• Направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
  • Координатор на проекта: доц. д-р Валентина Маркова
  • Финансираща институция: Национален иновационен фонд
  • Програма: „Подпомагане на научноизследователската и  развойна дейност  на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“

  • Бюджет: 400 000 лв.
  • Начало на проекта: 28.11.2019г.
  • Срок на договора: 18 месеца

Основната цел на е да се проектира и разработи прототип на интелигентна система за събиране и обработка на данни от биосензори и интерпретация на физиологични състояния, характерни за ежедневието ни. Системата е предназначена да работи в реално време, но част от предвидените функционалности свързани с анализа и представянето на данните ще могат да се ползват само извън реално време. След първична обработка и съхранение в база данни, на потребителите ще бъде осигуряван достъп до информацията и функционалности позволяващи  автоматична оценка на състоянието и предсказване на вероятността за настъпване на определени диагностични и пред-клинични състояния. Наличието на такава система се очаква да допринесе за увеличаване на възможностите за предприемане на превантивни действия, с цел съхраняване здравето и работоспособността на човека.

За повече информация моля посетете сайта на проекта >>