Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.“

 

  1. Цел на процедурата за двустранно сътрудничество

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно и технологично сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да сеподпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България,са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.

 

  1. Обща информация за двустранната програма

Конкурсът се обявява на основата на Меморандума за сътрудничество между Руската фондация за фундаментални изследвания и Фонд „Научни изследвания”, подписан на 12.09.2016 г.

 

Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области:

- Математика, механика;

- Физика и астрономия;

- Химия и материалознание;

- Биология;

- Науки за Земята;

- Информационни и комуникационни технологии и компютърни системи;

- Основи на инженерните науки;

- История, археология, етнология и антропология, философия, политология, социология, право, история на науката и технологиите, икономика;

- Филология и история на изкуствата;

- Психология, основни проблеми на образованието, социални проблеми на човешкото здраве и екология;

- Глобални проблеми и международни отношения;

- Психология, педагогически науки;

- Основи на медицинските науки;

- Основи на селскостопанските науки.

Допълнително изискване за допустимост на проектните предложения

 

  1. Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

Проверката за горепосочените обстоятелства се извършва в регистъра на НАОА. Останалите критерии за допустимост на кандидатите са определени в Общите условия и Специфичните условия за конкурса.

 

  1. Бюджет

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 1 400 000 лв., от които 700 000 лв. от бюджета за 2020 г. Ще бъдат финансирани до 35 научни проекта. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максимална сума за всеки отделен проект - 40 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца. 

 

  1. Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения се представят до 17 часа на 20 март 2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат, като документите - Част 1 и Част 2 на проектното предложение, трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа). Документите следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на базовата организация или ръководителят на проектното предложение трябва да подаде в деловодството на ФНИ декларация в свободен текст, че е съгласен с текста на подадените електронно документи. Всички декларации от членовете на колектива се прилагат подписани и сканирани. Декларациите от името на базовата организация, изисквани според Общите насоки за конкурсите по двустранно сътрудничество и декларацията за обработка на лични данни от ръководителя на организацията, се подават в оригинал в деловодството на ФНИ и важат за всички конкурси на ФНИ през годината.

Срокове по конкурса:

Краен срок за подаване на проектни предложения – 20 март 2020 г.

Размяна на резултатите от оценяването на проектите – 15 юни 2020 г.

Взимане на съвместно решение за финансиране – 15 юли 2020 г.

Старт на проектите – септември 2020 г.

  1. Документи за конкурса:
  1. Образци на документите за кандидатстване и допълнителни документи може да се изтеглят от: http://www.fni.bg/?q=node/1045

 

Линк към поканата: http://www.fni.bg/?q=node/1045

За запитвания, справки, техническа и административна помощ – моля да се обърнете към членовете на НИИ към ТУ-Варна, както и на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.