ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 28.03.2022г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.24 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: ДОЦЕНТ.

 

Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Учебна дисциплина:

„Технологично предприемачество”

Факултет / Колеж / Департамент:

„МТФ”

Катедра:

„Индустриален мениджмънт”

Брой места:

1

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№31/19.04.2022 г.

Дата на публикуване в интернет:

19.04.2022 г.

 

Професионално направление:

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Учебна дисциплина:

„Изпитване и контрол на транспортната техника”

Факултет / Колеж / Департамент:

„МТФ”

Катедра:

„Транспортна техника и технологии”

Брой места:

1

За срок от:

3 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№31/19.04.2022 г.

Дата на публикуване в интернет:

19.04.2022 г.

 

Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Учебна дисциплина:

„Цифрова обработка на сигнали”

Факултет / Колеж / Департамент:

„ФИТА”

Катедра:

„Електронна техника и микроелектроника”

Брой места:

1

За срок от:

3 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№31/19.04.2022 г.

Дата на публикуване в интернет:

19.04.2022 г.

 

Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Учебна дисциплина:

„Оптични кабелни линии и системи”

Факултет / Колеж / Департамент:

„ФИТА”

Катедра:

„Комуникационна техника и технологии”

Брой места:

1

За срок от:

3 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№31/19.04.2022 г.

Дата на публикуване в интернет:

19.04.2022 г.

 

Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Учебна дисциплина:

„Синтез и анализ на алгоритми”

Факултет / Колеж / Департамент:

„ФИТА”

Катедра:

„Софтуерни и интернет технологии”

Брой места:

1

За срок от:

3 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№31/19.04.2022 г.

Дата на публикуване в интернет:

19.04.2022 г.

 

Документи в каб. 510 МФ отдел "Човешки ресурси" - тел.052/383 284

 


ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 16.05.2022г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.24 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: ДОЦЕНТ.

 

Професионално направление:

5.1 Машинно инженерство

Учебна дисциплина:

„Рязане на материалите и режещи инструменти”

Факултет / Колеж / Департамент:

„МТФ”

Катедра:

„ТМММ”

Брой места:

1

За срок от:

2 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№ 40/31.05.2022 г.

Дата на публикуване в интернет:

31.05.2022 г.

 

Професионално направление:

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Учебна дисциплина:

„Електрически апарати”

Факултет / Колеж / Департамент:

„ЕФ”

Катедра:

„Електротехника и електротехнологии”

Брой места:

1

За срок от:

3 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№ 40/31.05.2022 г.

Дата на публикуване в интернет:

31.05.2022 г.

 

Документи в каб. 510 МФ отдел "Човешки ресурси" - тел.052/383 284