Технически университет – Варна Ви кани да участвате в тридневна КАРИЕРНА БОРСА „Електроника и устойчив бизнес“.

Тя ще се проведе в периода 09.10.2023 – 11.10.2023г. във фоайето на Електротехническия факултет на Технически университет – Варна.
По време на кариерната борса фирмите ще могат да направят подбор и среща със студенти в сферата на професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, Информационно-комуникационни технологии и други.

Студентите ще могат да се включат в следните лекции:
09.10.2023г., 11:45 – 13:00 – „Подготовка на автобиография, мотивационно писмо и подготовка за интервю пред работодател“. Лекцията ще се проведе в зала KBC (109 ТВ) на ТУ-Варна.
10.10.2023г., 11:45 – 13:00 – “От чип до интегрална схема – автоматизация при монтаж и производство на електронни компоненти”. Лекцията ще се проведе в зала КВС (109 ТВ) на ТУ-Варна.

В рамките на кариерната борса ще се проведе ХАКАТОН по технически проблем, зададен от участващите работодатели.

Чертеж задача Хакатон 09.10.-11.10.2023

Правила за участие

 

Данни за достъп до Zoom среща, в която ще се излъчва на живо Кариерната борса 09-11 октомври, с цел отдалечен достъп до събитието от страна на студенти.

Meeting ID: 9411697054
Meeting Passcode: GDD2hR

ПРОГРАМА

 

 

 

Кариерната борса се провежда в рамките на договор за предоставяне на БФП № BG05M2OP001-2.016-0028-C01 „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.