ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 07.06.2021г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.24 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: ДОЦЕНТ.

 

Професионално направление:

4.5. Математика

Учебни дисциплини:

Математически анализ и Изследване на операциите

Факултет / Колеж / Департамент:

ФИТА

Катедри:

„Софтуерни и интернет технологии” и
„Компютърни науки и технологии"

Брой места:

1

За срок от:

3 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№61/23.07.2021 г.

Дата на публикуване в интернет:

23.07.2021 г.

 

Документи в каб. 510 МФ отдел "Човешки ресурси" - тел.052/383 284


ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 05.07.2021г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.24 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: ДОЦЕНТ.

 

Професионално направление:

6.1. Растениевъдство

Научна специалност:

„Селекция и семепроизводство на културните растения”

Факултет / Колеж / Департамент:

МТФ

Катедри:

„Растениевъдство”

Брой места:

1

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№ 65/06.08.2021 г.

Дата на публикуване в интернет:

06.08.2021 г.

 

Професионално направление:

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Учебна дисциплина:

„Опазване на биологичното разнообразие”

Факултет / Колеж / Департамент:

КФ

Катедри:

„Екология и опазване на околната среда”

Брой места:

1

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№ 65/06.08.2021 г.

Дата на публикуване в интернет:

06.08.2021 г.

 

Документи в каб. 510 МФ отдел "Човешки ресурси" - тел.052/383 284


ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 16.07.2021г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.24 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: ДОЦЕНТ.

 

Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Учебна дисциплина:

„Компютърни мрежи и интернет”

Факултет / Колеж / Департамент:

ФИТА

Катедри:

„Софтуерни и интернет технологии”

Брой места:

1

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№ 65/06.08.2021 г.

Дата на публикуване в интернет:

06.08.2021 г.

 

Документи в каб. 510 МФ отдел "Човешки ресурси" - тел.052/383 284