Национална научна програма Млади учени и постдокторанти – 2, втори етап

Във връзка с изпълнение на задачите по Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2", ВТОРИ ЕТАП,  Технически университет - Варна – бенефициент, обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в програмата.

Правила, документи и срокове на кандидатстване:

Прочети още...

Зимно училище

            Уважаеми колеги и студенти, екипът на проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, финансиран по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, със съфинансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове, отправя покана за участие в т.нар. Зимно училище.

Прочети още...

Покана за лабораторни сесии

Уважаеми студенти, екипът на проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, финансиран по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, със съфинансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове, отправя покана за посещение на експериментални сесии на следните теми:

Прочети още...

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА обявява конкурс за попълване на управленски екип по проект

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА обявява конкурс за попълване на управленски екип по проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Прочети още...

ННП МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2

Технически университет - Варна – бенефициент по национална научна програма "Млади учени и постдокторанти - 2", обявява  конкурс за селекция на кандидати.

Правила, документи и нови срокове на кандидатстване: 

Прочети още...

Обявява конкурс за преподавател за разработване на нова учебна програма

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

ОБЯВЯВА

Конкурс за преподавател за разработване на нова учебна програма за факултативна дисциплина, от учебен план за специалност ,,Екотехнологични системи в индустрията“, ОКС ,,Магистър”, за нуждите на ТУ-Варна

На 15.10.2021г. Технически университет – Варна сключи споразумение с ВСУ ,,Черноризец Храбър” -Варна за изпълнение на заложените дейности и критерии по проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Проектът е финансиран по процедура BG05M2OP001-2.016 ,,Модернизация на висшите училища”, със съфинансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове, и се изпълнява в партньорство от 3 български и 4 чуждестранни университета. Основните цели на проекта са да се разработят и стартира обучение по двенови съвместни учебни програми в ОКС „Магистър” – ,,Екотехнологични системи в индустрията” и ,,3D технологии за проектиране и производство”. Останалите проектни дейности са насочени към повишаване на квалификацията на целевите групи чрез обучения, специализации, мобилности с цел обучения, преподаване, научно-изследователска дейност и др. Предвижда се и развитие на меките умения и кариерно ориентиране на студенти с цел успешно реализиране и адаптиране към пазара на труда.

Прочети още...

ННП МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2

Във връзка с изпълнение на задачите по Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2", Технически университет - Варна – бенефициент, обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в програмата.

МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ“

Допустими кандидати:
"Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научнообразователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ.

По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за МУ. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му.

Кандидати по този модул могат да:

Прочети още...

Обявява конкурси за преподаватели за разработване на нови учебни програми

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

ОБЯВЯВА

Конкурси за преподаватели за разработване на нови учебни програми за задължителни, факултативни и споделени дисциплини, от учебен план за специалност ,,Екотехнологични системи в индустрията“, ОКС ,,Магистър” и ,,3D технологии за проектиране и производство“, ОКС ,,Магистър“, за нуждите на ТУ-Варна

На 15.10.2021г. Технически университет – Варна сключи споразумение с ВСУ ,,Черноризец Храбър” -Варна за изпълнение на заложените дейности и критерии по проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Проектът е финансиран по процедура BG05M2OP001-2.016 ,,Модернизация на висшите училища”, със съфинансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове, и се изпълнява в партньорство от 3 български и 4 чуждестранни университета. Основните цели на проекта са да се разработят и стартира обучение по двенови съвместни учебни програми в ОКС „Магистър” – ,,Екотехнологични системи в индустрията” и ,,3D технологии за проектиране и производство”. Останалите проектни дейности са насочени към повишаване на квалификацията на целевите групи чрез обучения, специализации, мобилности с цел обучения, преподаване, научно-изследователска дейност и др. Предвижда се и развитие на меките умения и кариерно ориентиране на студенти с цел успешно реализиране и адаптиране към пазара на труда.

Прочети още...

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 год.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:

  • Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция.
  • Повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение.
  • Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло.
  • Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.

Прочети още...

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА обявява свободни позиции за „ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ С НАУЧНА СТЕПЕН“ И „ИНЖЕНЕРИ“

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА обявява свободни позиции за „ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ С НАУЧНА СТЕПЕН“ И „ИНЖЕНЕРИ“, съгласно НКПД. Работата е във връзка с разработване на задачи по проект № ВG05М20Р001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии” към Лаборатории „РОБОТИЗИРАНИ МЕХАТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, Секция L11S3 „МОРСКА РОБОТИКА“ И „ТРАНСПОРТЕН ИНЖЕНЕРИНГ И РЕИНЖЕНЕРИНГ“, Секция L4S4 „ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ“.

Прочети още...