Основна цел на проекта е да се разработи база от научни знания и добри практики за подпомагане на дейностите, свързани с подобряване състоянието на морската околна среда и увеличаване на приноса за реализиране на целите на „синия растеж“.

  • Направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
  • Ръководител на проекта: проф. д-р инж. Тодор Ганчев
  • Координатор на проекта: доц. д-р инж. Валентина Маркова
  • Финансираща институция: Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  • Програма: BG14MFOP001-6.004 Повишаване на знанията за състоянието на морската среда
  • Бюджет: 395 680 лв.
  • Начало на проекта: 21.02.2021 г.
  • Срок на договора: 21 месеца

Проектът е насочен към реализиране на мерките за подобряване състоянието на морската околна среда и подпомагане на „синия растеж“ в региона на Варненското езеро. Заложените цели са свързани със създаването на ресурси, научни знания, препоръки за действия и добри практики, които биха подпомогнали подобряването на състоянието на Варненското езеро и услугите които езерото предлага на бизнеса и гражданите във Варненски регион.

За постигане на заложените цели е разработена работна програма която включва две научноизследователски дейности, една дейност за управление на проекта и една дейност за разпространение на резултатите от проекта към заинтересованите потребителски групи. Първата научноизследователска дейност е насочена към създаване на ресурси (в т.ч. карти с нанесена информация за структурата на езерното дъно, замърсяване на тинята и водата с тежки метали и нефтопродукти и др.). Тези ресурси са необходими както за оценка на моментното състояние на водната среда и дъното и за провеждане на научноизследователската дейност свързана с анализ, интерпретация на данните и изследването на различни сценарии за развитие на ситуацията във Варненското езеро. В рамките на втората дейност, събраната информация ще послужи за провеждане на задълбочени изследвания и анализи, и за разработване на база от научни знания и добри практики за подпомагане на дейностите свързани с подобряване състоянието на морската околна среда. Поетапно ще се консолидира информация налична от различни публично достъпни източници, научни знания и модели, които в последствие ще бъдат конкретизирани и прецизирани с помощта на данните от измерванията.