OБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 18.04.2022 г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.18, ал.1 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: ГЛАВЕН  АСИСТЕНТ

 

Професионално направление:

3.4. Социални дейности

Учебна дисциплина:

„Организация и управление на социалните дейности”

Факултет / Колеж / Департамент:

ЕФ

Катедра:

„Социални и правни науки”

Брой места:

1

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№ 35/10.05.2022 г.

Дата на публикуване в интернет:

10.05.2022 г.

 

Документи в каб. 510 МФ отдел "Човешки ресурси" - тел. 052/383 284


OБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 16.05.2022 г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.18, ал.1 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: ГЛАВЕН  АСИСТЕНТ

 

Професионално направление:

4.4 „Науки за земята”

Учебна дисциплина:

„Почвознание и геология”

Факултет / Колеж / Департамент:

„МТФ”

Катедра:

„Механика и машинни елементи”

Брой места:

1/2

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№ 40/31.05.2022 г.

Дата на публикуване в интернет:

31.05.2022 г.

 

 

Професионално направление:

5.3 „Комуникационна и компютърна техника”

Учебна дисциплина:

„Програмни системи”

Факултет / Колеж / Департамент:

„ФИТА”

Катедра:

„Софтуерни и интернет технологии”

Брой места:

1

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№ 40/31.05.2022 г.

Дата на публикуване в интернет:

31.05.2022 г.

 

Документи в каб. 510 МФ отдел "Човешки ресурси" - тел. 052/383 284