Катедра "Електроенергетика" е създадена през 1974 г, за да осигури специализираното обучение на студентите от специалност "Електроенергетика". За 30 години катедрата е подготвила и дипломирала над 1000 електроинженери, които успешно се реализират във всички структури на електроенергийните системи (водни, топлинни, атомни електрически централи, подстанции, електроснабдителни и преносни предприятия, енергийни отдели на промишлените предприятия и водния транспорт), като проектанти, инженери в електроизпитвателни лаборатории, главни инженери, диспечери, началници на отдели, мениджъри на електроенергийни предприятия, научни работници и т.н.

В катедрата се провежда и обучение на докторанти по научни специалности: електрически централи и подстанции, електрически мрежи и системи, техника на високите напрежения, електроизолационна и кабелна техника.

Специалност "Електроенергетика" в България е акредитирана само в ТУ-Варна.

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра:

 «Електроенергетика»

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж. Юлиан Емилов Рангелов

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Юлиан Емилов Рангелов
доц. д-р инж. Йончо Любенов Каменов
доц. д-р инж. Николай Деянов Николаев
гл. ас. д-р инж. Милена Димитрова Иванова
гл. ас. д-р инж. Росица Филчева Димитрова
ас. инж. Антон Борисов Филипов
ас. инж. Димитър Григоров Георгиев

Създаване на катедрата

Катедра  «Електроенергетика» е създадена през 1974 г. за подготовка на електроинженери в област-та на електроенергетиката, свързана с производството, преноса, разпределението и потреблението на електрическа енергия. Първият випуск от 49 електроинженери по електроенергетика е дипломи-ран през 1978 г. През различните години катедрата е подготвяла от 30 до 50 електроинженери за година.

Научно направление в което работи състава на катедрата

Научните изследвания на преподавателите са насочени към:

·  изследване на установени и преходни режими на електроенергийните системи;
·  защита и управление на електроенергийни обекти;
·  заземителни и мълниезащитни инсталации;
·  електробезопасност;
·  изследване на възникването и ограничаването на пренапрежения в електроенергийните системи;
·  проектиране и изграждане на електроенергийни обекти;
·  присъединяване на ветрогенератори към електро-енергийната система.

Тематика на научните изследвания

 

Тематиката на научните изследвания, провеждани в катедрата е насочена в областите:

·  устойчивост на електроенергийни системи
·  „интелигентни“ електрически мрежи
·  електрически централи и подстанции;
·  електрически мрежи и системи;
·  техника на високите напрежения;
·  електробезопасност;
·  преходни процеси в електроенергийните системи;
·  релейна защита и автоматизация на електро-енергийни системи;
·  електротехнически материали.

Постижения на научните изследвания

·  Електроенергиен системен оператор – София
·  Национална електрическа компания
·  Електроразпределителни дружества

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

·  Лаборатория «Електрически централи и    подстанции» , зала 710Е, площ 90 m2. Лаборатория-та е изградена като действаща разпределителна уредба и е оборудвана с оригинални апарати. Обособени са две самостоятелно функциониращи части – машинна зала и разпределителна уредба. Двете части са свързани и образуват универсален лабораторен изследователски комплекс.
·  Лаборатория  «Релейна защита и автоматизация на електроенергийните системи», зала 708Е, площ 54 m2. В лабораторията са монтирани 6 релейни табла, оформени като стендове за учебна и изсле-дователска работа.
·  Лаборатория  «Електрически мрежи и системи» , зала 709Е, площ 72 m2. Лабораторията разполага с 14 компютърни   конфигурации за провеждане на учебни и научни изследвания в областта на електрическите мрежи и системи, моделиране, къси съединения, режими и устойчивост на електроенергийните системи.
·  Лаборатория  «Техника на високите напрежения», зала 719Е, площ 195 m2. Изградени са четири високо-волтови изпитвателни уредби: за променливо напрежение 620 kV и 120 kV, за импулсно напрежение 750 kV, за постоянно напрежение 50 kV. В лабораторията се извършват изпитания на изолационни системи, изследват се разрядни процеси в диелектрици, изпитват се устройства за защита от пренапрежения.
·  Лаборатория  «Техническа безопасност », зала 823Е, площ 54 m2. Лабораторията разполага с 8  стенда  и 2 уредби за изследвания, свързани с охраната на труда и безопасните условия на труд при експлоа-тация на електрическите съоръжения.
·  Лаборатории  «Електротехнически материали », зала 707Е, площ 36 m2 и зала 827Е, площ 48 m2. Лабо-раториите са оборудвани с модели и съвременна измервателна апаратура за изследване характе-ристиките на електроизолационни материали, проводникови, полупроводникови, магнитни материали и пасивни елементи .