ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 07.06.2021г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.17 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: АСИСТЕНТ    

 

Професионално направление:

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Учебна дисциплина:

„Транспортна техника и технологии”

Факултет / Колеж / Департамент:

МТФ

Катедра:

Транспортна техника и технологии

Брой места:

1

За срок от:

2 месец от обявата в интернет страницата на ТУ-Варна

Дата на публикуване в интернет:

01.07.2021 г.

 

Професионално направление:

6.1 Растениевъдство

Учебна дисциплина:

„Лозарство”

Факултет / Колеж / Департамент:

МТФ

Катедра:

Растениевъдство

Брой места:

1

За срок от:

2 месец от обявата в интернет страницата на ТУ-Варна

Дата на публикуване в интернет:

01.07.2021 г.

 

Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Учебна дисциплина:

„Операционни системи”

Факултет / Колеж / Департамент:

ФИТА

Катедра:

Компютърни науки технологии

Брой места:

1

За срок от:

2 месец от обявата в интернет страницата на ТУ-Варна

Дата на публикуване в интернет:

01.07.2021 г.

 

Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Учебна дисциплина:

„Технология на софтуерното производство”

Факултет / Колеж / Департамент:

ФИТА

Катедра:

Софтуерни и интернет технологии

Брой места:

1

За срок от:

2 месец от обявата в интернет страницата на ТУ-Варна

Дата на публикуване в интернет:

01.07.2021 г.

 

Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Учебна дисциплина:

„Графични системи”

Факултет / Колеж / Департамент:

ФИТА

Катедра:

Софтуерни и интернет технологии

Брой места:

1

За срок от:

2 месец от обявата в интернет страницата на ТУ-Варна

Дата на публикуване в интернет:

01.07.2021 г.

 

Документи се депозират в отдел "Човешки ресурси", каб.510МФ, тел.052/383284