Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС) e oдобрена с постановление на Министерския съвет на Република България с основна цел подкрепа на научно-изследователски, научно-приложни и демонстрационни дейности за развитие и въвеждане на нови технологии, свързани с възобновяемата енергия и декарбонизиране на икономиката.

Създаден е мащабен консорциум за изпълнение на Програмата, включващ 16 организации - осем института на БАН, Технически университет-Варна и още шест университета, предварително доказали своята компетентност в обхванатите научни области. Водеща научна организация е  Българската академия на науките. Изпълнителният съвет на националната научна програма е отправил официална покана за участие на Община Варна в Програмата и общината е асоцииран партньор в дейностите.

Националната научна програма „Нисковъглеродна  енергия  за транспорта и бита“ (Е+) обединява научно-изследователския потенциал на партньорите, като научните дейности са определени след постигнато съгласие между висшите училища и научните организации в България за съвместно изпълнение на заложените в програмите цели. Основният научен колектив обхваща ядро от около 200 учени от партньорските организации, подбрани въз основа на тяхната компетентност.

Работната програма включва четири компонента:

К 1: Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия
К 2: Електрически превозни средства и водородна мобилност
К 3: Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2
К 4: Управление на проекта и комуникации

Технически Университет - Варна работи със следния екип: доц. д-р инж. Пламен Парушев (кат.„Електроснабдяване и електрообзавеждане”) - ръководител; проф. д-р инж. Розалина   Димова (кат.“ Комуникационна техника и технологии“- член на ИС; доц. д-р инж. Пенка Златева (кат.„Топлотехника”); доц. д-р инж. Здравко Иванов (кат.„Транспортна техника и технологии”); доц.  д-р инж. Даниела Тонева (кат.„Екология и опазване на околната среда”); Мариета  Димитрова  - счет.

Обществените предизвикателства, към които е насочена ННП ЕПЛЮС, са:

  • Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия,
  • Водородно базирани технологии
  • Еко-мобилност.

Период на програмата: 12.2018 -12.2021г.

За допълнителна информация: https://eplus.bas.bg/bg