ОБЯВЕНИ КОНКУРСИ ОТ АС НА 16.05.2022г.

На основание на чл.3, ал.1 и чл.29 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конкурси за заемане на  академична длъжност: ПРОФЕСОР.

 

Професионално направление:

5.13 Общо инженерство

Учебна дисциплина:

„Логистика”

Факултет / Колеж / Департамент:

„МТФ”

Катедра:

„Индустриален мениджмънт”

Брой места:

1

За срок от:

3 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№ 40/31.05.2022 г.

Дата на публикуване в интернет:

31.05.2022 г.

 

Професионално направление:

5.13 Общо инженерство

Учебна дисциплина:

„Стратегически мениджмънт”

Факултет / Колеж / Департамент:

„МТФ”

Катедра:

„Индустриален мениджмънт”

Брой места:

1

За срок от:

3 месеца от обявата в ДВ

Публикуван в ДВ, брой/дата

№ 40/31.05.2022 г.

Дата на публикуване в интернет:

31.05.2022 г.

 

Документи се депозират в отдел "Човешки ресурси", каб.510МФ, тел.052/383284