Годишното заседание на Общото събрание на Технически университет – Варна се състоя на 21 юни 2024 г. в аудитория 114 М, където ректорът, проф. д-р Драгомир Пламенов, акцентира върху основните успехи на университета, съгласно годишния отчет от първата година на управление на новото академично ръководство.

Той отбеляза значителното повишаване на ролята на колективните органи на управление при вземане на решения и подобряване на комуникацията в колектива. Специално внимание беше отделено на подкрепата за кариерно израстване на всички преподаватели. Също така, проф. Пламенов подчерта равнопоставеното развитие на всички катедри и стартирането на процесите по модернизиране на условията на труд и обучение в университета. Започнати са и значими проекти за саниране и ремонт на студентските общежития, както и качественото поддържане и обновяване на сградния фонд. В кампуса са подменени осветителни тела, пейки, кошчета, стойки за велосипеди и знамена, щори в зали и кабинети, ремонтирани са покрив на отоплителната централа, фитнес зала, лаборатории и кабинети, поставени са нови климатици и др.

Финансовите резултати са също положителни. Университетът е увеличил собствените си приходи от стопанска дейност с 300 000 лв. и е привлякъл 550 000 лв. от сключени договори с Високотехнологичния парк – Технически университет – Варна. Заплатите на административния и помощно-техническия персонал са повишени средно с 12%, благодарение на собствените приходи на университета, а членовете на колектива са получили допълнителни социални придобивки като здравно осигуряване и застраховка "Трудова злополука".

План-приемът за 2023/2024 г. е изпълнен на 92% за ОКС Бакалавър (с 10% повече от предходния период) и на 82,5% за ОКС Магистър (с 25% повече от предходния период), с над 15% ръст на броя на приетите чуждестранни студенти. По програма Еразъм+ са осъществени 144 изходящи мобилности, което представлява ръст от над 38% в сравнение с 2022/2023 учебна година. Университетът е на трето място сред университетите в България по отпуснати средства по програмата за академична мобилност, а именно 1 259 310 евро за две години, 01.06.2024 до 01.06 2026 г.

Накрая, ректорът обяви, че е стартиран процеса по саниране и ремонт на блок 15 от студентските общежития по договор за обществена поръчка на стойност 6 276 000 лв. Ще бъдат обновени и санирани също и блокове 13 и 18, за които по програма на МОН са отделени около 20 млн. лв.

Получени са от МОН още 780 000 лв. за продължаване на ремонта на РСС на първи и втори етаж на сградата.

Отчетът на академичното ръководство беше гласуван единодушно.