Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания” по обявен конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017г., с договор №DN17/2.

Основна цел: Този проект има за цел разработването и изследването на нови технологии за откриване на рак на гърдата и е в пълно съответствие с политиките на ЕС и на Република България в тази посока. На фокус е разработването и изследването на методи за планарна (2D) и триизмерна (3D) фазово-контрастна образна диагностика за откриване на тумори на млечната жлеза. Основният аспект включва използването на дифракционни решетки за получаване на фазови изображения, съдържащи и най-малките структурни детайли на гърдата. Постигането на тази цел изисква изпълнението на следните специфични цели (СЦ):

  • СЦ1: Разработване на компютърна платформа за създаване на 2D/3D фазово-контрастни изображения чрез дифракционни решетки
  • СЦ2: Разработване на компютърни и физически модели на гърда и туморни образувания
  • СЦ3: Валидация на моделите и техниките

Хипотезата на екипа е, че тази нова техника ще е способна да характеризира без артефакти и най-малките детайли на туморните образувания, и да ги разграничава от нормалните гръдни тъкани в получените изображения. Основната валидацията се планира да бъде извършена в измервателната лаборатория ID17, ESRF, Гренобъл. За да се ускори реализирането на новите техники, разработване и оптимизиране на алгоритмите за фазови реконструкции, ще разработим и изградим експериментална оптична постановка в ТУ-Варна. Постановката ще бъде използвана, за да се тестват концепции и ще спомогне за по-бързата верификация и оптимизация на предложените техники, преди провеждането на крайното валидиране в ESRF, Гренобъл.

Екипът от ТУ-Варна е убеден, че резултатите от това проектопредложение ще се превърнат в ценен инструмент в борбата срещу рака на гърдата и ще позволят да се разгледат реални клинични въпроси като определяне границите на туморните образувания и зоната на резекция при хирургична намеса, оптимизиране на мамографското изображение, както и разработване на нови комерсиални техники за скрининг и диагностика на млечна жлеза.

Подробна информация за проекта можете да намерите тук.