Общо събрание (ОС)
Висш орган за управление. В ОС се включват всички щатни хабилитирани лица на основен трудов договор в ТУ и представители на нехабилитираните преподаватели, научните сътрудници, студентите, редовните докторанти и служителите

Академичен съвет (АС)
Колективен орган за управление на ТУ. АС формира насоките на учебната и научната дейност и на развитието на научно-преподавателския персонал и материалната база. Правилник (АС) 

Стопански съвет
Контролен орган на Технически университет-Варна

Ръководство на ТУ-Варна
Ръководи, организира, контролира и координира цялостната дейност на ТУ.

Съвет на настоятелите

Комисия по академична етика при ТУ - Варна

Органите за управление на Факултета са:

  • Общо събрание: висш орган за управление на Факултета в рамките на неговите правомощия.
  • Факултетен съвет (ФС): колективен орган за управление на Факултета. ФС формира насоките на учебната, научната и кадровата дейност и развитието на материалната база
  • Декан: представлява Факултета и го ръководи 

 

Правилник за вътрешния трудов ред в ТУ – Варна