Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за: oсигуряване на висока квалификация и ефективно кариерно развитие на учените, основано на високо ниво на научните изследвания; устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция; разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество; повишаване на количеството и качеството на научните изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания от млади учени и пост-докторанти, повишаване квалификацията им и получаване на високи научни постижения в следните области: биологически науки; математически науки и информатика;  медицински науки;    науки за земята; обществени науки;  селскостопански науки; технически науки; физически науки; химически науки; хуманитарни науки.

Общ бюджет на конкурса:
Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на  фундаментални научни изследвания на млади учени и пост-докторанти – 2020 г. е 800 000 лв.
Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници:

1)      Минималната сумаза всеки отделен проект е 15 000 лв.
2)      Максималната сума за всеки отделен проект е 30 000 лв.
3)      Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.

Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.
Исканата сума за финансиране на отделен проект да е кратна на 100.
Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24  месеца.
За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Срок за подаване на проектните предложения
Проектните предложения  се представят до 17 часа на 2.10.2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат, като документите - Част 1 и Част 2 на проектното предложение, трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа). Документите следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на базовата организация.

Подробна информация и документи за процедурата: https://www.fni.bg/?q=node/1174