• Направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
  • Ръководител на проекта: доц. д-р Валентина Маркова
  • Финансираща институция Фонд „Научни изследвания“
  • Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.

  • Бюджет: 120 000 лв.
  • Начало на проекта: 02.12.2019г.
  • Срок на договора: 36 месеца

Основна цел е ергономична оценка на работната среда, на новите или появяващи се рискове, за да се състави план-програма за своевременни и ефективни превантивни мерки. Тя е следствие от кампаниите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и предстоящата кампанията за 2020-2022г., която поставя акцента върху превенцията на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС). За целта ще се създаде система от индикатори за изследване позата на тялото, продължителността на въздействие, стресовите фактори и други рискове на работната среда. По този начин ще се достигнат нови знания в областта на ергономията чрез използване методите на изкуствен интелект и информационните и комуникационни технологии. По-специфичните цели по проекта са:

  • Придобиване на нови знания и надграждане на съществуващи ергономични модели на системата човек-работна среда с цел превенция здравето на човека, с оглед удължаване и подобряване на работоспособността му;
  • Създаване на комплекс от индикатори за автоматично разпознаване на нарушения в опорно-двигателния апарат и физиологични състояния на човека;
  • Разработване на комплекс от упражнения за предотвратяване на мускулно- скелетни смущения чрез автостречинг и засилване на мускули с намален мускулен тонус.

Изпълнението на проекта ще насърчи технологичния трансфер на нови знания в областта на комуникационните и информационни технологии в иновативни ергономични решения. Ще даде научна основа за решаването на важни социални проблеми, свързани със съхраняване здравето и работоспособността на хората като се базира на ефективно обучение.

 

За повече информация моля посетете сайта на проекта >>