Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г.“

  1. Цел на процедурата за двустранно сътрудничество

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно и технологично сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да сеподпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България,са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.

  1. Обща информация за двустранната програма

Конкурсът за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г. се обявява на основата на Спогодбата между Народна Република България и Китайска народна република за основните насоки на дългосрочното икономическо и научно-техническо сътрудничество, подписана на 06.05.1987 год. в Пекин и Протокола от шестнадесета сесия на Българо-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество от 23.04.2018 г.

Научните областите, в които ще бъдат финансирани проектите, са:

- биотехнологии; 

- устойчиво земеделие;

- информационни и комуникационни технологии;

- енергетика и опазване на околната среда;

- медицински науки;

- химия и инженерна химия;

- физически науки;

- технически науки;

- икономика и мениджмънт.

  1. Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА. Останалите критерии за допустимост на кандидатите са определени в Общите условия и Специфичните условия за конкурса.

  1. Бюджет

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 600 000 лв. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максималната сума за всеки отделен проект е 40 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца.

  1. Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения се представят до 17 часа на 20 март 2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат, като документите - Част 1 и Част 2 на проектното предложение, трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа). Документите следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на базовата организация или ръководителят на проектното предложение трябва да подаде в деловодството на ФНИ декларация в свободен текст, че е съгласен с текста на подадените електронно документи. Всички декларации от членовете на колектива се прилагат подписани и сканирани. Декларациите от името на базовата организация, изисквани според Общите насоки за конкурсите по двустранно сътрудничество и декларацията за обработка на лични данни от ръководителя на организацията, се подават в оригинал в деловодството на ФНИ и важат за всички конкурси на ФНИ през годината.

Срокове по конкурса:

Краен срок за подаване на проектни предложения – 20 март 2020 г.

Оценяване на проектите – 15 юни 2020 г.

Размяна на резултатите от оценяването на проектите – 30 юни 2020 г.

Взимане на съвместно решение за финансиране – по време на заседание на смесена комисия.

Прогнозно начало на проектите – декември 2020 г.

  1. Документи за конкурса:
  1. Образци на документите за кандидатстване:

- Модел за биография на чуждестранен участник

  1. Допълнителни документи:

Линк към поканата: https://www.fni.bg/?q=node/1043

За запитвания, справки, техническа и административна помощ – моля да се обърнете към членовете на НИИ към ТУ-Варна, както и на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.