Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" (ИКТвНОС) включва три основни направления, в които са разпределени свързаните с нея дейности. Обхватът ѝ позволява ефективно изпълнение на поставените цели и цялостно подобряване на електронната инфраструктура за отворена наука, приложението на цифрови технологии в обучението и информационната сигурност. Програмата включва  5 работни пакета, които са представени на фиг.1.

Научните дейности са разпределени в три основни компонента:
Компонент 1: Електронна инфраструктура за отворена наука и отворен достъп до научни резултати. Ръководител: проф. Емил Маноах (БАН)
Компонент 2: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи. Ръководител: проф. д-р Владимир Пулков (ТУС)
Компонент 3: Информационна сигурност. Ръководител: проф. д-р Владимир Димитров (СУ)

         Програмата включва участието на следните партньори: Българска Академия на Науките, Технически университет-София, Технически университет-Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „проф. д-р Асен Златаров” Бургас, Пловдивски университет, Химикотехнологичен и металургичен университет”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Медицински университет-София, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Югозападен университет „Неофит Рилски”.

 Фиг. 1. Компоненти и Работни Пакети по Програмата

Технически Университет-Варна работи по следните работни пакети:

РП 1.3 Хранилища за отворени научни резултати,
научна задача 1.3.1  Създаване на модел, софтуерни платформи и цифрови хранилища за съхраняване и публикуване на научни резултати с цел въвеждане в България на идеите, практиките и политиките на Европейския съюз свързани с отворената наука.
РП 2.2 Езикови технологии и технологии, базирани на съдържание за по-добро образование,
научна задача 2.2.2   Интегриране в учебното съдържание на елементи на изкуствен интелект.
РП 2.3 Съвременни средства за цифровизация в образованието и работата с млади таланти,
начучна задача 2.3.2: Тримерни модели за онагледяването на учебно съдържание.

Обществените предизвикателства, към които е насочена Програмата, са:

  • Отворена наука и осигуряване на отворен достъп на обществото до научни резултати;
  • Дигитализация на науката, икономиката (Индустрия 4.0) и културата;
  • Дигитализация на образованието и създаване на нови образователни ресурси;
  • Кибер сигурност.

Период на програмата: 03.12.2018 -03.12.2021г.

За допълнителна информация: https://npict.bg/bg