• Обхванати направления: 1. Машинно инженерствои 5.3. Комуникационна и компютърна техника
  • Ръководител на проекта: доц. д-р Стоян Славов
  • Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания“
  • Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.
  • Номер на договора: КП - 06 - Н57 / 6 
  • Бюджет: 119 902 лв.
  • Начало на проекта: 11.2021 г.
  • Срок на договора: 36 месеца

 

Основна цел на проекта е изследване на модели и алгоритми за формиране и контрол на топографските характеристики на нови специфични релефни текстури по различни видове функционални повърхнини.

      Ще бъдат извършени теоретични и експериментални изследвания относно:

            1) Приложимостта на традиционни модели за създаване на нови типови инструментални пътища, с цел адаптирането им за постигане на формиране на нови типове регулярни релефи (РР) по различни видове контактни повърхнини чрез процес на повърхностно пластично деформиране (ППД);

            2) Приложимостта на методите за машинно обучение, с цел разпознаване на изображения на РР получени чрез ППД и определяне на техни топографски характеристики;

            3) Разработване на обобщена методика за създаване на нови типови инструментални траектории за формиране на РР чрез ППД и контрол на характеристиките на топографията им в зависимост от вида на контактната повърхнина;

            4) Апробиране на обобщената методика за различни видове функционални повърхнини и идентифициране на значимо влияещите фактори на процеса ППД върху получаващите се топографски характеристики на РР.

      В резултат на проекта ще бъдат предложени съвременни технологични решения, включващи създаването на модели и алгоритми за по-ефективно управление на металорежещи машини с цифрово програмно управление при реализиране на довършителни технологични процеси и обработки. Те могат да бъдат използвани като основа за последващо разработване на нови иновационни решения в довършителните процеси в машиностроителния бранш, които да повишат ефективността и качеството на продукцията.

      Очакваните резултати по отношение на получаването на методики и алгоритми за автоматизирано получаване и разпознаване параметрите на топографията на РР след ППД на база дигитални изображения, ще спомогнат за получаване на нови знания за приложението на съвременни подходи за машинно обучение, с цел автоматизирано идентифициране на характерни елементи на текстурата на контактни повърхнини.

      Проектът и всички свързани с него дейности ще съдействат за научното усъвършенстване на участниците и ще повлияят върху повишаване на тяхната компетентност и научното им и академично израстване, както и ще бъдат предпоставка за повишаване на научния капацитет на базовата организация.

Препратка към уебсайта на проекта: http://pregrlf.tu-varna.bg/index.php/bg/