Целите на програмата са определени в съответната Национална Научна Програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“, приета от МС и в специфичните условия на програмата.

Обща цел на програмата
Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.  

Специфични цели:
а) привличане в България на перспективни учени с международно признати научни резултати и подпомагане на тяхната бърза реинтеграция в българските висши училища и научни организации;
б) насърчаване и подпомагане на интензивната изследователска дейност на учените по оригинални и конкурентни теми, без да се ограничават темите и научните области на изследванията (bottom-up подход);
в) подпомагане на бързото изграждане на критична маса от перспективни учени в дадена област, с международно признати научни резултати, позволяващи развитието на съвременни конкурентни научни направления в България;
г) повишаване качеството на висшето образование в България чрез трансфер на съвременни научни направления, знания, умения и технологии към обучителния процес и принос за откриване на нови таланти в България;
д) трансфер на знания и умения към базовата организация.

Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предоставят финансова подкрепа на изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области.

Кандидатите трябва да посочат на етапа на подаване, в коя от осемте научни области попада темата на изследването им:
Химия (CHE)  • Обществени и хуманитарни науки (SOC)    • Икономически науки (ECO)   • Информатика и инженерни науки (ENG)   • Околна среда и науки за Земята (ENV)   • Науки за живота (LIF)  • Математика (MAT)   • Физика (PHY)
Предложенията ще бъдат оценявани в избраната научна област.

Индикативен бюджет на конкурса:
Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2020 година е 880 000 лв. Той се разпределя между 8-те панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за съответния панел.
Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно.

Срок за подаване на проектните предложения: 05.10.2020

Подробна информация и документи за процедурата: https://www.fni.bg/?q=node/1177