OБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 07.06.2021 г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.18, ал.1 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: ГЛАВЕН  АСИСТЕНТ

 

Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Учебна дисциплина:

„Управление на риска”

Факултет / Колеж / Департамент:

МТФ

Катедра:

Индустриален мениджмънт

Брой места:

1

За срок от:

3 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№ 61/23.07.2021 г.

Дата на публикуване в интернет:

23.07.2021 г.

 

Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Научна специалност:

„Машинознание и машинни елементи”

Факултет / Колеж / Департамент:

МТФ

Катедра:

Механика и машинни елементи

Брой места:

1

За срок от:

3 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№ 61/23.07.2021 г.

Дата на публикуване в интернет:

23.07.2021 г.

 

Документи в каб. 510 МФ отдел "Човешки ресурси" - тел. 052/383 284


OБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 16.07.2021 г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.18, ал.1 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: ГЛАВЕН  АСИСТЕНТ

Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Учебна дисциплина:

„Бази от данни”

Факултет / Колеж / Департамент:

ФИТА

Катедра:

„Софтуерни и интернет технологии”

Брой места:

1

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№ 65/06.08.2021 г.

Дата на публикуване в интернет:

06.08.2021 г.

 

Документи в каб. 510 МФ отдел "Човешки ресурси" - тел. 052/383 284