Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:
–   Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция.
–   Повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение.
–   Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса, държавните органи и обществото като цяло.
–   Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения, както и на качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства, определени в Националната стратегия. Научните области, в които ще бъдат финансирани изследвания, определени с решение на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания“ (Фонда) са:

 1)      Биологически науки;   2)      Математически науки и информатика;  3)      Медицински науки;    4)      Науки за земята;   5)      Обществени науки;   6)      Селскостопански науки;   7)      Технически науки;   8)      Физически науки;  9)      Химически науки;   10)  Хуманитарни науки.

Общ бюджет на конкурса:
Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания – 2020 г. е 10 000 000 лв., от които 5 500 000 лв. (около 55% от общия размер, отчитайки и сумата за ДМА и ДНМА) за първия етап на проектите.
Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде в следните граници:
1)      Минималната сумаза всеки отделен проект е 60 000 лв.
2)      Максималната сума за всеки отделен проект без средствата за ДМА и/или ДНМА е 120 000 лв. като допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв. за ДМА и/или ДНМА
3)      Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.

Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.
Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36  месеца.
За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Срок за подаване на проектните предложения
Проектните предложения  се представят до 17 часа на 30.09.2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат, като документите - Част 1 и Част 2 на проектното предложение, трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа).

Документите следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на базовата организация.

Електронен адрес за подаване на проектните предложенияhttp://fsr2020.stko.eu/

Подробна информация и документи по процедурата:  https://www.fni.bg/?q=node/1175