Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

   Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България, са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение„Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.

   Конкурсите с различните държави в рамките на процедурата се обявяват съгласно взаимната договореност между Министерството на образованието и науката на Република България или Фонд „Научни изследвания“ и партниращата институция от държавата партньор.

 Научни области: ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки.

Общ бюджет на конкурса: прогнозният бюджет на конкурса е 140 000 лв., от които 70 000 лв. от бюджета за 2021 г. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде в следните граници:

1) Минималната сума за всеки отделен проект е 8 000 лв.

2) Максималната сума за всеки отделен проект е 12 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: до 24 месеца.

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения се представят до 17 часа на 28.06.2021 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат, като документите - Част 1 и Част 2 на проектното предложение, трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа). Документите следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на базовата организация. Всички декларации от членовете на колектива от българска страна се прилагат подписани и сканирани. Декларациите от името на базовата организация, изисквани според Общите насоки за конкурсите по двустранно сътрудничество и декларацията за обработка на лични данни от ръководителя на организацията, се подават в оригинал в деловодството на ФНИ и важат за всички конкурси на ФНИ през годината.

 Административното описание Част 1 на проектното предложение се подават на български и английски език, биографиите на учените от държавата-партньор се подават на английски език, а останалите документи, включително и Научното описание на проекта (Част 2) се подават само на български език.

Проектни предложения се подават по електронен път на адрес:  http://bgfr2021.stko.eu

Конкурсът от френска страна е обявен на адрес:  https://www.campusfrance.org/fr/rila

  Срокове по конкурса:

- Дата за затваряне на конкурса: до 28.06.2021 г;

- Срок за оценяване: м. октомври 2021 г.

- Начало на проектите: декември 2021 г./ януари 2022 г.

Допустимост на кандидатите, критерии за допустимост, набор документи за конкурса, образци на документи за кандидатстване: https://www.fni.bg/?q=node/1296