Право на ползване на студентско общежитие през учебната година имат студенти, които нямат постоянно местожителство в град Варна.

​ ​Документи за настаняване могат да подават всички студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, с изключение на студентите, обучаващи се извън местата, субсидирани от държавата. Тези студенти могат да бъдат настанявани в студентско общежитие при условие, че са останали свободни места.

За да се настани студент в общежитията се преминава през три административни процедури:

  • Подаване на документи
  • Участие в класиране
  • Настаняване

За всяка от трите процедури има начален и краен срок за провеждането им. Тези срокове се определят за всяка учебна година съгласно учебния план и се публикуват на сайта на университета и на информационните табла.

Класирането на кандидатите за настаняване в студентско общежитие се извършва от Комисия по социално-битовите въпроси (КСБВУ) със заповед на ректора.​​

Без класиране в студентските общежития се настаняват:

  • Семейства с дете, ненавършило пълнолетие, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година.
  • Несемейни, както и разведени или овдовели студенти, ако сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие.
  • Студенти с неизвестен или починал родител.
  • Несемейни студенти, членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик
  • Студенти инвалиди със 70 на сто и повече намалена работоспособност и военноинвалиди.
  • Български граждани – редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата.
  • Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидена възможност за ползването и на студентско общежитие.

Живеещите в студентско общежитие носят имуществена отговорност за пълния размер на причинените по тяхна вина щети на имуществото, което ползват лично или групово по стаи.