Електрониката е една от най-високо технологичните и динамично развиващи се области. Тя има съществено влияние и приложение в много други научни и технически направления. Със своите широки знания и адаптивни способности завършилите специалност “Електроника” са добре подготвени за успешна професионална кариера за обслужване, производство, консултантска дейност и проектиране на електронни компоненти и системи с приложение в индустрията, медицината, комуникациите, компютрите и т.н.

Катедра „Електронна техника и микроелектроника” поддържа тесни връзки с промишлеността и широки международни контакти. Научноизследователските и приложни разработки в катедрата са насочени главно в областта на: Електронни регулатори и силови електронни преобразуватели; Съвременни технологии за проектиране на интегрални схеми и електронни системи; Микропроцесорни системи за контрол, управление и диагностика; Медицинска електронна апаратура за профилактика, диагностика и терапия; Информационни и измервателни системи, индустриални контролери и сензори. 

Студентите от специалност “Електроника” могат да ползват изключително богатата библиотека от техническа периодика, издавана от световната организация на инженерите по електроника и електротехника IEEE. Посредством INTERNET могат да получават допълнителна информация за новостите в електрониката и други науки. В лабораториите разполагат с най-нова справочна и каталожна литература.

Към сайта на катедрата »

Още


Катедра

«Електронна техника и микроелектроника»

Ръководител на катедрата

доц. д-р инж. Емилиян Боянов Беков

Състав на катедрата

проф. д-р инж. Венцислав Цеков Вълчев
доц. д-р инж. Димитър Михайлов Ковачев
гл. ас. д-р инж. Тончо Христов Папанчев
ас. д-р инж. Фирган Нихатов Ферадов
ас.инж. Антим Христов Йорданов                                                              
ас. инж. Юлия Георгиева Гарипова

гл. ас. д-р инж. Десислава Палчева Михайлова (ДТК)
ас. инж. Светлозар Кирилов Захариев (ДТК)

Създаване на катедрата

Катедра «Електронна Техника и Микроелектроника»  е създадена с протокол №8 на Академичния съвет на ВМЕИ-Варна от 01.06.1987 г., в състава на Факултета по Електроника и Автоматика .

Научно направление в което работи състава на катедрата

·  Микропроцесорни системи и цифрова обработка на сигнали.
·  Индустриална електроника.
·  Медицинска електроника.
·  Електронни системи за нови енергийни източници

Тематика на научните изследвания

·  Изследване и приложение на съвременни материали и компоненти в електрониката.  (Нови магнитни и пиезоелектрични материали, нови компоненти базирани на SiC и GaN технология).
·  Съвременни приложения на електронната техниката в производството, преноса и консумацията на електрическа енергия - възобновяеми и нови енергийни източници, интелигентни енергийни мрежи (Smart Grids).
·  Разработка, изследване и приложение на нови и подобрени решения в силовата електроника за целите на индустриалната техника и технологии.
·  Изследване и приложение на FPGA в съвременните електронни системи - за комуникация, цифрова обработка на информация, нови енергийни източници и др.
·  Микроелектроника. Проектиране и тестване на ASIC.
·  Oбработка на изображения, в т.ч. на медицински изображения и на реч.
·  Промишлени средства за измерване и контрол. Кондуктометрия.

Постижения на научните изследвани,

·  НФНИ. «Развитие на специализирана научна инфраструктура за изследване на потенциала на слънцето и вятъра»
·  PEPperPRINT – Германия и останалите бенефициенти по проекта. «Combinatorial synthesis of peptide arrays with a laser printer - PEPLASER»
·  PHASETOMO: Development of a three-dimensional Reconstruction Algorithm for Phase Contrast Breast Tomosynthesis, (FP7-PEOPLE-2011-CIG)
·  EUTEMPE-RX: EUropean Training and Education for Medical Physics Experts in Radiology, (605298-FP7-FISSION-2013)
·  KIT – Германия и останалите бенефициенти по проекта. «Target binders - TARGETBINDER»,
·  Научноизследователски проект №ПД3 „Изследване на надеждността на електронни изделия”
·  ТУ-Варна и Оперативна програма  « Развитие на човешките ресурси» BG051PО001/07/3.3-02   «Повишаване на научния потенциал в областта на инженерните науки и информатиката»
·  „Развитие потенциала на докторанти, пост-докторанти, млади учени и специализанти от инженерните науки в ТУ Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на знанието”
·  ”Curricula reformation and harmonization the field biomedical engineering”,  TEMPUS 4 project
·  „Transfer of innovative VET system in Wind Energy Technologies”, LLP-2011-1-BG1-LEO05-05035
·  LLP Transfer of Innovations Program на ЕС
·  „BSUN Master Degree program on the Management of Renewable Energy Sources”
·  BME-ENA: Biomedical Engineering Education Tempus Initiative in Eastern Neighbouring Area (543904-TEMPUS-1-2013-1-GR-TEMPUS-JPCR)
·  „New Materials for Magnetic Components, Investigations, Tests and Applications”, EAP.RIG.981482, NATO research PROGRAM
·  ТУ-Варна    «Усъвършенстване на изследователския потенциал на ТУ-Варна в информационните, комуникационните и електронните технологии» - «TUVICET»
·  Повишаване на енергийната ефективност и оптимизация на електротехнологични процеси и устройства, МУ03/163, ФНИ
·  Интелигентни системи за енергиен мениджмънт и управление на разходите", МУ03/164, ФНИ
·  Техносенс ООД-Варна. «Проучвания, анализи, изсле-двания и разработки по създаване на измервателни и контролни средства за измерване на състава на водни и газови среди
·  Внедряванe в редовно производство на серия трансмитери, процес-индикатори и процес-контролери във фирмите „Делта инструмент” ООД и ”Техносенс” - ООД
·  „АРГОС” ОП ”Черно Море”

Представяне и оценка на лабораторната база за научни изследвания

·  Лаборатория по вградени системи «Микропроцесорни системи и ЦОС» – 114Е. Разполага с университетски лиценз с неограничен брой инсталации на CCS на TI, Мicrosoft C/C++, 500 MHz цифров осцилоскоп на Le Croy, измервателна апаратура и лабораторни захранващи модули на Agilent, Tectronix, както и учебни лицензи на Matlab.
·  Лаборатория по компютърно проектиране – 501Е/502Е. Лабораторията разполага с лицензи на Xilinx, университетски лиценз (site licence) на LabView, работни станции на SUN, ,  развойни модули с FPGA на Xilinx (11 бр.), ALTERA и др.
·  Лаборатория по медицинска електроника – 602Е. Лабораторията разполага с модерно оборудване на обща стойност над 15 000 лева: фетален монитор  CADENCE BASIC, портативен пациентен монитор MEC120, мулти-параметров пациентен симулатор  BS PS-2210, спирометрична система. Разработките са насочени към използване на нови материали- изследване на ЕКГ, кръвно налягане, SpO2 и пулс.  ·  Лаборатория по силова електроника - 603а - разполага със съвременно оборудване в областта на силовата електроника, което позволява едновременна работа на шест работни станции. Наличната техника включва: цифрови осцилоскопи (и с галванично разделени канали), сигнални генератори, токозахранващи източници, прецизни настолни мултиметри; специализирана металообработваща фреза (позволява изработката и изследване на прототипи на печатни платки и планарни магнитни компоненти); богат набор от съвременни материали (нанокристални магнитни материали, пиезополимери) и електронни компоненти (модерни електронни ключове включително и SiC) и др.
·  Лаборатория по индустриална електроника – 609Е. Разполага с модерно оборудване в областта на индустриалната техника и интелигентните енергийни мрежи (за едновременната работа на шест работни места). Наличната техника включва: богат набор от измервателна техника, включително и специализирани установки за измерване на електрически загуби в електронни ключове и магнитни компоненти посредством цифров осцилоскоп и калориметричен метод; прототипи и образци на различни индустриални електронни устройства; множество развойни и прототипни микроконтролерни и микрокомпютърни системи за контрол и управление на водещи производители.
·  Лаборатория по надеждност на електронни елементи и системи - 211РСС. Разполага с уникално за страната оборудване за изпитване, оценяване и прогнозиране на надеждността на електронни елементи, апаратури и системи.
·  Лаборатория по промишлени средства за измерване и контрол – 203РСС. Разполага с оборудване за над 10 000 лева. Научните изследвания са в областта на промишлената кондуктометрия.
·  Лаборатория по полупроводникови прибори и технологии, и цифрова схемотехника – 210РСС. Разполага с оборудване за изследвания и обучение в областта на полупроводниковите прибори и цифрови схеми.