Катедра "Теоретична и измервателна електротехника" е създадена през 1963 г. В момента катедрата разполага с шест учебни лаборатории, в които се обучават студенти от всички специалности на ТУ-Варна.

Катедрата извършва обучение в следните направления:

  • Теоретична Електротехника
  • Обща Електротехника
  • Електрически Измервания

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

 «Теоретична и измервателна електротехника»

Ръководител на катедрата

доц. д-р.инж. Илонка Тодорова Лилянова

Състав на катедрата

доц. д-р инж. Емил Иванов Панов
доц. д-р инж. Марин Славов Маринов
доц. д-р.инж. Илонка Тодорова Лилянова
доц. д-р инж. Ивайло Йорданов Неделчев
доц. д-р инж. Христо Живомиров Караиванов
гл. ас. д-р инж. Вяра  Йорданова Василева
гл. ас. д-р инж. Златан Колев Ганев
гл. ас. д-р инж. Мирослава Гришева Донева

 

Създаване на катедрата

 

Катедра «Теоретична и измервателна електротех-ника» е създадена през 1963 год. с ръководител доц. Крум Асенов Попов. Катедрата е в състава на «Електротехническия факултет», разкрит с поста-новление на МС на Р.България №162 от 27.09.1962г. В катедрата са формирани три учебни направления:

·  Теоретична електротехника;
·  Електрически измервания;
·  Обща електротехника.

Научно направление в което работи състава на катедрата

·  Теоретична електротехника;
·  Електроизмервателна техника;
·  Електротехника;
·  Електроника;
·  Електротехнологии.

Тематика на научните изследвания

 

·  Теория на веригите;
·  Теория на полето;
·  Излъчване и разпространение на електромагнитни вълни;
·  Електроизмервателна техника;
·  Системи за сбор на данни
·  Обработка на сигнали от измервания
·  Оптимизиране на качеството на ел.енергия;
·  Електросъпротивително и индукционно нагряване;
·  Силови регулатори, стабилизатори и преобразу-ватели на напрежение;
·  Моделиране не електромагнитно поле във флуиди.

Постижения на научните изследвания

 

«Дружба-стил» Варна; «Градски тролейбусен тран-спорт» – Варна, Пловдив, Габрово и др;  «Електро-терм» – Варна; Завод за пещи  «Елпром» – Балчик, «Хидрострой»-Варна; «Елпром-ЕМЗ»- гр.Шабла.

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

·  Зала 306Е; площ 33,6м2.; комплектовани установки за изследвания на трифазни вериги; филтри за симетрични съставящи; изследване на бобини с феромагнитен магнитопровод; изследване на ферорезонанс.
·  Зала 310Е; площ 45,1м2; комплектовани установки за изследване на хармонични и нехармонични режими в линейни електрически вериги; изследване на нелинейни вериги; изследване на резонансни явления; изследване на четириполюсници.
·  Зала 309Е; площ33,6м2.; комплектовани установки за измерване на ток, напрежение и мощност в еднофазни и трифазни вериги при различен товар и фактор на мощността; измерване на съпротивление, индуктивност и капацитет; изследване на магнитни характеристики на феромагнитни материали; изследване на температурни и тензопреобразуватели; системи за сбор на данни.
·  Зала 317Е; площ 33м2; оборудвана със система за прецизни измервания, мониторинг, контрол и диагностика на различни процеси; компютърна зала на катедрата.
·  Зала 703Е;площ 39,6м2; комплектовани лабораторни постановки за измерване на електрически величи-ни; изследване на трансформатори и машини; лабо-раторни постановки за системи за електроснабдя-ване на автомобила; автомобилни запалителни системи; системи за контрол и диагностика в автомобила.
·  Зала 317АЕ; площ 25,7м2; комплектовани лаборатор-ни постановки за изследване характеристиките на различни полупроводникови елементи и устройст-ва; лабораторни постановки за изследване на характеристиките на специални електрически машини.