• Направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
  • Ръководител на проекта: проф. д-р Тодор Ганчев
  • Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания“
  • Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.

  • Бюджет: 120 000 лв.
  • Начало на проекта: 02.12.2019г.
  • Срок на договора: 36 месеца

Понастоящем интелигентните интерфейси човек-машина все още нямат чувствителност към когнитивното и общо физическо състояние на човека, в това число към нивата на остър стрес или специфични негативни емоционални състояния. Поради това машините са лишени от възможността да оценяват степента на риск от грешка, дължаща се на претоварване или преумора на човека. Това до голяма степен затруднява ефективната колаборация човек-робот и увеличава рисковете от трудова злополука в индустриалните производства, за които е характерно взаимодействието човек-машина. Това мотивира необходимостта от провеждането на задълбочена научноизследователска работа и създаването на нови методи в посока машините да придобият поне частична чувствителност към състоянието и поведението на човешкия фактор, и могат да предотвратяват ситуации с висока степен на риск от възникване на опасност за здравето и живота на човек.

Основна цел на проекта е да бъдат изследвани възможностите за усъвършенстване на съвременните интелигентни интерфейси човек-машина, чрез създаването и използването на нови подходи, които да позволят интегрирането на нови функционалности свързани с разпознаване на степента на съсредоточеност, на нивата на остър стрес, като и степента на когнитивна натовареност и някой негативни емоционални състояния. В частност тези функционалности целят разпознаване на комбинациите от фактори, състояния и поведения, които предопределят повишаване на рисковете и нивата на опасност при взаимодействието в колаборативните системи човек-робот. Важен компонент в тези интелигентни интерфейси човек-машина е отредено на създаването на ефективни, обективни и неинтрузивни методи и подходи за автоматичното оценяване степента на съсредоточеност, когнитивна натовареност, нивата на остър стрес и свързаните с него негативни емоционални състояния.

За повече информация моля посетете сайта на проекта >>