ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 16.05.2022г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност:  АСИСТЕНТ   

 

Професионално направление:

5.1 Машинно инженерство

Научна специалност:

„Технология на машиностроенето”

Учебна дисциплина:

„Технология на машиностроенето - 1 част”

Факултет / Колеж / Департамент:

МТФ

Катедра:

„ТМММ”

Брой места:

1

За срок от:

2 месец от обявата в интернет страницата на ТУ-Варна

Дата на публикуване в интернет:

17.05.2022 г.

 

Професионално направление:

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Научна специалност:

„Транспортна техника и технологии”

Учебна дисциплина:

„Конструкция на транспортната техника”

Факултет / Колеж / Департамент:

МТФ

Катедра:

„ТТТ"

Брой места:

1

За срок от:

1 месец от обявата в интернет страницата на ТУ-Варна

Дата на публикуване в интернет:

17.05.2022 г.

 

Професионално направление:

5.13 Общо инженерство

Учебна дисциплина:

„Управление на проекти”

Факултет / Колеж / Департамент:

МТФ

Катедра:

„Индустриален мениджмънт"

Брой места:

1

За срок от:

1 месец от обявата в интернет страницата на ТУ-Варна

Дата на публикуване в интернет:

17.05.2022 г.

 

Професионално направление:

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Учебна дисциплина:

„Системно програмиране”

Факултет / Колеж / Департамент:

ФИТА

Катедра:

„Софтуерни и интернет технологии”

Брой места:

1

За срок от:

1 месец от обявата в интернет страницата на ТУ-Варна

Дата на публикуване в интернет:

17.05.2022 г.

 

Професионално направление:

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Учебна дисциплина:

„Комуникационни вериги”

Факултет / Колеж / Департамент:

ФИТА

Катедра:

„Комуникационна техника и технологии”

Брой места:

1

За срок от:

1 месец от обявата в интернет страницата на ТУ-Варна

Дата на публикуване в интернет:

17.05.2022 г.

 

 

 Документи се депозират в отдел "Човешки ресурси", каб.510МФ, тел.052/383284

 


ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 30.05.2022г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: АСИСТЕНТ 

 

Професионално направление:

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Учебна дисциплина:

„Токозахранващи устройства”

Факултет / Колеж / Департамент:

ФИТА

Катедра:

„Електронна техника и микроелектроника”

Брой места:

1

За срок от:

1 месец от обявата в интернет страницата на ТУ-Варна

Дата на публикуване в интернет:

31.05.2022 г.

 

 Документи се депозират в отдел "Човешки ресурси", каб.510МФ, тел.052/383284