ОБЯВА свободни позиции за „изследователи с научна степен“ и „инженери“

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА обявява свободни позиции за „изследователи с научна степен“ и „инженери“, съгласно НКПД. Работата е във връзка с разработване на задачи по проект № ВG05М20Р001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии” към Лаборатории „Роботизирани мехатронни технологии“, Секция L11S3 „Морска роботика“ и „Транспортен инженеринг и реинженеринг“, Секция L4S4 „Енергийно ефективен електрически транспорт“.

ОБЯВА
Заявление ДО РЕКТОРА НА ТУ
Декларация
Декларация ЗЗЛД

Технически университет – Варна обявява два броя конкурси за попълване на екип на проект BG05M2OP001-2.01-0026 за Модернизация на ВУЗ 01/2022

На 15.10.2021г. Технически университет – Варна сключи споразумение с ВСУ ,,Черноризец Храбър” -Варна за изпълнение на заложените дейности и критерии  по проект BG05M2OP001-2.01-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Прочети още...

Обявява конкурс Експерт образователна дейност

Във връзка с изпълнение на дейностите заложени по проект BG05M2OP001-2.01-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в който Технически университет – Варна е партньор, изпълняван съгласно договор с номер BG05M2OP001-2.01-0026 между ВСУ „Черноризец Храбър“ и УО на ОП ,,НОИР”, 

Прочети още...

Обявява конкурс Експерт образователна дейност

Във връзка с изпълнение на дейностите заложени по проект BG05M2OP001-2.01-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в който Технически университет – Варна е партньор, изпълняван съгласно договор с номер BG05M2OP001-2.01-0026 между ВСУ „Черноризец Храбър“ и УО на ОП ,,НОИР”,

Прочети още...

Технически университет – Варна обявява два броя конкурси за попълване на екип на проект BG05M2OP001-2.01-0026 за Модернизация на ВУЗ 12/2021

На 15.10.2021г. Технически университет – Варна сключи споразумение с ВСУ ,,Черноризец Храбър” -Варна за изпълнение на заложените дейности и критерии  по проект BG05M2OP001-2.01-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Прочети още...

Обявява конкурс Експерт "Административно обслужване"

Във връзка с изпълнение на дейностите заложени по проект BG05M2OP001-2.01-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в който Технически университет – Варна е партньор, изпълняван съгласно договор с номер BG05M2OP001-2.01-0026 между ВСУ „Черноризец Храбър“ и УО на ОП ”НОИР”, 

Прочети още...

Обявява конкурс Експерт "Финансово-счетоводно обслужване"

Във връзка с изпълнение на дейностите заложени по проект BG05M2OP001-2.01-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в който Технически университет – Варна е партньор, изпълняван съгласно договор с номер BG05M2OP001-2.01-0026 между ВСУ „Черноризец Храбър“ и УО на ОП ”НОИР”, 

Прочети още...

Обявява конкурс Консултант „Учебна документация“ (студент)

Във връзка с изпълнение на дейностите заложени по проект BG05M2OP001-2.016-0002-С01 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в който Технически университет – Варна е партньор, изпълняван съгласно договор BG05M2OP001-2.016-0002 между ИУ-Варна и УО на ОП ”НОИР”,

Прочети още...

Обявява конкурс Консултант „Учебна документация“

Във връзка с изпълнение на дейностите заложени по проект BG05M2OP001-2.016-0002-С01 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в който Технически университет – Варна е партньор, изпълняван съгласно договор BG05M2OP001-2.016-0002 между ИУ-Варна и УО на ОП ”НОИР”,

Прочети още...

Обявява конкурс Експерт „Учебна документация“

Във връзка с изпълнение на дейностите заложени по проект BG05M2OP001-2.016-0002-С01 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в който Технически университет – Варна е партньор, изпълняван съгласно договор BG05M2OP001-2.016-0002 между ИУ-Варна и УО на ОП ”НОИР”,

Прочети още...