OБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 27.02.2023 г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.18, ал.1 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: ГЛАВЕН  АСИСТЕНТ

 

Професионално направление:

5.13 Общо инженерство

Учебна дисциплина:

„Управление на проекти”

Факултет / Колеж / Департамент:

„МТФ”

Катедра:

„Индустриален  мениджмънт”

Брой места:

1

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№ 29/31.03.2023 г.

Дата на публикуване в интернет:

31.03.2023 г.

 

Документи в каб. 510 МФ отдел "Човешки ресурси" - тел. 052/383 284


OБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 27.03.2023 г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.18, ал.1 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: ГЛАВЕН  АСИСТЕНТ

 

Професионално направление:

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Учебна дисциплина:

„Производствени аварии”

Факултет / Колеж / Департамент:

КФ

Катедра:

„Екология и опазване на околната среда”

Брой места:

1

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№38/28.04.2023 г.

Дата на публикуване в интернет:

28.04.2023 г.

 

Професионално направление:

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Учебна дисциплина:

„Дискретни структури”

Факултет / Колеж / Департамент:

ФИТА

Катедра:

„Компютърни науки и технологии

Брой места:

1

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№38/28.04.2023 г.

Дата на публикуване в интернет:

28.04.2023 г.

 

Професионално направление:

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Научна специалност:

„Организация и управление на промишления транспорт (воден транспорт)”

Факултет / Колеж / Департамент:

КФ

Катедра:

„Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища”

Брой места:

1

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№38/28.04.2023 г.

Дата на публикуване в интернет:

28.04.2023 г.

 

Документи в каб. 510 МФ отдел "Човешки ресурси" - тел. 052/383 284

 


OБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 24.04.2023 г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.18, ал.1 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: ГЛАВЕН  АСИСТЕНТ

 

Професионално направление:

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Учебна дисциплина:

„Възобновяеми енергийни източници”

Факултет / Колеж / Департамент:

Катедра:

„Електротехника и електротехнологии”

Брой места:

1

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№ 44/19.05.2023 г.

Дата на публикуване в интернет:

19.05.2023 г.

 

Документи в каб. 510 МФ отдел "Човешки ресурси" - тел. 052/383 284