­би­на, на­пом­ня­що за те­ми­те на дип­лом­ни­те ра­бо­ти на пър­ви­те за­вър­ши­ли през 1968 г. спе­ци­ал­ност „КММ“ ин­же­не­ри и… 5 га­зо­тур­бин­ни са­мо­лет­ни дви­га­те­ля. Два от тях са спе­ци­ал­ни раз­ря­за­ни вер­сии за учеб­ни це­ли и се виж­да вът­реш­но­то им ус­трой­ство. Точ­но за те­зи 5 дви­га­те­ля ста­ва ду­ма в то­зи очерк.

Прочети още...

Самолетните двигатели в хале номер четири

      Ако сте се раз­хож­да­ли из сгра­ди­те на уни­вер­си­те­та, си­гур­но са ви на­пра­ви­ли впе­чат­ле­ние мно­жес­т­во­то най-раз­лич­ни дви­га­те­ли в ха­ле № 4 – автомобилни, ко­раб­ни и др. Ня­кои от тях са учеб­ни, дру­ги пък от­ра­зя­ват по­сти­же­ни­я­та на уни­вер­си­тет­ска­та кон­струк­тор­ска ми­съл през 80-те го­ди­ни на XX век. Но има ед­на гру­па от шест дви­га­те­ля, „пен­си­о­ни­ра­ни“ не­ми сви­де­те­ли на бур­на­та ис­то­рия на ед­на от най-бър­зо раз­ви­ва­щи­те се об­лас­ти на научно-тех­ни­чес­кия про­грес – ави­а­ци­я­та. За тях ста­ва ду­ма в то­зи очерк.

Прочети още...

Олимпийски огън по алеите на Варненския технически университет

            С девиза „гледай надалече, действай решително” на възродителя на модерните олимпийски игри Пиер дьо Кубертен
           Заради богатата си спортна база – съвременно затревен и дрениран футболен стадион, игрища и зали за баскетбол, волейбол, тенис на корт, кикбокс, – ТУ- Варна е в правото си да се счита за част от световното олимпийско семейство. Право за спортна гордост му дават и редицата високи спортни постижения на негови студенти през годините.
            За да бъдат отбелязани заредените със спортен дух постижения на университета, в жаркото утро  на Международния   олимпийски ден, 23 юни, студенти, преподаватели и техни деца импровизираха факелно шествие по алеите на университета, символично пренасяйки олимпийския огън.

Прочети още...

ТУ-Варна в празничното шествие за най-светлия български празник

    Посрещнахме  24 май, празникът на писмеността, просветата и културата, с надеждата за нови образователни постижения

Само ние, българите, имаме празник като 24 май, извисяващ така изключително духовната ни и културна идентичност. Затова го празнуваме с  толкова благодарствените помисли в душите към светите братя Кирил и Методий. Затова ги носим в съзнанието си като факел, като вяра и надежда за   по-възвисено бъдеще.

Прочети още...

Ученици от шест държави, в ТУ-Варна по програма „Eразъм +”

             Програмата „Еразъм +” е замислена като регулирана възможност за   европейските   младежи за   формирането им като граждани на обединена Европа. На Европа на способните и амбициозните, които могат да я променят към по-добро бъдеще. На Европа, изпълняваща програмата за устойчиво развитие 2030 – с устойчиво общество, устойчиви водоизточници, енергия, климат, селища, земи.
             Все повече студенти и преподаватели от нашия университет се възползват от чудесната перспектива да опознават културата, икономиката, нравите, обичаите на другите европейски държави, да се обучават в тях за определено време, да стажуват, да практикуват в университетите и фирмите им.

Прочети още...

Студенти на ТУ-Варна, разказват за стажовете си в Европа по пограма „Еразъм +”

            Ивета Петрова е бакалавър четвъртокурсник от специалност „Телекомуникации и мобилни технологии”, а Николай Михалев – магистър втори семестър от специалност „Компютърни мрежи и комуникации”. Общото между двамата е, че са имали желанието и са отговаряли на условията да се включат по време на обучението си в нашия университет, в университетски учебни мобилности с цел обучение и стажове в избраните от тях европейски страни. Изборът им по европейската мобилна програма „Еразъм +” се е спрял на елитните университети „Политекнико ди Картахена” в Испания (за Ивета), и на „Политехника Вроцлавска” в Полша (за Николай).

Прочети още...

Компания от Мюнхен с интересни предложения за наши студенти

       Студентът днес има редица отлични възможностите наред с обучението и практиките си в България, паралелно с това да има същата възможност и в други европейски страни. Чрез  стажантски и стипендиантски програми и работни практики той може да надстройва знанията и  уменията си както в наши фирми, така и  в европейски университети и производства чрез т.нар. студентска мобилност, по европейската програма „Еразъм +”.

Прочети още...

Студенти от ТУ-Варна в благотворителната кампания за събиране на капачки

            Варненското сдружение „Аз вярвам и помагам” организира на 13 април т.г. мащабна акция за цяла Североизточна България за събиране на капачки от пластмасови бутилки. За спасяващото детски живот средство хиляди доброволни дарители носеха своите препълнени торби, чували пред катедралния храм „Св. Успение Богородично”. В крайна сметка бяха събрани    тонове от нужната суровина. В помощ на организаторите бяха дошли и ученици доброволци от много варненски училища.

Прочети още...